Stypendia szkolne

UWAGA! Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami można składać od 1 do 15 września 2023 r.  

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat), zamieszkałym na terenie Miasta Leszna. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, gdy jednocześnie w rodzinie tej występuje m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać z tej strony internetowej oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Słowiańskiej 63 (II piętro) w Lesznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Edukacji (tel. 65 537 36 63).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi uzyskany dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć w terminie od 1.09.2023 do dnia 15.09.2023 r.:

 • w SKRZYNCE PODAWCZEJ znajdującej się przed wejściem do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Słowiańskiej 63 (II piętro) - prosimy o włożenie wniosku do koperty i ZAKLEJENIE lub spięcie dokumentów WE WNIOSKU w taki sposób, aby nie odczepiły się od wniosku!); lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego; lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Leszna dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - jeśli Wnioskodawca posiada konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.


W PILNYCH sprawach jest możliwość osobistej wizyty w Wydziale Edukacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Edukacji (tel. 65 537 36 63)

W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2023 r. według wyżej wyznaczonych wytycznych.

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 15 lutego danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2021, poz.1915 ze zm.).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • Rodzice.
 • Pełnoletni uczeń.
 • Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 • Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.


OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU: 

Wniosek – stypendium szkolne 2023/2024 + załącznik - szkoła (ilość załączników uzależniona jest od liczby dzieci, na które składa się wniosek np. jeśli rodzic składa wniosek na 3 dzieci uczących się to potrzebny będzie wniosek + 3 załączniki - szkoła (po jednym na każde dziecko). Każdy załącznik - szkoła złożony na dziecko musi być potwierdzony przez Dyrektora Szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2023/2024.

Oświadczenie – przeznaczenie stypendium na cele edukacyjne

Do obowiązkowych dokumentów należy dołączyć również zaświadczenia o uzyskanym przez wszystkich domowników dochodzie NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (patrz poniżej - wymagane załączniki do stypendium szkolnego), a w przypadku gdy uzyskanie zaświadczenia nie jest możliwe - stosowne oświadczenie (np. na oświadczeniu - wzorze ogólnym do pobrania poniżej lub odpowiednim innym oświadczeniu do pobrania poniżej). Każde oświadczenie odręcznie napisane przez Wnioskodawcę musi posiadać klauzulę: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

WAŻNE INFORMACJE

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Rodzic/pełnoletni uczeń składa wniosek w miesiącu wrześniu i przedstawia zaświadczenia o dochodach z miesiąca sierpnia 2023 r.
 • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600 zł. Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2023, poz. 901), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296);
 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.
 • Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe.


JAK OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ DOCHODU?

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 2. Do dochodu ustalonego nie wlicza się m.in.: (szczegółowy wykaz - art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej)
  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2. zasiłku celowego;
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4. wartości świadczenia w naturze,
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  7. świadczenia wychowawczego (500+);
  8. kwoty dodatku energetycznego;
  9. kwoty dodatku osłonowego;
  10. kwoty dodatku elektrycznego;
  11. rodzinnego kapitału opiekuńczego
  12. świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156 i 535);
 3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
  2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
 6. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 600 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 8. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 9. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawię świadczenia z pomocy społecznej.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:

 1. W przypadku osób pracujących – zaświadczenie ( wzór – druk zaświadczenia do pobrania poniżej) z zakładu pracy o wysokości dochodów NETTO uzyskanych z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – sierpień 2023 r. 

  W przypadku dostarczenia zaświadczenia na druku pracodawcy - obowiązkowe informacje, które muszą być zawarte w zaświadczeniu:

  - przychód,

  - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  - koszty uzyskania przychodu,                                                                

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne,                                            

  - składki na ubezpieczenie społeczne,                                            

  kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (OGÓLNYCH): wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym - 2022 r.
  UWAGA! - na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego powinny widnieć informacje:
  - od kiedy jest prowadzona działalność gospodarcza
  - forma opodatkowania działalności gospodarczej,
  - przychód,
  - koszty uzyskania przychodu,
  - różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
  - należny podatek,
  - odliczone od dochodu SKŁADKI na ubezpieczenia SPOŁECZNE.
  Należy również złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok.
  W sytuacji gdy podatnik łączy dochody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem - na zaświadczeniu powinien widnieć dochód z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (RYCZAŁT): 

  - zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,

  - dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

  - oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku- wzór do pobrania poniżej - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej - RYCZAŁT).

 4. W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni oraz potwierdzenia opłacenia składki KRUS- wysokość tej składki.
 5. W przypadku otrzymywania renty/emerytury – kopia ostatniej otrzymanej decyzji z ZUS/KRUS o wysokości tych świadczeń.
 6. W razie otrzymywania zasiłku chorobowego - zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tegoż zasiłku netto (tylko ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 7. W przypadku bezrobocia:
  1. zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy (dochód netto),
  2. zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.
 8. W przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej - zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 9. W przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego - kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego obejmującego miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 10. Przy rozwodzie lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowe.
 11. W przypadku otrzymywania alimentów na dzieci lub osoby dorosłe lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ksero ostatniego wyroku sądowego potwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów, ksero decyzji z funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie.
 12. W przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 13. W razie śmierci żony/męża – odpis aktu zgonu i kopia ostatniej otrzymanej decyzji o rencie rodzinnej.
 14. W przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki została dana osoba skazana na odbywanie kary).
 15. W przypadku, gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki, oraz w przypadku podjęcia pracy przez studenta odpowiednie zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o bezrobotności.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Do wniosku należy także dołączyć stosowne oświadczenia w zależności od sytuacji Wnioskodawcy (wszystkie wzory oświadczeń można pobrać poniżej!) np.:

 • jeśli Wnioskodawca lub domownik jest osobą bezrobotną, ale niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć stosowne oświadczenie (oświadczenie – osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP);
 • jeśli Wnioskodawca lub domownik jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale uzyskuje dochód z pracy dorywczej – oświadczenie – o pracy dorywczej
 • jeśli rodzic składa wniosek na pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do dołączenia PEŁNOMOCNICTWA do możliwości reprezentowania ucznia w sprawie o udzielenie stypendium.
 • wszelkiego rodzaju dodatkowe oświadczenia składane do wniosku prosimy o umieszczanie na druku oświadczenie - OGÓLNE lub na odrębnej kartce lecz w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


STYPENDIUM DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Obywatele Ukrainy zamiast zaświadczeń o dochodach uprawnieni są do złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Pozostałe warunki przyznania stypendium szkolnego pozostają takie same jak w przypadku obywateli polskich. Wniosek o przyznanie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego winien być sporządzony w języku polskim.

Do wniosku prosimy dołączyć zaświadczenia o nadaniu nr PESEL (posiadanie statusu UKR).

WAŻNE INORMACJE KOŃCOWE

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku:

 1. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestania nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia, itp.).

Pliki do pobrania