Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Mariusz Nowacki 
Wiceprzewodnicząca: Lidia Baksalary 
Członkowie:
Dominika Gorgoń
Kazimierz Jęcz 
Bernardyna Kaźmierczak 
Tomasz Mikołajczak 
Sławomir Mocek  
Marek Wein  
Jarosław Zielonka 
Do zadań komisji należy m.in.:

 • kontrola działalności Prezydenta Miasta i podporządkowanych mu jednostek w zakresie wykonywania zadań miasta

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA

Przewodnicząca: Bernardyna Kaźmierczak 
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Petrus-Schmidt
Członkowie: Przemysław Górzny 
Kazimierz Jęcz 
Adam Kośmider 
Adriana Machowiak 
Tomasz Malepszy 
Tomasz Mikołajczak 
Piotr Więckowiak 

Do zadań komisji należy m.in.:

 • kontrola i ocena realizacji budżetu,
 • opiniowanie uchwały budżetowej i zmian w budżecie,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej miasta

KOMISJA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Przewodniczący: Michał Skrzypczak 
Wiceprzewodniczący
: Kazimierz Jęcz 
Członkowie:
Przemysław Górzny
Bernardyna Kaźmierczak
Adam Kośmider
Barbara Mroczkowska
Aleksandra Petrus-Schmidt
Marek Wein
Piotr Więckowiak  

Do zadań komisji należy m.in.:

 • współudział w tworzeniu strategii miasta i studium zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie programów społeczno - gospodarczych,
 • diagnozowanie procesów gospodarczych,
 • opracowywanie czynników pobudzania rozwoju gospodarczego,
 • współpraca z różnymi formami samorządności gospodarczej,
 • sprawy geodezji, kartografii, katastru,
 • promocja miasta,
 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków, organizacji transportu, komunikacji, budowy i utrzymania dróg w mieście,
 • czystość miasta, zieleń, ochrona środowiska,
 • mienie komunalne,
 • rolnictwo, leśnictwo

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodnicząca: Stefania Ratajczak
Członkowie:
Jacek Adamczak
Adam Kośmider
Hanna Kotomska
Adriana Machowiak
Krystian Maćkowiak
Barbara Mroczkowska
Mariusz Nowacki
Michał Skrzypczak

 Do zadań komisji należy m.in.:

 • polityka społeczna,
 • promocja i ochrona zdrowia i polityka prorodzinna i prozdrowotna,
 • gminny zasób mieszkaniowy oraz czynsze i dodatki mieszkaniowe

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Przewodnicząca: Hanna Kotomska
Członkowie:
Adriana Machowiak
Jacek Matecki
Sławomir Mocek
Barbara Mroczkowska
Stefania Ratajczak
Michał Skrzypczak

Do zadań Komisji należy m.in.:

 • organizacja administracji samorządowej,
 • opiniowanie zarządzeń porządkowych,
 • współpraca organów miasta z organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym,
 • zwalczanie patologii społecznej,
 • ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: Krystian Maćkowiak 
Wiceprzewodniczący: Sławomir Mocek
Członkowie:
Lidia Baksalary
Dominika Gorgoń
Edyta Feliczak-Przybyła
Jacek Matecki
Mariusz Nowacki
Stefania Ratajczak
Jarosław Zielonka


Przedmiot działań komisji stanowi:

 • funkcjonowanie edukacji, nauki i oświaty,funkcjonowanie kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
 • działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach,
 • stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
 • opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie działań Komisji