Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 04 października 2021

Wybory do LRS

Starszy Pan w fotelu konferencyjnym, pośród innych uczestników konferencji

Rozpoczyna się nabór kandydatów do jedenastoosobowej Leszczyńskiej Rady Seniorów. Mają do niej wejść przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Leszczyńska Rada Seniorów została powołana w 2017 roku. Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 października. Kadencja trwała 3 lata.

Ze względu na pandemię nie zdecydowano się na przeprowadzenie wyborów do rady na drugą kadencję, bezpośrednio po zakończeniu pierwszej. Dzieje się to dopiero teraz.

Nabór kandydatów potrwa od 4 października do 5 listopada. Dokumenty aplikacyjne można składać w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15. Druki są do pobrania poniżej, w plikach do pobrania. 

LRS ma 11 członków, z których 6 osób wskazuje podmiot działający na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmiot prowadzący Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pięć osób ma reprezentować seniorów zgłoszonych przez grupy co najmniej 15 osób, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami Leszna.

Kadencja rady potrwa 3 lata. Jej członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia i diet.

Do zadań LRS należy:

  • opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
  • opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w zakresie kultury i edukacji;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla osób starszych;
  • konsultowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych radzie do zaopiniowania;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się sprawami osób starszych;
  • przedstawienie samorządowi wniosków i sprawozdań z działalności LRS oraz inicjowanie działań na rzecz osób starszych.

Dodajmy, że z inicjatywy poprzedniej LRS w okresie wakacji organizowano imprezy pod hasłem "Lato seniorów w mieście". W ich przygotowanie włączyły się miejskie instytucje kultury. To LRS zainicjowała wydawanie kwartalnika dla seniorów "Otwarte Drzwi". Członkowie rady wyszli również z pomysłem organizowania dyżurów, podczas których spotykali się z seniorami.

Autor: (jrs)

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-10-04 12:56:48
0 Koszyk