Projekty duże

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO DUŻE (150.000,01-600.000,00 zł):

NUMER: 1
Nazwa projektu: SPORT, REKREACJA I BEZPIECZNE CHODNIKI NA ZATORZU. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy.
Szacunkowy koszt: 600.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. św. Franciszka z Asyżu (boiska do siatkówki plażowej na Skateplaza), Pl. Obrońców Warszawy (nudowa ścieżek), ul. Szczepanowskiego (wymiana chodnika), ul. Żeromskiego (wymiana chodnika), ul. Lubuska (wymiana chodnika), ul. Konopnickiej (wymiana chodnika), ul. Dąbrówki (wymiana chodnika), ul. Reja (wymiana chodnika), ul. Szybowników (lokalizacja budowy oświetlenia pod wiaduktem)

OPIS: Projekt zakłada budowę 3 boisk do piłki siatkowej plażowej w miejscu istniejącego toru speedrowerowego. Powierzchnia wewnątrz wałów pozwoli na wybudowanie 3 standardowych boisk do użytku nawet turniejowego. Teren wokół boisk zostanie zabezpieczony wysokim na 4 m piłkochwytem. Budowa dodatkowych ścieżek szutrowych na placu Obrońców Warszawy została wymuszona brakiem bezpiecznych przejść przez jezdnię w bezpośredniej bliskości placu. Ponadto teren wymaga niwelacji , uzupełnienia ziemią i obsiania trawą. Remonty chodników szczegółowo zostały opisane w załącznikach. Wymiana dotyczy starych, zniszczonych płytek na kostkę betonową. Dodatkowo planowane jest zamontowanie oświetlenia pod wiaduktem pomiędzy ul. Reja a ul. św. Józefa.

UZASADNIENIE: Budowa boisk do piłki siatkowej wpłynie na rozszerzenie działalności klubu siatkarskiego UKS9, pozwoli na trening w innej formule i korzystnie wpłynie na aktywność młodzieży na Zatorzu poprzez udział w coraz bardziej popularnej dyscyplinie. Da możliwość też rozgrywania turniejów. Boiska będą ogólnodostępne . Zwiększenie ilości ścieżek na placu Obrońców Warszawy wraz z niwelacją terenu do równego poziomu oraz z zasiewem trawy zwiększy atrakcyjność tego miejsca szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. Wymiany chodników zostały zaplanowane przez gruntowną analizę stanu obecnych oraz potrzeb w zakresie natężenia ruchu pieszego na popularnych trasach np. do przedszkoli, szkół, niedzielnych spacerów oraz wyjść do kościoła. Zakwalifikowane do wymiany chodniki były w katastrofalnym stanie i wpływały negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników.Montaż oświetlenia pod wiaduktem zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

 

NUMER: 3
Nazwa projektu: „Aktywne Zaborowo” - wspólna przestrzeń miejska dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Szacunkowy koszt: 599.501,18 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Rynek Zaborowski(działka znajdująca się w południowej części Rynku Zaborowskiego)

OPIS: Rewitalizacja i zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych w centralnej części osiedla Zaborowo. Stworzenie estetycznego obszaru o różnorodnym przeznaczeniu dla szerokiego spektrum mieszkańców osiedla. Nowo powstała infrastruktura nie będzie kolidowała z istniejącym zadrzewieniem parku. Przewidujemy podział architektoniczny na następujące strefy: Strefa odpoczynku - część parkowa z fontanną posadzkową czterodyszową lub kurtyną wodną, alejkami, architekturą parkową – ławki, stoliki, ławki wokół drzew, kosze. Strefa animacji kulturalnych i rekreacyjnych - utwardzony plac o wymiarach 8x8 metrów w kształcie szachownicy, otoczony ławkami. Siłownia zewnętrzna: narciarz biegowy, twister, rower stacjonarny, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, które zamontowane zostaną na trzech pylonach. Obszar rekreacyjny dla wszystkich grup wiekowych - składający się z utwardzonego obszaru z zewnętrznym betonowym stołem do tenisa oraz z trampolin parkowych wykonanych z odpornych na ścieranie poliamidowych elementów. Obszar rekreacyjny dla młodzieży - to pumptrack (jednopętlowy tor wykonany z masy kompozytowej o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach), piramida liniowa (Urządzenie składa się z masztu, na którym napięta jest konstrukcja linowa. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 1m i 2,5m. Od wierzchołka piramidy do dolnego piętra zamocowany jest szyb linowy, który ułatwia przemieszczanie się wewnątrz piramidy), przejazd linowy tzw. tyrolka, elementy parkour (betonowe ścianki umożliwiające trening parkour). Obszar techniczny- składający się z miejskiej stacji rowerowej, przenośnej toalety i monitoringu miejskiego (jedna kamera). Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://www.sp4leszno/aktywne_zaborowo.html

UZASADNIENIE: Rewitalizacja zaniedbanych terenów zielonych centralnej części osiedla Zaborowo. Stworzenie atrakcyjnego i estetycznego miejsca wypoczynku dla społeczności lokalnej. Powstanie w tej części miasta obszaru dla rozwoju rekreacji i sportu, zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz starszych dzieci. Plac zabaw dla dzieci mniejszych znalazł inną lokalizację. Każdego roku rośnie liczba osób korzystających z siłowni zewnętrznych. Integracja wielu środowisk w jednym miejscu sprzyja rozwojowi więzi społecznych i aktywizuje społeczności lokalne. Nowoczesne i niebanalne urządzenia rekreacyjne dla młodzieży przyczynią się do zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Projekt umożliwia wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi i młodzieżą.

 

NUMER: 6
Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
Szacunkowy koszt: 580 000,00 z
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie pl. Kościuszki 5 (Teren przy budynku szkolnym)

OPIS: Budowa bieżni 3-torowej na 100 m. Utworzenie alejki z kostki z ławeczkami, która będzie wykorzystywana jako podjazd dla osób niepełnosprawnych. Położenie kostki między budynkiem szkolnym a terenem zielonym.

UZASADNIENIE: W związku z permanentnym rozwojem III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, rekrutacją młodzieży zarówno do 6 oddziałów po gimnazjum jak i po szkole podstawowej oraz liczbą około 700 uczniów szkoły, istnieje pilna potrzeba adaptacji terenu szkolnego z ławkami parkowymi w celu realizacji odpoczynku uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz lokalnej społeczności i 3 torowej 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej służącej nie tylko młodzieży szkolnej, ale także pozostałym mieszkańcom Leszna i okolic w formie rywalizacji sportowej.

  

NUMER: 7
Nazwa projektu: Budowa bieżni, boiska do koszykówki oraz placu do gier i zabaw ruchowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
Szacunkowy koszt: 600 000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Ekonomicznych (ul. Poniatowskiego 2)

OPIS: -projekt - bieżnia owalna 3 torami (3x122cm+5cm) o długości ok. 200m z 60m 4 torową prostą i wybiegiem 15m (4x122cm+5cm); boisko do koszykówki (28x15) na powierzchni o wymiarach 32m x 17m; plac do gier i zabaw ruchowych na powierzchni 20m x 14m z wyrysowanym boiskiem o wymiarach 16m x 8m - wszystko na podłożu z trawy syntetycznej otoczone opaską betonową - 7 ławek, stojaki na rowery, monitoring kompleksu - zagospodarowanie terenu dookoła całego kompleksu.

UZASADNIENIE: Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa kompleksu bieżni i różnych boisk przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Nowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna o tak nowoczesnym standardzie i wyposażeniu będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając tego typu bazę sportową w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowane obiekty będą ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z nich będzie bezpłatne. Podniesiona zostanie również atrakcyjność terenu w centrum miasta szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy bowiem standard życia mieszkańców miasta Leszna.

 

NUMER: 9
Nazwa projektu: Boisko piłkarskie ORLIK SP10 
Szacunkowy koszt:  600.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 10,boisko do piłki nożnej (ul. Jagiellońska 7)

OPIS: Głównym założeniem jest utworzenie boiska o wymiarach 40m na 20m. Wypełnienie stanowiła będzie trawa z wypełnieniem EPDM- 6 mm. Bramki aluminiowe -Junior 5m na 2 m i siatki na bramki. Niezbędnym elementem są również piłkochwyty- 120m, o wysokości 6m oraz opaski z kostki betonowej wokół boiska o szerokości 30cm i 4 ławki na utwardzeniu z kostki betonowej. Podjęte działania mają na celu utworzenie bezpiecznego miejsca, służącego uczniom i społeczności lokalnej.

UZASADNIENIE: Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań sportem oraz kształtowanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Boisko zostanie w pełni wykorzystane na potrzeby uczniów i okolicznych mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przebywających na jego terenie osób. Inwestycja pozwoli w przyszłości utworzyć klasy sportowe, co wiąże się z oczekiwaniami rodziców uczniów SP10. Obecnie boisko jest pokryte nawierzchnią asfaltową, niebezpieczną dla użytkowników, szczególnie dzieci, które bardzo dużo czasu spędzają na prowadzeniu aktywności fizycznej. W związku ze wzrostem liczby uczniów w szkole, wzrasta potrzeba korzystania z obiektów szkolnych, w tym boisk, znajdującego się w pobliżu placu zabaw.

 

NUMER: 12
Nazwa projektu: Ciąg pieszo – rowerowy z elementami Pumptrack
Szacunkowy koszt: 600.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Aleja 21 Października - odcinek pomiędzy ulicą Unii Europejskiej, a Kameruńską

OPIS: Rewitalizacja Alei 21 Października (odcinek pomiędzy ulicą Unii Europejskiej, a Kameruńską) tworzącą ścieżkę pieszo-rowerową z elementami Pumptrack dla ćwiczeń rekreacyjnych dla rowerzystów.

UZASADNIENIE: Aleja 21 Października jest naturalną drogą pieszo- rowerową, z której korzysta wielu mieszkańców Leszna. Cały rok można spotkać tu wiele osób spacerujących, uprawiających biegi, jeżdżących na rowerach. Aktualnie ten odcinek jest zaniedbany: słabe oświetlenie, mnóstwo dzikiej roślinności, bardzo zniszczona nawierzchnia. Chcielibyśmy, aby ta Ścieżka przyciągała mieszkańców, aby jeszcze bardziej czynnie korzystali z aktywnego wypoczynku. Aleja ma być ścieżką pieszo-rowerową, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby uprawiające sport – chcemy, żeby Ścieżka była miejscem, w którym każdy, kto jeździ na rowerze, mógł znaleźć podczas swojego treningu dodatkową możliwość wykonania ćwiczeń rekreacyjnych. Rodziny – chcemy, żeby Ścieżka była miejscem spacerów dla całych rodzin gdzie dzieci mogłyby skorzystać z elementów Pumptrack, co będzie dla nich dodatkową atrakcją, a dla wszystkich szansą doskonalenia technika jazdy na rowerze, hulajnodze itp. Wszyscy - by korzystali z atrakcyjnej ścieżki, pełnej zieleni, dającej szansę na relaks i kontakt z przyrodą (w okresie wiosennym szczególnie atrakcyjnej ze względu na kwitnące krzewy) Chcemy, żeby Ścieżka była bezpiecznym, czystym miejscem dla wypoczynku i rekreacji wszystkich mieszkańców miasta Leszna.

 

NUMER: 14
Nazwa projektu: Kompleks boisk sportowych Leszczynko – Zaborowo
Szacunkowy koszt: 600 000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych - Miejsce obecnego boiska (wyłączonego z użytkowania ze względów BHP) - ul. 1 Maja

OPIS: - zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych, - wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem, - wykonanie prac ziemnych, - wykonanie kanalizacji teletechnicznej, - budowa boiska wielofunkcyjnego, miejsc rekreacji, - wykonanie instalacji elektrycznych, - wykonanie utwardzeń, elementów zagospodarowania, obsianie trawą i nasadzenia (prace związane z obsadzaniem terenów zielonych, wykonują uczniowie kierunków Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych), - dostawa i montaż wyposażenia, - uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia. - wymiana ogrodzenia (opcjonalnie)

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe które znajduje się przy szkole powstało w latach 1969-1973 w czynie społecznym uczących się wówczas uczniów. Na dzień dzisiejszy boisko nie spełnia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu (asfalt stracił swoje właściwości, rozrastające się korzenie pobliskich drzew porozrywały asfalt). Budowa kompleksu znacznie wzbogaci bazę sportową szkoły, a w szczególności da możliwość uprawiania sportu mieszkańcom zamieszkujących okolice ul. Strzeleckiej, bowiem w promieniu 1 km nie ma żadnego ogólnodostępnego obiektu sportowego do uprawiania zespołowych gier sportowych. Boisko służyłoby uczniom ZSR-B jak również młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych oraz młodzieży internackiej, dzięki czemu realizacja założeń dydaktycznych podstawy programowej, oraz zajęcia rekreacyjne zwiększyłyby swą atrakcyjność, jakość oraz bezpieczeństwo. Projekt boiska wpisuje się w wizję Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych jako okolicznego centrum sportowego dla pobliskich mieszkańców, 100-letnia obecność placówki w świadomości mieszkańców miasta Leszno, świadczy o oczywistej potrzebie modernizowania i unowocześniania bazy w celu służenia mieszkańcom samego miasta jak i powiatu (młodzież internacka, dojeżdżający uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej).

