Otwarty konkurs ofert na działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

Dodano 2023-01-24 11:16:18 Otwarty konkurs ofert na Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVIII/751/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 26/11/2021 z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Procedury ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.

 

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r.:

 

Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

 

 

Pliki do pobrania