Deklaracja dostęności

Urząd Miasta Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.leszno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2015r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.07.2024r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
 • Formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego w styczniu 2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Gbiorczyk, lgbiorczyk@leszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 65 529 81 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Leszna

Wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna znajdują się w ośmiu różnych lokalizacjach. Dostępność architektoniczna wszystkich budynków została szczegółowo opisana na stronie: https://leszno.pl/Dostepnosc_budynkow_urzedu_miasta.html 

Istotną informacją jest także to, że w obiektach, w których poszczególne piętra są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem magistratu.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do Iwony Stachowiak telefonicznie: 661 427 969 lub mailowo na adres istachowiak@leszno.pl 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków Urzędu Miasta Leszna i jego pomieszczeń. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Deklaracja dostępności aplikacje mobilne

Miasto Leszno jest właścicielem dwóch aplikacji mobilnych:

 1. Leszno. Przewodnik miejski – to aplikacja mobilna prezentująca bieżące wydarzenia organizowane w Lesznie oraz bazę miejsc i szlaków turystycznych po Lesznie i regionie. Aplikacja dostępna w:
  - Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.treespot.leszno
  - App Store pod adresem https://apps.apple.com/pl/app/leszno-przewodnik-miejski/id888315001?l=pl
 2. Blisko – aplikacja mobilna prezentująca wybrane informacje oraz alerty. Aplikacja pozwala również użytkownikom na wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciem bezpośrednio do Urzędu Miasta Leszna. Aplikacja została przygotowana na 3 systemy operacyjne. Jest dostępna pod następującymi adresami:
  - App Store https://itunes.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959?mt=8
  - Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
  - Windows Phone  https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/blisko-lokalne-informacje/9nblggh41238

  Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

  Niedostępne elementy i treści:
  - Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
  - Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  - Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.