Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualizacja dotycząca punktów specjalistycznych

   Od 2 stycznia 2024 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja na terenie Miasta Leszna odbywać się będzie w dwóch punktach.

 

Na terenie Miasta Leszna

Gdzie i kiedy?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Miasta Leszna, po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej pod numerem 65 529 81 00 będzie udzielana stacjonarnie w dwóch poniższych punktach:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27C w Lesznie
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
  od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00,
 • Budynek dla organizacji pozarządowych - ul. Jana Dąbrowskiego 45a w Lesznie
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie
  w poniedziałki od godz. 13.00 do 17.00,
  we wtorki od godz. 8.00 do 12.00,
  w środy od 13.00 do 17.00,
  w czwartki od 8.00 do 12.00,
  w piątki od 8.00 do 12.00.

UPRAWNIENI 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.