 

NUMER: 16
Nazwa projektu: Miasteczko ruchu drogowego – nauka jazdy dla rowerzystów
Szacunkowy koszt: 600 000,00 z
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Pole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie

OPIS: Celem wybudowania ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego jest praktyczna nauka mieszkańców Leszna, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych z zakresu prawidłowego poruszania się rowerem. Miasteczko stanie się też miejscem egzaminów na kartę rowerową. Projekt odzwierciedla większość sytuacji, które można spotkań na leszczyńskich ulicach – skrzyżowania o ruchu okrężnym, równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu, kontrapas, kontraruch, pas ruchu dla rowerów, „sierżanty”, śluza rowerowa a także sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, droga jednokierunkowa, parking ze stojakami rowerowymi, ciąg pieszo-rowerowy z przejazdem rowerowym. W ramach projektu przewidziano wykonanie zieleni i ogrodzenia. Miasteczko usytuowane będzie przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Henrykowskiej w dzielnicy Zaborowo – dostępny teren umożliwia zrealizowanie projektu w pełnym wymiarze.

UZASADNIENIE: Historia pierwszego miejsca do nauki jazdy na rowerze sięga 1994 roku, wówczas przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego otwarto miasteczko ruchu rowerowego. W 2006 roku z powodu rozbudowy Domu Studenta miasteczko przesłało istnieć. Nowe otwarto w 2007 roku przy SP12 na ulicy Rumuńskiej, jednak jego parametry uniemożliwiają prawidłową naukę jazdy rowerem – zbyt mała powierzchnia, natłok oznakowania, wąskie i krótkie ścieżki nie odzwierciedlają rzeczywistości – przez co w Lesznie „szwankuje” edukacja rowerzystów z zakresu przepisów ruchu drogowego. Pod koniec 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, które umożliwiły lepszą organizację ruchu przyjazną dla rowerzystów. Prezentowany projekt zakłada wybudowanie miasteczka ruchu rowerowego z prawdziwego zdarzenia, który umożliwi właściwą naukę rowerzystów z Leszna jak i gmin ościennych. Jego usytuowanie przy SP 4, w przyszłości dzięki adaptacji zbiornika wodnego stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców. Ważnym aspektem będzie tu też budowanie więzi społecznych, wspólna aktywizacja międzypokoleniowa i rówieśnicza.

 

NUMER: 18
Nazwa projektu: Ławki energetyczne dla Leszna
Szacunkowy koszt: 250.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Ławki zostaną rozmieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach

OPIS: Sieć ławek z panelami fotowoltaicznymi, które umożliwiają ładowanie baterii telefonów komórkowych i tabletów w raz z darmowym dostępem do Internetu na terenie miasta.

UZASADNIENIE: Niewątpliwie w dzisiejszych czasach taka ławka jest potrzebna i pożyteczna. Do najważniejszych jej zalet należą: - ekologia ponieważ zasilana jest energią solarną a zamontowane przy niej stojaki na rowery, wspierają transport rowerowy a tym samym zdrowy styl życia. Energia magazynowana jest w meblach a następnie przekazywana do ładowarki, redukując poziom emisji CO2. - darmowy dostęp do Internetu dzięki zamontowanemu hotspot WiFi - ładowarki USB – wystarczy podpiąć urządzenie do gniazda aby rozpocząć ładowanie. - ławki są oświetlone poprzez lampy LED, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo w nocy. - bezpieczeństwo – panele solarne są pokryte szkłem hartowanym, ławki są „zakotwiczone” do podłoża, ponadto wykonane ze stali są odporne na wandalizm. Sieć jest zabezpieczona i uniemożliwia połączenie z niebezpiecznymi stronami oraz nieodpowiednimi dla niepełnoletnich.