Granty PPGR

Projekt:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Umowa o powierzenie grantu nr 2878/2022 z dnia 16.03.2022 roku.

Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cele projektu:

Program umożliwia zakup sprzętu komputerowego (laptopów), ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a następnie  nieodpłatne jego przekazanie na własność uczniom- mieszkańcom Leszna, pochodzącym z rodzin popegeerowskich.

Zakupiony przez leszczyński samorząd sprzęt IT ma służyć uczniom jako wsparcie techniczne procesu edukacji, w tym m.in. jako narzędzie umożliwiające i ułatwiające zdalną naukę.

Wskaźniki produktu i rezultatu:

  • Ilość zakupionego sprzętu: 124 laptopy
  • Liczba osób objętych wsparciem-124 uczniów- mieszkańców Leszna

Całkowita wartość projektu:


Kwota otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 310.000,00 zł 

(Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony JST).

Kwota wykorzystana: 281.856,96 zł (oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej)