Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 30 października 2020

Pomoc dla przedsiębiorców realizowana przez PUP w Lesznie

Zdjęcie, Pomoc dla przedsiębiorców realizowana przez PUP w Lesznie

Informujemy, że cały czas trwa nabór wniosków w ramach instrumentów koordynowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, mających na celu wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

Niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000,00 zł. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy. Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie leszno.praca.gov.pl
Termin składania wniosków: do wyczerpania środków FP przeznaczonych na realizację tego wsparcia. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności ich złożenia.

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników zwany dalej przedsiębiorcą może na podstawie umowy otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% –  w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,
2) co najmniej 50% –  w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie
- przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
O dofinansowanie przedsiębiorca może ubiegać się w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 31 grudnia 2019 roku w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowania części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:
O dofinansowanie może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.


Prawidłowo wypełnione wnioski należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie:

elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,
w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5.


Zachęcamy do składania wniosków i umów poprzez platformę (po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym), co pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie wsparcia.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o ww. formy wsparcia oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk