Graficzny nagłówek podstrony

Zasady działania

W październiku 2017 roku Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży. Kolejnym jej etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego, który będzie stanowił łącznik między urzędem a mieszkańcami.

W myśl ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

Do zadań komitetu należy, m.in. opiniowanie projektów związanych z rewitalizacją oraz czuwanie nad odpowiednim ich wdrażaniem.

Komitet Rewitalizacji liczy 10 członków. Są to osoby reprezentujące interesy poszczególnych grup, w tym:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
- osoby będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji, 
- przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej. 

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiadają także:  

1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna,
2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich, 
1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna,
W grudniu 2017 r. przygotowano projekt Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 13 stycznia 2018 r. 

Następnie Rada Miejska Leszna przyjęła wspomniany wyżej Regulamin, którego treść znajduje się poniżej.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk