Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 29 grudnia 2020

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 przyjęty

Stos monet na tle zegara

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Leszna uchwalono budżet Miasta Leszna na rok 2021. Projekt uchwały poparło 14 radnych, przeciwko było 6 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 był budowany w sytuacji obarczonej dużą niepewnością związaną z istniejącym stanem epidemicznym. Będzie wymagał realizacji z zachowaniem dużej dyscypliny zwłaszcza w wydatkach bieżących. Dlatego konieczna będzie ciągła i bieżąca analiza realizowanych dochodów i wydatków przez cały 2021 rok oraz podejmowanie na bieżąco niezbędnych decyzji, korekt i działań.

I tak w uchwalonym na 2021 rok budżecie Miasta Leszna po stronie dochodów mamy kwotę 489.008.931,85 zł co oznacza spadek do planu roku 2020 o 8,10 %. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym. W zaplanowanych dochodach udział tych z podatków dochodowych od osób fizycznych określono na kwotę  110.869.746,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na 2020 o ponad 1 mln. zł. Niestety mniejsza będzie także subwencja oświatowa i jest to ogromne obciążenie dla budżetu miasta.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 513.763.712,85 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 422.444.938,96 oraz wydatki majątkowe w kwocie 91.318.773,89 zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 24.754.781,00 zł przychody w kwocie 31.883.981,00 zł, w tym m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.400.611,00 zł oraz rozchody w kwocie 7.129.200,00 zł.

Na koniec 2021 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 234.477.805,00 zł.  Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych. 

Wydatki majątkowe, to w większości inwestycje. W 2021 miasto będzie przede wszystkim kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem zewnętrznym. Są to m.in.:

 • przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna,
 • budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka,
 • budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych,
 • rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna,
 • kontynuacja projektu „Zielone Leszno”,
 • inwestycje wspierające strategie niskoemisyjne,
 • przebudowa ul. Fabrycznej,
 • budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 12,
 • termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 wraz z adaptacją terenu wokół placówki i budową boiska.

Zaplanowano również nowe inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną. Inne, tylko niektóre inwestycje, to:

 • udowa ul. Jesiennej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej dla kilku ulic,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.

Wśród inwestycji, które miasto musi zrealizować w przyszłym roku są też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2 mln 300 tys. zł.

W 2020 roku Miasto Leszno przygotowało program pomocy dla przedsiębiorców, który miał za zadanie pomóc im przetrwać ten trudny okres. Pomoc Miasto planuje kontynuować w 2021 roku.  

Budżet na 2021 rok zakłada również zadania związane z pomocą społeczną, co przy trwającaej nadal pandemii wydaje się wyjątkowo ważne. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane w czasie epidemii wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Przyszłoroczny budżet zawiera środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Ogromną część budżetu – jak co roku – pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Poza tym, w związku ze zmianą trybu nauczania, szkoły borykają się z wieloma wyzwaniami technicznymi, ale staramy się je wspierać w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. Samorząd Leszna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie i w tej dziedzinie.

Pandemia bardzo mocno uderzyła również w kulturę, sport i działalność organizacji pozarządowych. Władze Miasta Leszna zamierzają zadbać również o te sfery życia Leszczynianek i Leszczynian. Jeśli tylko będzie to możliwe, w 2021 roku zostaną zorganizowane sztandarowe leszczyńskie imprezy, jak Dni Leszna czy Piknik Szybowcowy. Czas pokaże, czy to się uda.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-30 08:02:48
0 Koszyk