Graficzny nagłówek podstrony

Budowa kolektora wschodniego

Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej.

Tytuł projektu

„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Przedmiot projektu

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie  projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi - Zadanie inwestycyjne polega na budowie kolektora kanalizacji deszczowej – tzw. „wschodniego” oraz dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych. Podstawową funkcją tego zadania jest stworzenie nowego odbiornika dla odpływów wód opadowych z północnej i wschodniej części miasta. Pozwoli to na ograniczenie obciążenia istniejących, starych kanałów zlokalizowanych po zachodniej stronie Al. Konstytucji 3 Maja oraz końcowego odbiornika – rowu ściekowego, który ze względu na swoją ograniczoną przepustowość nie przejmuje prawidłowo odpływu z systemu kanalizacyjnego.

Zakres kolektora wschodniego obejmuje obszar od skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z Al. Jana Pawła II, dalej wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Geodetów i następnie wzdłuż ulic Geodetów, Budowlanych i Architektów, aż do planowanych przy ul. Usługowej, na terenie byłych pól irygacyjnych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych zawierających także PWD (podczyszczalnię wód opadowych).

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano poza pasami jezdni, w poboczu drogi krajowej
nr 5 w Lesznie (al. Konstytucji 3 Maja) oraz ulic Geodetów i Budowlanych. Kolektor deszczowy zaprojektowano od skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z Al. Jana Pawła II do terenu projektowanych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.

W rejonie skrzyżowania z Al. Jana Pawła II kanał deszczowy będzie połączony z kolektorem Dn1800mm z GRP wybudowanym w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie – odcinek II”.

Projektuje się także przepięcia istniejących odcinków kanalizacji deszczowych, wybudowanych
w zamach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie – odcinek II”  i włączenie ich do kolektora „wschodniego”.

Na trasie kolektora deszczowego przy ul. Budowlanych projektuje się przepięcie projektowanych przykanalików wpustów deszczowych Dn200mm, oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej.

Projektuje się wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur GRP (z żywic poliestrowych wzmacnianych ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem mineralnym - kwarcowym), PN1, SN10 kN/m2 o średnicach: Dw1200mm/Dz1229,5mm, Dw1400mm/Dz1433,5mm, Dw1800mm/Dz1841,5mm, Dw2000mm/Dz2045,5mm.

Łączna długość kolektora wynosi ok. L= 7,7 km

Odbiornikiem wód deszczowych z kolektora są zbiorniki retencyjno-infiltracyjne wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych zlokalizowane na terenie przy ul. Budowlanych. Są to dwa zbiorniki ziemne,
o całkowitej powierzchni ok. 4 ha, głębokości 3,8 m oraz żelbetowa, otwarta komora podczyszczalni.

W ramach przedmiotowego zadania r 2012 roku zostało wykonanych 10 odcinków kolektora deszczowego zlokalizowanego z Al. Konstytucji 3 Maja, kolidujących z przebudową drogi krajowej
nr 5 w Lesznie. Wykonanie przedmiotowych odcinków kolektora deszczowego wraz z przebudową sieci kablowej elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej realizowanych było przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach POIiS - projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej
nr 5 w Lesznie”.

W latach 2017-2018 wykonana została część przedmiotowego zadania inwestycyjnego polegająca
na budowie zbiorników retencyjno – infiltracyjnych przy ul. Usługowej oraz budowie odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie. Ta część zadania ujęta została
we wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację w tym zakresie.

2. Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda  Antoniny do torów PKP - Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej - kolektora „wschodniego” na odcinku od Ronda Antoniny do torów kolejowych w rejonie ulic Kasztelańskiej i Rycerskiej w Lesznie.

Obszar objęty inwestycją stanowi obszar użytkowany rolniczo, docelowo przeznaczony pod projektowaną drogę łączącą Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską w Lesznie.

Wszystkie przewody kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane poza pasami projektowanej jezdni, wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej. Docelowo kolektor deszczowy służyć będzie odwodnieniu nowoprojektowanej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską w Lesznie. Kolektor ten
w przyszłości obciążony zostanie również spływem wód deszczowych z części terenu osiedla Gronowo. Docelową zlewnię projektowanego kolektora deszczowego będą stanowić obszary osiedla Gronowo
o powierzchni 62,32 ha. Średni stopień uszczelnienia zlewni cząstkowych wynosi 41%.

Na trasie kolektora przygotowano odejścia pod późniejsze włączenie kanałów deszczowych.

Projektuje się realizację odcinka kolektora deszczowego z rur betonowych typu WIPRO o średnicy Dn800mm i Dn1000mm. Projektowane odcinki pod rozbudowę sieci o średnicy Dn630mm wykonać
z PEHD.

Zaprojektowano 13 studni rewizyjnych, betonowych o średnicy Dn1500mm oraz 2 studnie betonowe o średnicy Dn2000mm. Projektuje się wykonanie studni z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasy C45/55, W8 łączonych na uszczelki elastomerowe.

Projektowany kolektor deszczowy należy włączyć do istniejącej już, przy rondzie Antoniny, studni kanalizacyjnej.

3. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie

Lokalizacja zbiornika retencyjnego na działce nr 27/27 wynika z ustaleń „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”.

Zlewnię zbiornika stanowiły będą obszary: osiedla Grzybowo, ul. Osieckiej, ul. Kąkolewskiej (od ronda Grzybowo do granicy miasta Leszna), osiedla w rejonie ul. Francuskiej, osiedla w rejonie
ul. Hiszpańskiej, zlewni rowu SA - o całkowitej powierzchni zlewni P=84 ha.

Przyjęto, że zbiornik przejmował będzie wody deszczowe, powstające z opadów przekraczających
q= 15 l/(s ∙ ha) za pośrednictwem komory na kanale Dn 1400mm w ulicy Unii Europejskiej, wyposażonej w regulator przepływu.

