Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 2022 23 września 2022

O Leszczyńskich i Sułkowskich naukowo

Konferencja odbyła się w siedzibie głównej miejskiej biblioteki

W głównej siedzibie miejskiej biblioteki trwa konferencja naukowa pt. "Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII wieku. Sztuka. Kultura. Konserwacja". Jej organizacji podjęło się Miasto Leszno, Organizacja Turystyczna Leszno-Region i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Przedstawiciele magnackich rodzin Leszczyńskich i Sułkowskich, dawnych właścicieli m.in. obchodzącego obecnie swoje 475-lecie lokacji, miasta Leszna, zapisały się na kartach historii niemal całej Europy. Liczne ślady ich działalności w postaci monumentalnej architektury, dzieł literackich czy dzieł sztuki odnaleźć można zarówno w Lesznie, Rydzynie, Warszawie czy Baranowie Sandomierskim, jak i we francuskim Nancy czy niemieckim Zweibrϋcken. W okresie ostatnich 20 lat pojawiło się wiele nowych prac naukowych, odkryć archeologicznych i badań architektonicznych związanych z szeroko pojętym mecenatem artystycznym rodów Leszczyńskich i Sułkowskich.

Tematyka konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju, będzie zatem znakomitą okazją do publicznego zaprezentowania dziedzictwa kulturowego związanego z historią miasta Leszna oraz dawnymi jego właścicielami. W okresie od XV do XVIII w. Leszno stanowiło gniazdo rodowe i centrum latyfundiów magnackich rodu Leszczyńskich. W 1738 roku cały ten ogromny majątek stał się własnością Aleksandra Józefa Sułkowskiego, a następnie jego potomków. Mecenat artystyczny przedstawicieli tych wielkich rodów miał wpływ na rozwój idei oświecenia oraz przyczynił się do powstania wybitnych realizacji artystycznych, budowlanych i urbanistycznych w regionie, Rzeczypospolitej, a także w Europie. Leszczyńscy i Sułkowscy byli fundatorami tak znanych obiektów jak m.in. barokowy kościół Św. Mikołaja w Lesznie, zespół rezydencjonalno-urbanistyczny w Rydzynie (uznany za pomnik historii w 2017 r.), zamek w Baranowie Sandomierskim, zamek w Gołuchowie, zamek w Bielsku-Białej. Nie sposób przecenić także wpływu króla Stanisława Leszczyńskiego na sztukę i architekturę poza granicami Polski. Z jego inicjatywy w Nancy wzniesiono barokowy Kościół Notre-Dame de Bon Secours, pałac w Lunéville, przebudowano układ urbanistyczny w Nancy. Król założył także funkcjonującą do dziś Akademię Stanisława w Lunéville.

Zagadnienia poruszone przez prelegentów konferencji pozwoliły omówić nowe aspekty związane z kulturalnym dziedzictwem tych znamienitych rodów, a także staną się przyczynkiem dla dalszych badań nad historią i treściami ideowymi ich mecenatu artystycznego.

Szczegółowy program konferencji przedstawia się następująco:

Piątek, 23 września 2022 r.

9:00- 9:30 otwarcie konferencji

9:30- 11.00 PANEL I

9:30 Jurydyka Leszczyńskich w Warszawie. Kształtowanie się układu przestrzennego w XVII-XVIII w. - Alina Barczyk, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
10:00 Zamek w Rydzynie. Osiemnastowieczna przebudowa w świetle nieznanych źródeł - Tadeusz Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
10:30 Rafał Leszczyński a sztuka - Irena Rolska, Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.00 Dyskusja i przerwa kawowa

11.30-13.00 PANEL II

11:30 Nagrobki Leszczyńskich i pomnik Trójcy Św. O dwóch wizytach rzeźbiarzy wrocławskich w Lesznie i Rydzynie - Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
12:00 "Opłakujcie go, nieutuleni". Treści ideowe dzieł sztuki związanych ze śmiercią Stanisława Leszczyńskiego - Agnieszka Skrodzka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
12:30 Rzeźbiarskie fundacje Leszczyńskich - Artur Badach, Zamek Królewski w Warszawie
13.00 Dyskusja
13.15 Lunch

14:15-15:45 PANEL III

14:15 Archiwalia Leszczyńskich w Archiwum Radziwiłłów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych - Jarosław Zawadzki, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
14:45 Dziesięć dni rzeczywistego panowania. Król Stanisław Leszczyński w Warszawie we wrześniu 1733 roku - Jerzy Dygdała, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
15:15 W ogrodowym zaciszu u króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii (1737-1766) - Małgorzata Durbas, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
15:45 Dyskusja i przerwa kawowa

16:15-17:45 PANEL IV

16:15 Pałac Sułkowskich w Lesznie – historia, odkrywane wartości, konserwacja - Magdalena Musik-Moskal, Maciej Urban, Urząd Miasta Leszna – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
16:45 Madonna Wieniawitów z Drzeczkowa. Niezwykły obraz w wiejskim kościele - Małgorzata Gniazdowska, Muzeum Okręgowego w Lesznie
17:15 Architektoniczne dziedzictwo Leszczyńskich - Przemysław Wojciech, Muzeum Ziemi Wschowskiej
17:45 Dyskusja

Sobota, 24 września 2022 r.

9:30-11.00 PANEL V

9:30 „J.O.X Sułkowskiego uprzywilejowany Typograf” – leszczyńscy drukarze w służbie książki czy księcia? - Kamila Szymańska, Muzeum Okręgowe w Lesznie
10:00 Wczesnonowożytna architektura w Lesznie w świetle nowych badań - Jerzy Serafin, Leszno
10:30 Nagrobki Bogusława i Rafała Leszczyńskich w kościele pw. św. Mikołaja w Lesznie. Jeszcze jedna interpretacja treści ideowych pomnika rodu Leszczyńskich - Marta Małkus, Muzeum Okręgowe w Lesznie
11.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
11:15 Prezentacja zabytków miasta Leszna

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-09-28 13:07:36
0 Koszyk