Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 21 stycznia 2022

Dane geoprzestrzenne w nowoczesnym wydaniu

Obraz Leszna w technologii 3D mesh

Zakończyły się prace polegające na wykonaniu dla Miasta Leszna ogromnej bazy różnego rodzaju produktów fotogrametrycznych takich jak: zdjęcia lotnicze, fotoplany ukośne, dane skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, mapa potencjału solarnego oraz trójwymiarowy model budynków i budowli (3D). Głównym produktem udostępnionego portalu jest prawdziwa ortofotomapa „true ortho”. Opracowane dane w postaci wielowarstwowej mapy są ogólnie dostępne i mają wiele praktycznych zastosowań.

Uściślijmy. Zakończone prace polegały na wykonaniu dla Miasta Leszna fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu - NMT oraz numerycznego modelu pokrycia terenu - NMPT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, numerycznego modelu 3D budynków i budowli. Dane w postaci wielowarstwowej mapy są dostępne na stronie https://leszno.obliview.com. Prace wykonała firma MGGP Aero Sp. z o.o. w ramach postepowania „Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta”, które jest jednym z zadań projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno”.

Prawdziwa ortofotomapa „true ortho” dla Miasta Leszna została wykonana po raz pierwszy. Dotychczas ortofotomapy wykonywane były w sposób „tradycyjny”, co oznaczało poprawność prezentowania obiektów wyłącznie na poziomie gruntu. Wyższe budynki wyraźnie pochylały się, zasłaniając część treści ortofotomapy. W większości przypadków dachy widoczne na ortofotomapie nie były zgodne z rzutem ortogonalnym, tylko przesunięte względem przyziemia. Dokładność obecnie wykonanej, prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, została opracowana z pikselem nie gorszym niż 5 cm tj. wielkość piksela terenowego ≤ 0,05 m.

Uruchomienie całkowicie nowego serwisu internetowego pozwala zagregować, wzbogacić oraz udostępnić w nowoczesnej formie dane geoprzestrzenne, z możliwością analizowania zmian zachodzących w przestrzeni miasta. Przesuwając kursorem po ekranie, możemy porównać każdy fragment naszego miasta od roku 2004 do roku 2021 w kontekście zachodzących zmian infrastrukturalnych.

Nowością jest synchroniczne przeglądanie danych dwuwymiarowych: ortofotomap, fotoplanów ukośnych opracowanych na podstawie zdjęć ukośnych oraz danych trójwymiarowych: modelu 3D w technologii 3D Mesh, chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR).

W ramach projektu została również opracowana i opublikowana mapa potencjału solarnego, umożliwiająca wykonywanie zaawansowanych analiz z podziałem na pory roku, dając jednocześnie informację o uzyskanej mocy z deklarowanej powierzchni dachu (kWh/m2) wraz z mechaniką cienia. Powyższa aplikacja oferuje również niezbędne funkcjonalności w zakresie: pomiaru odległości i pól, generowania profili terenu czy chociażby klasyfikacji obiektów, jak również wyszukiwania obiektów mapy.

Zapraszamy do korzystania z pozyskanych danych oraz specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego, które znajdują się pod adresem: https://leszno.obliview.com

Korzystanie z serwisu/aplikacji nie wymaga logowania. Serwis został opracowany w języku polskim oraz angielskim z możliwością dynamicznego powiększania czcionek na ekranie oraz zmianą kontrastu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jednocześnie informujemy, że nadal działa również Geoportal Miasta Leszna, który zawiera szereg innych danych, które nie są ujęte na stronie https://leszno.obliview.com/. Geoportal bazuje na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i oferuje także e-usługi. Na stronie internetowej geoportalu działającej pod adresem https://imapa.leszno.pl/#/giportal znajdziemy mapę zawierającą np. numery poszczególnych działek, czy dane o uzbrojeniu terenu. 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-01-26 12:38:45
0 Koszyk