Graficzny nagłówek podstrony

Zasady działania

W październiku br. Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży. Kolejnym jej etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego, który będzie stanowił łącznik między urzędem a mieszkańcami.

W myśl ustawy o rewitalizacji z 2015r. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

Do zadań komitetu należeć będzie, m.in. opiniowanie projektów związanych z rewitalizacją oraz czuwanie nad odpowiednim ich  wdrażaniem.

Komitet Rewitalizacji będzie liczył 18 członków. Mają to być osoby reprezentujące interesy poszczególnych grup, w tym:

3 mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji, 
2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji, 
1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji,
2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji, 
2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej. 
Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:  

1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna,
2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich, 
1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów,
1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna,
1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.,
1 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

W grudniu 2017r. przygotowano projekt Regulaminu  dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 13 stycznia 2018r. 

Następnie Rada Miejska Leszna uchwałą nr XLIV/603/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. przyjęła wspomniany wyżej Regulamin, którego treść znajduje się poniżej. 

 

 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-11-05 10:48:22
0 Koszyk