Graficzny nagłówek podstrony

Stypendia szkolne

WAŻNE  !!!

Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Wydział Edukacji Urzedu Miasta Leszna o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestania nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia).

 

 

UWAGA!!!

Na rok szkolny 2021/2022 WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE należy POBRAĆ  ze strony internetowej (poniżej!), WYDRUKOWAĆWYPEŁNIĆ i razem z kompletem dokumentów potwierdzających dochód NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (najlepiej w zaklejonej kopercie! lub spięte dokumenty tak, żeby się nie odczepiły!)WRZUCIĆ do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańskiej 63 (II piętro) w Lesznie. 

 

Proszę pobrać wniosek wraz z wszystkimi OBOWIĄZKOWYMI załącznikami. 

OBOWIĄZKOWE dokumenty przy złożeniu wniosku to:

1.     Wniosek – stypendium szkolne 2021/2022 + załącznik - szkoła (ilość załączników uzależniona jest od liczby dzieci, na które składa się wniosek np. jeśli rodzic składa wniosek na 3 dzieci uczących się to potrzebny będzie wniosek + 3 załączniki - szkoła ( po jednym na każde dziecko!). Każdy załącznik - szkoła złożony na dziecko musi być potwierdzony przez Dyrektora Szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022.

2.     Oświadczenie – przeznaczenie stypendium na cele edukacyjne

3.     Oświadczenie RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do obowiązkowych dokumentów należy dołączyć również zaświadczenia o uzyskanym przez wszystkich domowników dochodzie NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (patrz poniżej - wymagane dokumenty do stypendium szkolnego!), a w przypadku gdy uzyskanie zaświadczenia nie jest możliwe - stosowne oświadczenie ( np. na oświadczeniu - wzorze ogólnym do pobrania poniżej!). Każde oświadczenie odręcznie napisane przez Wnioskodawcę musi posiadać klauzulę: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

 

 I. STYPENDIUM SZKOLNE PRZYSŁUGUJE:

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników śłyuzb społecznych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku zycia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat).

II. KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobe w rodzinie, gdy jednoczesnie w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietnośc, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystapiło zdarzenie losowe.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać ze strony internetowej (załączony poniżej) oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Słowiańskiej 63 (II piętro) w Lesznie  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Edukacji (tel. 65 537 36 63). 
 • Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzajacymi uzyskany dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2021 r.:
  w SKRZYNCE PODAWCZEJ  znajdującej się przed wejściem do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Słowiańskiej 63 ( II piętro) w Lesznie (prosimy o włożenie wniosku do koperty i ZAKLEJENIE lub spięcie dokumentów WE WNIOSKU w taki sposób aby nie odczepiły sie od wniosku!!!); lub
  - za pośrednictwem operatora pocztowego; lub
  - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Leszna dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - jeśli Wnioskodawca posiada konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

  PILNYCH sprawach jest możliwość osobistej wizyty w Wydziale Edukacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Edukacji (tel. 65 537 36 63)

 • W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 r. według wyżej wyznaczonych wytycznych.
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 15 lutego danego roku szkolnego.
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i 7, art. 90d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2019, poz.1481 j.t. ze zm.).

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • Rodzice.
 • Pełnoletni uczeń.
 • Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 • Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

V. WAŻNE INFORMACJE

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeśli np. rodzic składa wniosek w miesiącu sierpniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc lipiec, a jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu – zaświadczenia obowiązują już za miesiąc sierpień.
 • Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528 zł. Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2019, poz. 1507 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358);
 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołę;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.
 • Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe.

VI. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 2. Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  • zasiłku celowego;
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
  • świadczenia wychowawczego (500+)
 3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
 6. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 8. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 9. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawię świadczenia z pomocy społecznej.

VII. Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:

 1. W przypadku osób pracujących - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów NETTO uzyskanych z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach:
  • na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (OGÓLNYCH) – wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym - 2020 r.
   UWAGA! - na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego powinny widnieć informacje:
   od kiedy jest prowadzona działalność gospodarcza 
   forma opodatkowania działalności gospodarczej,
   przychód,
   - koszty uzyskania przychodu, 
   - różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 
   - nalezny podatek
   ,
   - odliczone od dochodu SKŁADKI na ubezpieczenia SPOŁECZNE,
   - odliczone od podatku SKŁADKI na ubezieczenie ZDROWOTNE związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
   w sytuacji gdy podatnik łączy dochody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem - na zaświadczeniu powinien widnieć dochód z innych źródeł niż pozarolnicza działalnośc gospodarcza.

  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (RYCZAŁT)- zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku- wzór do pobrania poniżej - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej - RYCZAŁT).
 3. W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 4. W przypadku otrzymywania renty/emerytury – kopia ostatniej otrzymanej decyzji z ZUS/KRUS o wysokości tych świadczeń.
 5. W razie otrzymywania zasiłku chorobowego - zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tegoż zasiłku (tylko ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 6. W przypadku bezrobocia:
  • zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.
 7. W przypadku korzystania ze świadczeń  z pomocy społecznej - zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 8. W przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego - kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 9. Przy rozwodzie lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowe.
 10. W przypadku otrzymywania alimentów na dzieci lub osoby dorosłe lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ksero ostatniego wyroku sądowego potwierdzającego wysokośc otrzymywanych alimentów, ksero decyzji z funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie.
 11. W przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 12. W razie śmierci żony/męża – odpis aktu zgonu i kopia ostatniej otrzymanej decyzji o rencie rodzinnej.
 13. W przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki została dana osoba skazana na odbywanie kary).
 14. W przypadku, gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Do wniosku należy także dołączyć stosowne oświadczenia w zależności od sytuacji Wnioskodawcy (wszystkie wzory oświadczeń można pobrać poniżej!) np.:

 • jeśli Wnioskodawca lub domownik jest osobą bezrobotną, ale niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć stosowne oświadczenie ( oświadczenie – osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP);
 • jeśli Wnioskodawca lub domownik jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale uzyskuje dochód z pracy dorywczej – oświadczenie – o pracy dorywczej
 • jeśli rodzic składa wniosek na pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do dołączenia PEŁNOMOCNICTWA do możliwości reprezentowania ucznia w sprawie o udzielenie stypendium.
 • wszelkiego rodzaju dodatkowe oświadczenia składane do wniosku prosimy o umieszczanie na druku oświadczenie - OGÓLNE lub na odrębnej kartce lecz w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku:

 1. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2021-09-28 12:28:51
0 Koszyk