Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 14 października 2020

Trzeba się zgłosić pisemnie

Maki

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw. W celu przygotowania projektu uchwały, niezbędnym jest pozyskanie z terenu gmin województwa wielkopolskiego informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 roku.

W związku z powyższym uprasza się wszystkich zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na terenie miasta Leszna w roku 2021 do kierowania pisemnych  zgłoszeń zawierających wielkości planowanych powierzchni pod te uprawy do Urzędu Miasta Leszna, Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5 w Lesznie w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. Pisemne zgłoszenia prosimy dostarczać bezpośrednio do ww. Wydziału lub drogą mailową na adres: os@leszno.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 520 82 31.

Po tym terminie nie będzie możliwości przyjęcia zgłoszenia ze względu na obowiązek przekazania pozyskanych informacji w nieprzekraczalnym terminie, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Jednocześnie informuje się, że producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia  konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy,  do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-10-14 10:01:43
0 Koszyk