Planuje się budowę zbiornika ziemnego, otwartego o powierzchni dna ok. Pdno = 5540 m2 i min. nachyleniu skarp 1:3; powierzchnia zbiornika w koronie wyniesie ok. Pkor = 7530 m2. Dno i skarpy zbiornika uszczelnione będą folią hydroizolacyjną zapewniającą całkowitą szczelność zbiornika.

Wymagana pojemność czynna – Vcz = 3 500 m3 pozwoli na przejęcie opadu o częstotliwości c=5,
przy spiętrzeniu ok. h= 0,6m. Całkowita objętość zbiornika wyniesie Vcałk = 5650 m3,

Planowany zbiornik będzie funkcjonował jako obniżenie terenu wkomponowane w urządzoną zieleń parkową, pełniąc też funkcję rekreacyjno-estetyczną. Jedynie podczas opadów nawalnych będzie się częściowo wypełniał wodą.

Odpływ tłumiony ze zbiornika pozwoli na odprowadzenie zgromadzonej wody, z powrotem do kanału w ulicy Unii Europejskiej, w ciągu max 1 doby. Ostatecznym odbiornikiem, poprzez kanały w ulicy Estkowskiego i planowany „kolektor wschodni” (zadanie 1) będą zbiorniki retencyjno – infiltracyjne
w strefie inwestycyjnej IDEA.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 10.03.2017 r. i kończy się w dniu 31.10.2020 roku.


Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej na terenie miasta Leszna wody oraz wzmocnienie  odporności  na  zagrożenia  związane  ze  zmianami klimatu  oraz  zwiększenie  możliwości  zapobiegania  zagrożeniom naturalnym, tj. podtopienia lokalne. Miasto Leszno jest miastem wykazującym dużą podatność na zmiany  klimatu  oraz  identyfikującym istotne problemy i potrzeby
w  zakresie  zagospodarowania  wód  opadowych.

W Lesznie podczas występowania  intensywnych deszczów występują lokalne podtopienia. W sytuacji, gdy sumy opadów dobowych przekraczają 50 mm, w dużym stopniu nieprzepuszczalne powierzchnie miejskie nie wchłaniają nadmiaru wody, wskutek czego tworzą się płynące ulicami strumienie lub zastoiska wody.

Projekt dotyczy rozbudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która  przyczynia  się  do odprowadzania,  zatrzymania,  retencjonowania,  wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania wód opadowych. W ramach projektu zostaną wybudowane brakujące odcinki kolektora wschodniego oraz wybudowane  zbiorniki wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające).

Projekt polega na realizacji zadań polegających na zabezpieczeniu terenów zurbanizowanych przed zalewaniem i podtopieniami występującymi w okresie występowania nawalnych opadów atmosferycznych. Wpłynie to na poprawę jakości życia zarówno mieszkańców miasta jak i osób odwiedzających Leszno.

Realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby. Miasto Leszno jest szczególnie wrażliwe na gwałtowne opady atmosferyczne. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować intensyfikację tego zjawiska, co potwierdza zwiększona ilość interwencji spowodowanych anomaliami pogodowymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Podtopienia w wyniku gwałtownych opadów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców. Gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne oddziałują również na infrastrukturę drogową, która zostaje zalana i wyłączona z ruchu. Powoduje to paraliż komunikacyjny, a często również przerwy w dostawie prądu lub innych mediów. W czasie ulewnych opadów deszczu, kiedy sieci są maksymalnie wypełnione i kanalizacja ogólnospławna i/lub deszczowa nie są w stanie przyjąć większej ilości wody dochodzi do zjawiska cofki. Najważniejsze działania adaptacyjne w tym sektorze, to zadania mające na celu retencję wód opadowych i ich dalsze zagospodarowanie. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, budowa nowych kolektorów kanalizacji i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych pozwoli odciążyć stare kanały i rowy odwadniające, które mają ograniczoną przepustowość.

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji inwestycji będzie:

Cele społeczno-gospodarcze: pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców (brak podtopień
w piwnicach budynków i strat z tym związanych, brak miejscowych zastoisk wody utrudniających komunikację), zniwelowanie problemów społeczno–ekonomicznych, wzrost bezpieczeństwa, podniesienie walorów użytkowych, poprawa wizerunku Miasta Leszna.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Planowana inwestycja wpisuje się w I filar – Region zrównoważony, gdyż przyczynia się do wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przyczyni się do zachowania naturalnych stref oraz różnorodności biologicznej.

Cele projektu pozwolą na poprawę jakości i warunków życia grup docelowych projektu, w których znajdują się także osoby zagrożone wykluczeniem. Kolektor deszczowy służył będzie ogółowi społeczeństwa, nie powodując dyskryminacji żadnej grupy społecznej, Projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę równości szans m.in poprzez likwidację barier architektonicznych.

Inwestycja poprzez swój zakres zwiększy potencjał turystyczny i gospodarczy Leszna, zwiększy jakość infrastruktury w Lesznie, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Podjęte działania skierowane są na stworzenie atrakcyjnej komplementarnej oferty gospodarczej skłaniającej podmioty krajowe i zagraniczne do lokowania kapitału i mocy produkcyjnych na terenie Miasta – Część kolektora deszczowego oraz zbiorniki retencyjno-infiltracyjne zlokalizowane są na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., na której występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych. Wykonanie inwestycji w całości zachęci inwestorów do rozpoczęcia działalności na terenie miasta gdyż gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla pracowników jak i  samych zakładów wraz z magazynowanymi na ich terenie materiałami.

Całkowita wartość projektu

30.326.900,42 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: 20 960.792,97 PLN

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk