Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualizacja dotycząca punktów specjalistycznych

W dniu  1 stycznia 2022 r., w całej Polsce uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Ich kompletna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54 

Na terenie Miasta Leszna

Gdzie i kiedy?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo prawne na terenie Miasta Leszna, po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej pod numerem 65 529 81 00 będzie udzielana stacjonarnie w trzech poniższych punktach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 13 - ul. Tadeusza Rejtana 1 w Lesznie (wejście od hali sportowej)
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i mediacji powadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze
  od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 -  Aleje Zygmunta Krasińskiego 2 w Lesznie (wejście od Nowego Rynku)
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  prowadzony przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
  od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00,
 3. Budynek dla organizacji pozarządowych - ul. Jana Dąbrowskiego 45a w Lesznie
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie
  w poniedziałki od godz. 13.00 do 17.00,
  we wtorki od godz. 8.00 do 12.00,
  w środy od 13.00 do 17.00,
  w czwartki od 8.00 do 12.00,
  w piątki od 8.00 do 12.00.

Warunki

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Lesznie obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Szczegółowe opisy poszczególnych form pomocy (nieodpłatna mediacja, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) wraz z wyszczególnieniem osób, które mogą z nich skorzystać, znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

NOWOŚCI:

 • UPRAWNIENI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Inne formy i punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniżej, w plikach do pobrania, znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców miasta Leszna.