Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 21 kwietnia 2022

Kurs online dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Miejscowość: online
Miejsce: online
Data rozpoczęcia: 2022-04-21 16:30
Data zakończenia: 2022-05-28 14:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Otwarty laptop, notes i długopis

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie on-line: KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH - kurs w formie webinarium. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również udostępniona w przypadku niektórych wykładowców prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Kurs trwa 80h czyli 16 sesji
początek kursu online: 21 kwietnia 2022 r.

CEL KURSU
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Dla kogo
Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Zapraszamy:
• prezesów i członków zarządów spółek,
• członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
• pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
• osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Więcej na www.riph.pl 
http://riph.pl/1724,kurs-online-dla-kandydatow-na-czlonkow-rad-nadzorczych.html 

 

0 Koszyk