Student Plus 2023

O PROGRAMIE

Podstawa prawna: Uchwała NR X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus”

Uchwała dostępna na stronie http://bip.leszno.pl/uchwala/5753/uchwala-nr-x-147-2019

 

REGULAMIN

      I.        FORMA POMOCY

1.    Stypendium przyznawane jest uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów związanych z edukacją.

2.    Studentem w rozumieniu ww. uchwały jest osoba, która kształci się na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, która nie ukończyła 26 roku życia.

3.    Stypendium udzielane jest na okres od 1 października do 30 czerwca, z zastrzeżeniem o których mowa w §7, §8 i §9 ww. uchwały.

4.    Maksymalna wysokość stypendium, wypłacanego co miesiąc, może wynieść nawet 1.000,00zł., 

 

    II.        KRYTERIUM PRZYZNANIA POMOCY

1.    Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a)    jest studentem studiów wyższych w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,

b)    posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0,

c)    nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

d)    nie powtarzał roku,

e)    ukończył szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Leszna,

f)     zamieszkiwał na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych,

g)    wykazuje się wybitnymi osiągnięciami w nauce, działalnością naukową bądź społeczną.   

2.    Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje indywidualnie każdemu studentowi.

3.    Student studiujący na więcej niż jednym kierunku jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

 

   III.        WNIOSEK

1.    Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

a)    nazwę uczelni,

b)    dane osobowe studenta,

c)    dokumenty przedstawiającą średnią arytmetyczną, o której mowa w pkt 1 lit. b), - Kryterium przyznania pomocy (pkt II)  

d)    dokument  poświadczający spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 1  lit. c) i lit. d) - Kryterium przyznania pomocy (pkt II) 

e)    świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (tj. liceum lub technikum) na terenie miasta Leszna,

f)     oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Leszna przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach,

g)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

h)    w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki okres ma być przyznane stypendium.

2.    Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza prezentację szczególnych osiągnięć bądź działań wolontariackich.

3.    Formularz - wniosek  o przyznanie stypendium dostępny w plikach do pobrania.

 

  IV.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt II, należy złożyć w terminie do 15  października każdego roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

 

    V.        KOMISJA STYPENDIALNA

1.    Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Leszna stosownym zarządzeniem.

2.    Do zadań Komisji należy:

a)    sprawdzenie wniosków o przyznanie stypendium pod względem poprawności formalnej,

b)    opiniowanie i ocena wniosków, w tym szczególnie z uwzględnieniem kryterium o którym mowa w pkt 1 lit.g) - Kryterium przyznania pomocy (pkt II) 

c)    przedstawienie Prezydentowi Miasta Leszna do zatwierdzenia listy studentów, którym Komisja proponuje przyznać stypendium.

3.    W swojej pracy o przyznaniu stypendium Komisja kieruje się również  użytecznością studiowanego kierunku, ze względu na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

4.    Komisja nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia danych we wniosku. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

  VI.        TRYB REALIZACJI STYPENDIÓW 

1.    Wysokość i ilość przyznanych stypendiów zależna jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta oraz ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendium.

2.    Miesięczna kwota stypendium wynosi do 1.000,00 zł.

Wypłatę stypendium poprzedza zawarcie umowy stypendialnej, określającej warunki wypłaty i zwrotu stypendium. 
Stypendium będzie przekazywane do końca każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.


 VII.        WARUNKI UTRATY STYPENDIUM

1.    Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących  przypadkach:

a)    skreślenia z listy studentów,

b)    przerwania studiów, skorzystania z urlopu dziekańskiego,

c)    ukończenia studiów,

d)    zrzeczenia się prawa do stypendium,

e)    rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta. 

2.    O wszystkich wyżej okoliczność stypendysta jest zobowiązany poinformować Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

3.    Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w pkt 1 powyżej, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.

4.    Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktowane będzie jako świadczenie nienależne i podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

 

VIII.        WARUNKI ZWROTU STYPENDIUM 

1.    W przypadku niepodjęcia pracy na terenie miasta Leszna według zasad określonych w pkt 4 poniżej, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium, w pełnej wysokości w następujących terminach:

a)    studenci studiów pierwszego stopnia, którym przyznano stypendium na II roku studiów - w terminie 3 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

b)    studenci studiów pierwszego stopnia, którym przyznano stypendium na III roku studiów - w terminie 2 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

c)    studenci studiów drugiego stopnia, którym przyznano stypendium na I roku studiów - w terminie 3 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

d)    studenci studiów drugiego stopnia, którym przyznano stypendium na II roku studiów - w terminie 2 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

e)    studenci studiów jednolitych magisterskich, którym przyznano stypendium na II roku studiów - w terminie 5 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

f)     studenci studiów jednolitych magisterskich, którym przyznano stypendium na III roku studiów - w terminie 4 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

g)    studenci studiów jednolitych magisterskich, którym przyznano stypendium na IV roku studiów - terminie 3 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium,

h)    studenci studiów jednolitych magisterskich, którym przyznano stypendium na V roku studiów - w terminie 2 lat licząc od daty przyznania pierwszego stypendium.

2.    W stosunku do stypendystów, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczęli i zakończyli naukę na studiach drugiego stopnia, stosuje się terminy przewidziane dla studentów studiów jednolitych magisterskich.  

3.    Ponadto, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium w pełnej wysokości, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt VII (Warunki utraty stypendium) w terminie 1 roku licząc od dnia zaistnienia wymienionych okoliczności.

4.    Zwalnia się z obowiązku zwrotu stypendium, stypendystę, który podejmie pracę na terenie miasta Leszna, w terminie i na zasadach określonych w pkt 1 powyżej, na okres nie krótszy niż łączny okres pobierania stypendium.

5.    W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze, okres o którym mowa w ust. 4 powyżej, wydłuża się proporcjonalnie.

6.    Stypendysta, który przerwał zobowiązanie podjęcia pracy na terenie miasta Leszna, przed upływem okresu odpowiadającemu łącznemu okresowi pobierania stypendium, zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty stypendium.

7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak: czasowa niezdolność do pracy, ciąża, urlop macierzyński, urlop rodzicielski etc.), Prezydent Miasta Leszna może wydłużyć termin do podjęcia pracy na terenie miasta Leszna, który zwalniałby stypendystę z obowiązku zwrotu stypendium.

8.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Leszna, może skrócić okres podjęcia pracy na terenie miasta Leszna, który zwalniałby stypendystę z obowiązku zwrotu stypendium oraz zmienić wysokość stypendium do zwrotu.

9.    Wszystkie zmiany, o których mowa w pkt 7 i pkt 8 wymagają zawarcia aneksu do umowy stypendialnej.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czy chcąc ubiegać się o stypendium muszę studiować w Lesznie ?
  NIE. Stypendium przyznawane jest studentom uczelni wyższych działających na terenie całego kraju. Innymi słowy o stypendium mogą ubiegać się studenci studiujący w różnych miastach jak również Ci, którzy studiują w Lesznie.
 2. Czy do wniosku o przyznanie stypendium muszę dołączyć zaświadczenie potwierdzające adres zameldowania?
  NIE. Nie wymaga się żadnych dodatkowych zaświadczeń dot. adresu zameldowania. Formularz, na którym składa się wniosek o przyznanie stypendium posiada rubrykę poświęconą adresowi zamieszkania na terenie Leszna. Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej składa oświadczenie, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. UWAGA !!! Jednym z kryteriów przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów. W tym celu, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 ww. uchwały do wniosku o przyznanie stypendium należy złożyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie wnioskodawca sporządza samodzielnie. 
 3. Czy będąc „pracującym” studentem mogę ubiegać się o stypendium ?
  TAK. Nie ma pytań dotyczących potencjalnych zarobków.
 4. Czy są jakieś ograniczenia co wieku kandydatów ubiegających się o stypendium ?
  TAK. Stypendium przyznawane jest studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
 5. Czy o stypendium mogę ubiegać się bezpośrednio po zdanej maturze ?
  NIE. Kandydatami ubiegającymi się o stypendium mogą być osoby, które otrzymały promocję na co najmniej 2 rok studiów pierwszego stopnia/studiów jednolitych bądź 1 rok studiów II stopnia i posiadają średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0.
 6. Gdzie znajdę formularze na których składam wniosek o przyznanie stypendium? Poniżej, w plikach do pobrania.
 7. Do kiedy i gdzie mogę składać wnioski o przyznanie stypendium? Wnioski należy składać do dnia 15 października w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, II piętro, pokój nr 7.

Pliki do pobrania