Inicjatywa Lokalna w 2022 roku

W roku 2022 r. do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 10 wniosków, 8 zostało przyjętych do realizacji. Wartość środków z budżetu miasta zaangażowanych na realizację zadań "miękkich" w ramach inicjatywy lokalnej w 2022r. to kwota 50 000,00 zł.

Z wolnych środków przeznaczono również środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 399.700,00 zł, z tego na utwardzenie części ulicy Rzepakowej wraz z kanalizacją kwota 350.000,00 zł zł (w tym 105.000,00 zł wpłata mieszkańców) oraz remont chodnika celem poprawy bezpieczeństwa 49.700,00 zł (w tym 25.347,00 zł wpłata mieszkańców).

Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2022:

Nazwa zadania: "Trzecia młodość - wyłącz samotność, włącz aktywność"

Obszar wnioskowanych działań: rewitalizacja 

Grupa inicjatywna: Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"

Opis zadania: projekt zakłada zorganizowanie koncertu zespołu TRE Voci oraz występów członków Stowarzyszenia "Wygraj Siebie" w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Wydarzenie otwarte dla mieszkańców Leszna.  

Cel zadania: celem zadania jest aktywizacja i intergracja społeczeństwa 60+ ze szczególnym nastawieniem na osoby z obszaru rewitalizacji poprzez uczestnictwo w koncercie, zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu. 

Termin realizacji: czerwiec - listopad 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 22 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 10 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Rozwoju

 

Nazwa zadania: "Kopalnia pomysłów"

Obszar wnioskowanych działań: rewitalizacja 

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania: zadanie ma polegać na zorganizowaniu zajęć, warsztatów, wycieczek dla dzieci uczęszczających do Klubu Młodzieżowego. 

Cel zadania: głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wzięcia udziału w zajęciach pozaszkolnych dla dzieci będących członkami Klubu Młodzieżowego. 

Termin realizacji: marzec - grudzien 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 15 400,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 0,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 900,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Rozwoju 

 

Nazwa zadania: "Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz zakresu działania i zastosowania defibrylatora"

Obszar wnioskowanych działań:  działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia PL18

Opis zadania:  przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Leszna z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz działania i zastosowania defibrylatora. 

Cel zadania: celem zadania jest przeszkolenie mieszkańców Leszna w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu, pokazanie w jaki sposób reagować w sytuacjach zagrożenia życia oraz zaznajomienie mieszkańców z działaniem i zastosowaniem defibrylatora. 

Termin realizacji: marzec - grudzień 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 14 974,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 2030,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 9 944,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

 

Nazwa zadania: Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących 

Obszar wnioskowanych działań:  działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:  ograniczenie populacji miejskich kotów wolnożyjących poprzez ich kastrację i sterylizację. Zabezpieczenie kotów w karmę i niezbędne leki. 

Cel zadania: leczenie, sterylizacja i dokarmianie miejskich kotów wolnożyjących. 

Termin realizacji: marzec - sierpień 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 9 600,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 600,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej 

 

Nazwa zadania:  Sterylizacja kotów w Lesznie - 2022 

Obszar wnioskowanych działań:   działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Grupa inicjatywna: Fundacja Zwierzęce SOS

Opis zadania:  ograniczenie populacji miejskich kotów wolnożyjących poprzez ich kastrację i sterylizację. 

Cel zadania: zmniejszenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów wolnożyjących. 

Termin realizacji: marzec - grudzień 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 13 850,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 850,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej 

 

Nazwa zadania:  Dom Pieśni Kobiet 

Obszar wnioskowanych działań:   kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:   zadanie to cykl trzech koncertów muzyki polskiej chóru "Dom Pieśni Kobiet" dla mieszkańców Leszna, połączonych z wykładami o treści społecznej muzyki. 

Cel zadania: promocja muzyki polskiej oraz promocja wartości społecznych i estetycznych jakie wynikają ze wspólnego śpiewu i muzykowania. 

Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2022

Całkowity planowany koszt zadania: 15 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 0,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 6 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 5 056,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Kultury i Sportu 

 

Nazwa zadania:  Remont chodnika celem poprawy bezpieczeństwa 

Obszar wnioskowanych działań:   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania:   remont istniejących chodników będących w złym stanie technicznym przy ul. Tadeusza Rejtana  112-116 

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnością

Termin realizacji: II połowa 2022r. 

Całkowity planowany koszt zadania: 49 700,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 25 347,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 0,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 24 353,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg 

 

Nazwa zadania:  Utwardzenie części ulicy Rzepakowej w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową

Obszar wnioskowanych działań:   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:   budowa części ulicy Rzepakowej z chodnikami po obu stronach ulicy wraz z jej odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.

Cel zadania: podniesienie bezpieczeństwa a także poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Zatorze. 

Termin realizacji: 2022r. 

Całkowity planowany koszt zadania: 350 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 105 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 0,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 245 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji