Obszar rewitalizacji

 

Radni Rady Miejskiej uchwałą nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęli wyznaczone na terenie Miasta Leszna obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji. http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1065  Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3770

Radni Rady Miejskiej uchwałą nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęli wyznaczone na terenie Miasta Leszna obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji:
http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1065 

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3770/

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zgodnie z którą przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne, Miasto Leszno przystąpiło do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie diagnozy wskazano obszar na terenie Leszna, który charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk. W pracach nad zidentyfikowaniem obszarów zdegradowanych przyjęto analizę porównawczą, opartą na zestawie wskaźników, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społecznogospodarczego poszczególnych obszarów miasta. Na potrzeby delimitacji terenów problemowych wykorzystano podział Leszna na 11 jednostek strukturalnych – dzielnic i osiedli mieszkaniowych, charakteryzujących się pewną własną indywidualnością.

Potwierdzenie spełniania przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) określa „Diagnoza wyznaczająca miejskie obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji w Lesznie”, stanowiąca załącznik.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

 1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
 2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
 3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
 4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe jako główne kryteria wskazania obszarów zdegradowanych przyjęto następujące wskaźniki:

 • Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców
 • Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
 • Udział bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych
 • Liczba przestępstw na 1 tys. ludności
 • Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Udział mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych oraz WM w ogólnej liczbie ludności
 • Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności
 • Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób
 • Odsetek osób bezrobotnych o III profilu pomocy
 • Przeciętna powierzchnia budynków mieszkalnych na osobę (m2)
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych na 1 osobę
 • Liczba zdarzeń drogowych
 • Zasoby mieszkaniowe gminy na 1000 ludności
 • Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1980 w ogólnej ich liczbie

W diagnozie dokonano standaryzacji przyjętego zestawu wskaźników i stworzono wskaźnik zbiorczy dla poszczególnych obszarów. Obszar wskazany do rewitalizacji, osiąga wartości najwyższe wskaźnika zbiorczego, co jest równoznaczne z najwyższym stopniem jego degradacji w skali miasta.

 

Obszar rewitalizacji stanowi około 9% powierzchni miasta, zamieszkuje go 13,3 tys. osób co stanowi 21% ludności Leszna.

 

W załączeniu znajduje się wykaz ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

Pliki do pobrania