Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 30 lipca 2020

XXVII sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: ul.Kazimierza Karasia 15
Data rozpoczęcia: 2020-07-30 12:00
Data zakończenia: 2020-07-30 13:00

Zdjęcie, XXVII sesja Rady Miejskiej Leszna

27. sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 30 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Debata nad raportem o stanie Miasta Leszna za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania – DRUK Nr 366,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2019 rok – DRUK Nr 367,
 3.  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2019 rok – DRUK Nr 368,
 4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 – DRUK Nr 376,
 5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 – DRUK Nr 377,
 6. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Gminy Włoszakowice – DRUK Nr 369,
 7. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Miasta Jasło – DRUK Nr 378,
 8. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/481/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie – DRUK Nr 370,
 9. zmieniająca uchwałę Nr XI/170/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. - DRUK Nr 371,
 10.  zmieniająca Uchwałę nr X/157/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego -DRUK Nr 372,
 11. zmieniająca Uchwałę nr XI/164/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – DRUK Nr 373,
 12. określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021 – DRUK Nr 374,
 13. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do spółki Lotnisko Leszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie - DRUK Nr 375.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.leszno.pl  i w systemie e-Sesja.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-30 12:06:33
0 Koszyk