Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne

Tytuł projektu

Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne 

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Przedmiot projektu

W ramach zadania planuje się:

 1. Budowa automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów, która zapewni możliwość korzystania z 2 źródeł zasilania wodą, będzie przystosowana do pracy z użyciem wody wodociągowej jak i z wykorzystaniem systemów recyrkulacyjnych. Myjnia wyposażona w zespół osadników tzw. łapacz piasku, szlamu i błota oraz separator substancji ropopochodnych. Zamontowany zostanie system zatrzymujący rozwój zanieczyszczeń biologicznych w obiegu zamkniętym.
 2. Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie - demontaż istniejącego oświetlenia, budowa nowej linii kablowej oświetlenia oraz montaż nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED (20 pkt świetlnych).
 3. Montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego
 4. Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (ok. 565 m) na odcinku od Al. Jana Pawła II do ulicy 17 Stycznia.
 5. Budowa oświetlenia na ulicach: Kurkowej, Brata Alberta i Wita Stwosza. Łącznie powstanie 51 pkt świetlnych w technologii typu LED.
 6. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.
 7. Montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego.

 W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

 • myjnia dla autobusów,
 • długość wspartej infrastruktury rowerowej - 0,565 km,
 • liczba nowych/zmodernizowanych pkt. świetlnych - 71 szt. lamp LED,
 • liczba akcji i kampanii informacyjno- promocyjnych - 1 szt.
 • montaż dwóch elektronicznych tablic przystankowych,
 • liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
 • liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 12 szt. (6 stojaków na rowery - łącznie 12 miejsc na rowery),

Okres realizacji projektu

Listopad 2016 - grudzień 2020

Cel Projektu

Główny cel projektu: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna.

Rezultatem projektu jest szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 44,89 tony ekwiwalentu CO2 / rok.

 

Całkowita wartość projektu

5 535 534,34 zł. Kwota dofinansowania 3 939 581,22 zł