Budowa ulicy Szybowników

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont drogi powiatowej ulicy Niepodległości w Lesznie (6271P) na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia i ul. Zakątek.

Cel Projektu

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.  Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

Okres realizacji projektu

marzec 2024 – luty 2025

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,180 km;
  • Odwodnienie – 0,180 km;
  • Długość drogi dla pieszych – chodnik – 0,216 km;
  • Długość drogi dla pieszych i rowerów – 0,007 km;
  • Oświetlenie drogowe – 0,180 km;

Całkowita wartość projektu

2 015 507,76 zł

Kwota dofinansowania

1 007 753,88 zł