Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 17 listopada 2020

Projekt budżetu na 2021 rok

Stos monet, a w tle zegar ścienny

Wczoraj, 16 listopada, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, złożył w Biurze Rady Miejskiej Leszna projekt budżetu na 2021 rok. W stosunku do 2020 roku planuje się zarówno niższe przychody, jak i wydatki.

Ze szczegółowym projektem budżetu można zapoznać się na stronie http://bip.leszno.pl/artykuly/217/budzet-2021 

We wstępie do tego dokumentu znaleźć możemy natomiast podstawowe informacje. Czytamy w nim m.in.:

"Budowanie budżetu miasta chyba jeszcze nigdy nie odbywało się w tak wyjątkowych i nieprzewidywalnych okolicznościach. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ogarnęła cały świat rujnując wszystkie plany, założenia, wiele przedsięwzięć i pomysłów. [...] Pandemia spowodowała, że zmieniły się priorytety, że nagle musieliśmy wszystko przeorganizować i skupić wszystkie siły i wszystkie działania na zagwarantowaniu ochrony zdrowia i życia Leszczynianek i Leszczynian. Nie było to proste i niestety ten etap jeszcze się nie skończył. Walka z wirusem i szkodami, jakie wyrządził, ciągle trwa.

[...] Chcemy, aby, mimo rozlicznych trudności, Leszno nadal się rozwijało, było bezpieczne, aby dbało o wszystkich swoich Mieszkańców, na każdym etapie ich życia. Staraliśmy się tak skonstruować budżet, aby zapewnić rozwój Miasta we wszystkich dziedzinach tak, aby Leszczynianie mieli tu pracę, warunki do wypoczynku, do założenia rodziny i wychowywania dzieci. Chcemy, aby Mieszkańcy Leszna czuli się tu najlepiej, zawsze chętnie tu wracali i byli ze swojego miasta dumni.

Dlatego, mimo ogromnych trudności, prezentujemy budżet, który przewiduje wiele inwestycji. Uważamy bowiem, że jedynie działanie i mozolne posuwanie się naprzód pomoże nam przezwyciężyć napotykane trudności i nie popaść w gospodarczy marazm, czy nawet krach.

[...] Inwestycje mają w dzisiejszych czasach strategiczne znaczenie. W 2020 roku Miasto Leszno przygotowało program pomocy dla przedsiębiorców, który miał za zadanie przetrwać ten trudny okres. Pomoc Miasto planuje kontynuować w 2021 roku.

Mimo napotykanych trudności i nowych wyzwań stawianych przez epidemię koronawirusa, staraliśmy się wygospodarować środki także na życie sportowe, kulturalne i na działania organizacji pozarządowych. To sfery życia gwarantujące zdrowie, rozwój osobisty i spełnienie. Musimy tym dziedzinom życia okazać szczególne wsparcie, bo warunki ich funkcjonowania diametralnie się zmieniły, a oczekiwania Mieszkańców w tym względzie się nie zmieniły.

To nie jest budżet naszych marzeń. Dochody miasta zostały mocno uszczuplone, a nowych zadań i obowiązków przybywa. Jednak wydaje się, że jest to budżet zapewniający nie tyle przetrwanie, co progres. Przede wszystkim jednak jest to budżet poprzedzony głębokimi analizami, godzinami spotkań i dyskusji. Jest to budżet zoptymalizowany i wykonalny.  

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok po stronie dochodów określony został kwotą 489.038.622,53 zł co oznacza spadek do planu roku 2020 o 5,1 %. W tym zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 110.869.746,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na 2020 o ponad 1 mln. zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 505.601.266,53 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 422.566.666,41 oraz wydatki majątkowe w kwocie 83.034.600,12 zł.

[...] Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus. [...]

Ogromną część budżetu – jak co roku – pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Subwencja nie pokrywa w pełni ostatniej 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Poza tym, w związku ze zmianą trybu nauczania, szkoły borykają się z wieloma wyzwaniami technicznymi. Sprzęt komputerowy i dobrej jakości Internet są teraz potrzebniejsze niż kiedykolwiek i staramy się wspierać nasze placówki w tej nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. [...]

W obecnej sytuacji pandemii chcemy zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane, w czasie epidemii wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2.170.024,13 zł i celową w kwocie 5.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem zewnętrznym. Mam tu na myśli przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka, budowę Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych, rozbudowę systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna, kontynuację projektu „Zielone Leszno”, inwestycje wspierające strategie niskoemisyjne, czy termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 wraz z adaptacją terenu wokół i budową boiska.

Zaplanowaliśmy również nowe inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną. To zadanie bardzo przez mieszkańców wyczekiwane i pożądane. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe codzienne przemieszczanie się setek osób. Inne niektóre inwestycje to budowa ul. Jesiennej, budowa sieci kanalizacji deszczowej dla kilku ulic, czy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.

Wśród inwestycji, które musimy zrealizować w przyszłym roku są też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2 mln 300 tys. zł.  

W budżecie na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 16.562.644,00 zł przychody w kwocie 23.691.844,00 zł, w tym m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.900.611,00 zł oraz rozchody w kwocie 7.129.200,00 zł.

Na koniec 2021 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 234.477.805,00 zł.  Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych. 

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 jest konstruowany w sytuacji obarczonej dużą niepewnością związaną z istniejącym stanem epidemicznym. Będzie wymagał realizacji z zachowaniem dużej dyscypliny zwłaszcza w wydatkach bieżących. Dlatego będzie konieczna ciągła i bieżąca analiza realizowanych dochodów i wydatków w ciągu roku i podejmowanie na bieżąco niezbędnych decyzji i działań [...].

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-11-27 12:41:51
0 Koszyk