Budowa kolektora wschodniego

Tytuł projektu

„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Przedmiot projektu

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie  projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi.
  2. Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda  Antoniny do torów PKP.
  3. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 10.03.2017 r. i kończy się w dniu 31.10.2020 roku.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej na terenie miasta Leszna wody oraz wzmocnienie  odporności  na  zagrożenia  związane  ze  zmianami klimatu  oraz  zwiększenie  możliwości  zapobiegania  zagrożeniom naturalnym, tj. podtopienia lokalne. Miasto Leszno jest miastem wykazującym dużą podatność na zmiany  klimatu  oraz  identyfikującym istotne problemy i potrzeby
w  zakresie  zagospodarowania  wód  opadowych.

W Lesznie podczas występowania  intensywnych deszczów występują lokalne podtopienia. W sytuacji, gdy sumy opadów dobowych przekraczają 50 mm, w dużym stopniu nieprzepuszczalne powierzchnie miejskie nie wchłaniają nadmiaru wody, wskutek czego tworzą się płynące ulicami strumienie lub zastoiska wody.

Projekt dotyczy rozbudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która  przyczynia  się  do odprowadzania,  zatrzymania,  retencjonowania,  wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania wód opadowych. W ramach projektu zostaną wybudowane brakujące odcinki kolektora wschodniego oraz wybudowane  zbiorniki wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające).

Projekt polega na realizacji zadań polegających na zabezpieczeniu terenów zurbanizowanych przed zalewaniem i podtopieniami występującymi w okresie występowania nawalnych opadów atmosferycznych. Wpłynie to na poprawę jakości życia zarówno mieszkańców miasta jak i osób odwiedzających Leszno.

Realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby. Miasto Leszno jest szczególnie wrażliwe na gwałtowne opady atmosferyczne. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować intensyfikację tego zjawiska, co potwierdza zwiększona ilość interwencji spowodowanych anomaliami pogodowymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Podtopienia w wyniku gwałtownych opadów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców. Gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne oddziałują również na infrastrukturę drogową, która zostaje zalana i wyłączona z ruchu. Powoduje to paraliż komunikacyjny, a często również przerwy w dostawie prądu lub innych mediów. W czasie ulewnych opadów deszczu, kiedy sieci są maksymalnie wypełnione i kanalizacja ogólnospławna i/lub deszczowa nie są w stanie przyjąć większej ilości wody dochodzi do zjawiska cofki. Najważniejsze działania adaptacyjne w tym sektorze, to zadania mające na celu retencję wód opadowych i ich dalsze zagospodarowanie. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, budowa nowych kolektorów kanalizacji i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych pozwoli odciążyć stare kanały i rowy odwadniające, które mają ograniczoną przepustowość.

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa jakości życia mieszkańców (brak podtopień), zniwelowanie problemów społeczno–ekonomicznych, wzrost bezpieczeństwa, podniesienie walorów użytkowych, poprawa wizerunku Miasta Leszna.

 

Inwestycja poprzez swój zakres zwiększy potencjał turystyczny i gospodarczy Leszna, zwiększy jakość infrastruktury w Lesznie, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Podjęte działania skierowane są na stworzenie atrakcyjnej komplementarnej oferty gospodarczej skłaniającej podmioty krajowe i zagraniczne do lokowania kapitału i mocy produkcyjnych na terenie Miasta – Część kolektora deszczowego oraz zbiorniki retencyjno-infiltracyjne zlokalizowane są na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., na której występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych. Wykonanie inwestycji w całości zachęci inwestorów do rozpoczęcia działalności na terenie miasta gdyż gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla pracowników jak i  samych zakładów wraz z magazynowanymi na ich terenie materiałami.

Całkowita wartość projektu

30.326.900,42 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: 20 960.792,97 PLN