Projekty małe

PROJEKTY ZGŁOSZONE JAKO MAŁE (10.000,01 - 150.000,00 zł):

Nazwa projektu: Zielona klasa wraz z grami interaktywnymi
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Adres: ul. Łowiecka 50 c, 64-100 Leszno (boisko szkolne)

OPIS: Celem naszym jest stworzenie Zielonej Klasy. Będzie to zadaszona konstrukcja drewniana otoczona zielonymi ścianami z drzew i krzewów. Przestrzeń pozioma zostanie wzbogacona o szereg gier interaktywnych wykonanych z kostki brukowej. Klasę wypełnią ławki wykonane z drewna klejonego, skrzynie, w których dzieci stworzą zielniki i kwietniki, oraz karmniki i stacja meteorologiczna.
Prace niezbędne do powstania projektu:
1. Prace ziemne- doprowadzenie prądu i wody.
2. Prace fundamentowe – wykonanie podbudowy betonowej wraz z fundamentami żelbetowymi, wbetonowanie kotew mocujących karmniki i stację metę.
3. Prace ciesielskie – wykonanie konstrukcji drewnianej z drewna klejonego wraz z pokryciem z poliwęglanu komorowego NRO koloru brązowego.
4. Wykonanie utwardzeń wraz z grami interaktywnymi: gra w klasy, szachownica, róża wiatrów, współrzędne geograficzne miejsca.
5. Zieleń w postaci zielonej ściany z Platanów klonolistnych o formowanej koronie (szpaler formowany na stelażach bambusowych) oraz Grabów.
6. Zakup ruchomej tablicy oraz ruchomej sceny, wyposażenia stacji meteorologicznej.

UZASADNIENIE: Zielona Klasa będzie miejscem nie tylko do nauki na świeżym powietrzu. Dla nauczycieli zostanie stworzona możliwość prowadzenia kreatywnych zajęć na każdym etapie edukacji. Łatwiej w takich warunkach o innowacyjne formy nauczania. Uczniowie, przedszkolaki a także mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość współtworzyć przestrzeń dookoła Zielonej Klasy poprzez tworzenie zielników i kwietników w specjalnie przygotowanych skrzyniach. Ruchome tablice, karmniki i stacja meteorologiczna będą ułatwiały dzieciom naukę poprzez realne zaangażowanie. Pielęgnacja roślin oraz dbałość o wspólne dobro niewątpliwie pozytywnie wpłynie na postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży. Zielona Klasa będzie stanowić interaktywny plac zabaw dający lokalnej społeczności możliwość spędzania wolnego czasu, organizacji dni sportu, festynów i innych przedsięwzięć środowiskowych. Pod zadaszeniem znajdą się także ukryte atrakcje np. w postaci płytek sensorycznych jako innowacyjny element, przeznaczony do zabaw oraz różnych form terapii. Zielona Klasa będzie miejscem dającym szansę obserwacji rozwoju roślin, zjawisk przyrodniczych a także, dzięki grom interaktywnym, beztroskich zabaw.

 

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem.
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Wnioskowany teren został oznaczony na załączonej mapce. Znajduje się przy ul. 17 Pułku Ułanów, działka nr 38/3 oraz 58/141 ark. mapy 94, 123

OPIS: Zagospodarowanie istniejącego terenu miejskiego przy ul. 17 Pułku Ułanów. Projekt przewiduje wybudowanie miejsc postojowych, drogi manewrowej w przypadku utworzenia 2 rzędów miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia. Realizacja projektu wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

UZASADNIENIE: Realizacja wnioskowanego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki wskazanego terenu. Znaczny wpływ będzie również na poprawę infrastruktury drogowej – mieszkańcy pobliskich domów borykają się z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wniosek ten jest także odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego nie uzyskali wystarczającej liczby głosów poparcia.

 

Nazwa projektu: Cz. 1 – Park Jonstona – wykonanie dodatkowych i koniecznych urządzeń umożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu osobom z dziećmi w różnym wieku. Cz. 2 – Wieża Ciśnień, ul. Poniatowskiego – przystosowanie na 100-lecie Niepodległości, jako miejska promującego historię Leszna.
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu (rodział 2, pkt. 2) - "Pod formularzem złożone zostanie minimum 20 podpisów uprawnionych mieszkańców zawierających dane osób popierających projekt wraz z czytelnym podpisem (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL), uzupełniony o dodatkowe dane Pełnomocnika zgłaszających (e-mail, nr telefonu)."

LOKALIZACJA: Park Jonstona, Wieża Ciśnień

OPIS: Projekt 1 - Park Jonstona: wykonanie ścieżek umożliwiających wygodne i bezpieczne dojście do placu zabawi do przejścia podziemnego od ul. Najdy oraz od ul. B. Westerplatte. Ustawienie odpowiednich znaków wzdłuż ul. B. Westerplatte ograniczających szybkość do 30 km/h or5az informujących o placu zabaw. Wykonanie ścieżki od przystanku autobusowego przy ul. Jana Pawła II do zbiegu ul. Westerplatte i Jagiellońskiej (dojście skracane najczęściej przez osoby mające problemy z chodzeniem. W okolicy fontanny ustawić przynajmniej 2 Toi Toiki. W okolicy placu zabaw postawić kontener, przystosowany jako toalety i pomieszczenie, gdzie matki z małymi dziećmi mogą nakarmić (piersią) i zapewnić im higienę. Podłączyć instalację wodną oraz elektryczną i ściekową. Nasadzić w parku więcej krzewów od strony Al. Jana Pawła II. Projekt 2 - Wieża ciśnień: uporządkować teren wokół obiektu, nasadzić krzewy ozdobne. Na zewnątrz przy wejściu umieścić tablice z metalu(miedź)informacje o historii wieży oraz tablicę o obecnej funkcji jako obiekt poświęcony 100 - leciu niepodległości i wspaniałej historii Leszna. Wyposażenie w odpowiednie urządzenia umożliwiające zwiedzanie przez turystów i uczniów szkół. (ekran, rzutnik, tablice, gabloty portrety osób zasłużonych w historii Leszna i jego rozwoju gospodarczego, kulturalnego, szkolnictwa itd. Nad wejściem herb Leszna, na szczycie flaga narodowa. Portret dwukrotnego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Obiekt spełniałby też funkcje dydaktyczne, promujące historię Leszna i poznawczą, i informującą o współczesnych przedsięwzięciach dot. Miasta.

UZASADNIENIE: Jeśli chodzi o realizacje projektu dot. Parku z pewnością wpłynie na wykorzystanie jego funkcji tak wypoczynkowej, relaksie i zabawie dla dzieci. Umożliwi również matkom by przychodziły z malutkimi dziećmi mając do dyspozycji odpowiedni obiekt umożliwiający właściwa nad nimi opiekę. Park zyska więcej na atrakcyjności. Zwiększy się liczba mieszkających nie tylko w pobliżu, ale i w okolicy odwiedzających park w celu wypoczynku i relaksu sprzyjającemu zdrowiu. Natomiast jeśli jest możliwość nie funkcjonującej wieży ciśnień przystosowania jako obiektu o charakterze promowania Leszna i jego historii to to takiej potrzeby nie muszę udowodnić jako mieszkaniec Leszna i popierający tą ideę mieszkańcy Leszna. Jednocześnie jest okazja by odpowiednio uczcić 100 rocznicę niepodległości. Koszt jest mniejszy jak promowanie znaczenia historyczne i edukacyjne. Wieża ciśnień stała by się pomnikiem z okazji 100-lecia niepodległości.  

 

Nazwa projektu: Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych
Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu (rodział 2, pkt. 2) - "Pod formularzem złożone zostanie minimum 20 podpisów uprawnionych mieszkańców zawierających dane osób popierających projekt wraz z czytelnym podpisem (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL), uzupełniony o dodatkowe dane Pełnomocnika zgłaszających (e-mail, nr telefonu)."

LOKALIZACJA: Ulica Dożynkowa na odcinku od przejazdu kolejowego (Leszno-Głogów) do skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja /Łanową (budowa chodnika po obu stronach ul. Dożynkowej)

OPIS: Celem projektu jest wybudowanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych: wizja lokalna i analiza aktualnego stanu faktycznego, ustalenie optymalnej lokalizacji przejścia dla pieszych, wykonanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych, wykonanie prac budowlanych.

UZASADNIENIE: Budowa chodnika: Od przejazdu kolejowego (Leszno-Głogów) do ul. Reja nie ma chodnika przez co w deszczowe/mokre dni błotnista nawierzchnia wzdłuż drogi zmusza do chodzenia obrzeżem jezdni co stwarza realne zagrożenie potrącenia przez samochód. Budowa przejścia dla pieszych: Ulica Dożynkowa od przejazdu kolejowego (Leszno-Głogów) do skrzyżowania z Ulicą Szybowników posiada tylko jedno przejście dla pieszych usytuowane przy ulicy Szybowników. Mieszkańcy podróżujący pieszo/rowerem z kierunku ulicy Łanowej do przejazdu kolejowego mają ciągły problem, aby bezpiecznie przekroczyć ulicę Dożynkową w tym miejscu.

 

Nazwa projektu: Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej)
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji przedstawiony w projekcie szacunkowy koszt jest niedoszacowany.

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Projekt, boisko o wymiarach 22mx12m, trawa syntetyczna wielofunkcyjna na podbudowie przepuszczalnej, dwa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 20 m x 11 m, piasek 0,5 m na podłożu z agrowłókniny, 6 osadzonych tulei do montażu słupków do siatkówki (POLSPORT BIELSKO BIAŁA), 3 aluminiowe zestawy słupków do siatkówki (POLSPORT BIELSKO BIAŁA) + 1 siatka do siatkówki halowej, 2 siatki do siatkówki plażowej, przenośna trybuna (trzyrzędowa o długości 20 m na około 60 miejsc).

UZASADNIENIE: Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie z ponad 100-letnią tradycją. Młodzież w naszej szkole kształci się w wielu specjalizacjach. Obecnie uczęszcza do niej 800 uczniów. Duża część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się poza salą gimnastyczną. Kompleks boisk do siatkówki poprawi jakość tych zajęć. Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa boisk przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając brak tego typu infrastruktury sportowej w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzież, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Budowa boisk w centrum miasta uatrakcyjni teren szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców miasta Leszna.

 

Nazwa projektu: Hot Spot na polanie „Trzech dębów”. Oświetlenie drogi prowadzącej z miasta do „Karczmy Borowej”. Oznaczenie trasy Parkrun Leszno.
Szacunkowy koszt: 90.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu (rodział 2, pkt. 2) - "Pod formularzem złożone zostanie minimum 20 podpisów uprawnionych mieszkańców zawierających dane osób popierających projekt wraz z czytelnym podpisem (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, PESEL), uzupełniony o dodatkowe dane Pełnomocnika zgłaszających (e-mail, nr telefonu)."

LOKALIZACJA: Polana „Trzech dębów”, ulica prowadząca z miasta do Karczmy Borowej - równoległa do ulicy francuskiej, trasa biegu Parkrun Leszno.

OPIS: Ogłoszenie przetargu na zakup 10 latarni, projekt montażu latarni, ogłoszenie przetargu na montaż latarni, montaż latarni, zakup i montaż stacji hot spot, zakup i montaż tablic informacyjnych, oznaczenie ścieżki biegowej Parkrun Leszno.

UZASADNIENIE: Oświetlenie drogi prowadzącej z miasta do „ściany lasu”, równoległej do ulicy Francuskiej będzie praktycznie jej doświetleniem, ponieważ na tej ulicy oświetlenie kończy się w połowie drogi, zostaje do oświetlenia odcinek ok. 350 metrów. Oświetlenie poprawi komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą jak również mieszkańców nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych znajdujących się przy tej drodze. Stacja Hot Spot na Polanie „Trzech Dębów” uatrakcyjni wypoczynek w plenerze oraz poprawi bezpieczeństwo jak również zachęci większe grono osób do odwiedzenia tej części miasta. Parkrun Leszno to impreza, która co sobotę o godzinie 9, przyciąga średnio 50 osób na trasę 5 km, w których są: biegacze, rowerzyści, osoby uprawiające Nordic Walking czy też Dogtrekking. To m.in. bieg, w którym uczestniczą i trenują leszczyńscy biegacze reprezentujący miasto po za jego granicami. Oznaczenie samej trasy jak również postawienie tablicy, na której znajdą się m.in. informacje dotyczące biegu, zwiększy komfort, szczególnie osób które po raz pierwszy przyjdą na bieg. Natomiast kiedy do tego projektu dołączy się wspomniane wyżej oświetlenie oraz dostęp do Internetu jak również nowopowstałą wiatę na polanie „Trzech dębów”, zachęci to jeszcze większe grono mieszkańców do aktywności fizycznej (nie tylko w jedne dzień tygodnia) a przynajmniej aktywnego wypoczynku, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa i atrakcyjności.

 

Nazwa projektu: Urządzenia ratujące życie dla mieszkańców Leszna. Zakup urządzeń medycznych, służące do przeprowadzania automatycznego
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: Wpłyneły dwa odrębne projekty na identyczne zadanie.

LOKALIZACJA: Obszar całego miasta w najbardziej uczęszczanych miejscach.

OPIS: Ogłoszenie przetargu na zakup defibrylatorów, rozstrzygnięcie konkursu, wybór najlepszych lokalizacji dla zamontowania defibrylatorów, ogłoszenie przetargu na montaż defibrylatorów, montaż defibrylatorów.

UZASADNIENIE: W Polsce, na wzór Stanów Zjednoczonych, wdraża się Programy powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. Zgodnie z wytycznymi ILCOR/AHA/ERC defibrylatory powinny znajdować się wszędzie tam, gdzie nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) wystąpiło przynajmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat. Według PAD – Programu powszechnego dostępu do defibrylacji – rozmieszczenie urządzeń powinno umożliwić skorzystanie z ich pomocy w czasie poniżej 2 minut. W przypadku przeprowadzenia defibrylacji z wykorzystaniem Automatycznego defibrylatora zewnętrznego - AED na schemat postępowania składają się: 1. włączenie defibrylatora (do czasu jego użycia przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową), 2. podłączenie kabla i naklejenie elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego, 3. działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie. AED to urządzenia bardzo proste w obsłudze, w dodatku głosowo prowadzące ratownika przez cały algorytm reanimacji, dlatego też powinno być dostępne dla każdego świadka zdarzenia nie zależnie czy posiada przeszkolenie medyczne. Dzięki czemu zamontowanie AED efektywnie i pozytywnie spłynie na społeczność miasta Leszna

 

Nazwa projektu: Boisko wielofunkcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Szacunkowy koszt: 109.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji przedstawiony w projekcie szacunkowy koszt jest niedoszacowany.

LOKALIZACJA: Plac przedszkolny przy przedszkolu miejskim nr 18 im. Sportowa Kraina, ul. Włodarczaka 3, 64-100 Leszno

OPIS: Celem zadania jest powstanie boiska stacjonarnego, wielofunkcyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie placu przedszkolnego. Zadanie polega na zmontowaniu boiska GolBox S BAMBINI o wymiarach 7m x 10,5m ogrodzonego bandami z płyt PE, z dwoma bramkami do gry w piłkę nożną, z jednym zamontowanym koszem do gry w koszykówkę oraz wyznaczonym miejscem na tzw.: bieżnię. Nawierzchnia boiska położona zostanie z trawy syntetycznej. Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy: 1 etap zakłada realizację inwestycji w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Etap 2 realizowany będzie z własnych środków przedszkola i rodziców dzieci tam uczęszczających w tym uzyskanym z 1% podatków. Zakresem zadania 1 Etapu jest wyposażenie placu zabaw w stacjonarne boisko wielofunkcyjne. 2 Etap będzie związany głównie z przygotowaniem terenu pod boisko i realizowany będzie w ramach zadań własnych przedszkola. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw tj. metalowych i drewnianych oraz ich ewentualne uzupełnienie o 2 huśtawki typu bujaczki oraz o piaskownice z zadaszeniem. Dodatkowo wykonanie projektu boiska nastąpi z własnych środków finansowych.

UZASADNIENIE: Realizacja zadania z pewnością efektywnie wpłynie na społeczność miasta Leszna, gdyż korzystać z obiektu będą przedszkolaki z naszej placówki (łącznie 150 dzieci), ich rodzeństwo, rodzice, którzy będą mogli wraz z dziećmi uczestniczyć w zabawach z piłką zgłębiając dzieciom tajniki gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Współpracując z Football Academy z Leszna będziemy organizować spotkania z profesjonalnymi trenerami dla chętnych dzieci w ramach innowacji pedagogicznej "Na sportowo rosnę zdrowo". Ponadto organizować będziemy cykliczne między przedszkolami leszczyńskimi rozgrywki w piłkę nożną między dziewczynkami w wieku 5-6 lat.

 

Nazwa projektu: Zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie.
Szacunkowy koszt: 94.072,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: Wpłyneły dwa odrębne projekty na identyczne zadanie.

LOKALIZACJA: Defibrylatory AED proponujemy rozmieścić na terenie Miasta Leszna w miejscach publicznych, ogólnodostępnych tj. Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, Rynek, okolice Stadionu im. A. Smoczyka, Park im. J. Jonstona, Skateplaza, Hala Trapez, Hala Ćwicznia, Remiza OSP Leszno – Gronowo, okolice Szkoły Podstawowej nr 12, Park 1000-lecia oraz Rynek Zaborowo.

OPIS: Zakup i montaż 11 półautomatycznych defibrylatorów z funkcją doradcy RKO. Defibrylator zewnętrzny AED jest to urządzenie, które analizuje rytm serca, i w razie potrzeby, poprzez elektrody defibrylacyjne jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do serca poszkodowanego. Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Celem jest zakup i zamontowanie urządzeń AED ratujących życie w Lesznie, w miejscach użyteczności publicznej. Proponowane miejsca są miejscami ogólnodostępnymi. AED jest urządzeniem przenośnym i łatwym w użyciu bardzo przydatnym podczas nagłego zatrzymania krążenia, kiedy liczy się każda minuta. Urządzenia AED proponujemy umieści w szafkach odpornych na kurz, zabrudzenia, wilgoć. Miejsce umieszczenia defibrylatora zostanie oznaczone fluoroscencyjną tablicą informacyjną. Osoby, które najczęściej będą przebywały w pobliżu urządzenia zostaną przeszkolone jak użyć defibrylatora zanim na miejsce zdarzenia dotrze Zespół Ratownictwa Medycznego. Rozmieszczenie urządzeń będzie można sprawdzić na stronie Miasta Leszna. Będziemy również informować lokalną społeczność oraz szkolić przy okazji pikników, imprez miejskich, by mieszkańcy wiedzieli do czego służy defibrylator i jak użyć go w krytycznej sytuacji. Obecnie w Lesznie takich urządzeń brakuje.

UZASADNIENIE: Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność mogą pomóc defibrylatory AED dostępne w miejscach przestrzeni publicznej. Na zatrzymanie krążenia narażony jest każdy z nas niezależnie od wieku. Warto wiedzieć, że natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu akcji serca daje poszkodowanym dużo większe szanse na przeżycie. Z każdą upływającą bez pomocy minutą szanse na przywrócenie akcji serca maleją o około 10%, a po 10 minutach bez akcji ratunkowej osoba ta umiera. Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Realizacja zadania będzie wysoce użyteczna dla mieszkańców Leszna pod względem możliwości ratowania życia i zdrowia oraz pod względem zwiększenia wiedzy i aktywizacji społecznej w udzielaniu pomocy przedmedycznej Zamontowanie AED w Lesznie przede wszystkim zwiększy szanse na przeżycie osób poszkodowanych.

 

Nazwa projektu: Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni.
Szacunkowy koszt: 44.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji należy uzupełnić zakres projektu.

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, Al. Z. Krasińskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Do wyremontowania mur o długości 49 metrów i wysokości 2,30 metra. Niezbędne do wykonania: skucie odpadającego tynku, położenie nowej elewacji, pomalowanie muru, na długości 24 metrów można umieścić tablice edukacyjne.

UZASADNIENIE: Realizacja projektu ma duże znaczenie dla uczniów szkoły, ponieważ boisko jest małe a zagospodarowanie muru stwarza dzieciom nowe możliwości zabawy. Boisko jest zawsze otwarte i korzystają z niego dzieci mieszkające na Nowym Rynku i Starym Mieście. Projekt może stać się dodatkową atrakcją dla dzieci na czas organizowanych na Nowym Rynku imprez dla mieszkańców, typu PORANKI ŚNIADANIOWE, ZLOT FOOD TRACK-ów. Realizacja Projektu wpisuje się w rewitalizację Starego Miasta.

 

Nazwa projektu: Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie
Szacunkowy koszt: 25.395,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji przedstawiony w projekcie szacunkowy koszt jest niedoszacowany.

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 6, ul. 17 Stycznia 13, 64-100 Leszno

OPIS: Głównym założeniem projektu jest modernizacja (przebudowa) przedszkolnego placu zabaw w taki sposób, aby przeznaczony został w użytkowaniu dla wszystkich grup wiekowych. Projekt obejmowałby zakup oraz montaż nowych, bezpiecznych oraz wielofunkcyjnych elementów, zapewniających dzieciom rozwój zarówno fizyczny jak i intelektualny. Zestaw składałby się z: małej fortecy - zjeżdżalni, ciuchci z wagonikami, huśtawki, dwóch bujaków, dwóch ławeczek i kosza na śmieci. Wszystkie elementy są atestowane, rozmiarem dostosowane do wieku przedszkolnego. Wykonane z drewna, kolorowe - będą niemałą atrakcją dla dzieci. Realizacja projektu wpłynie na rozwój sprawności naszych dzieci.

UZASADNIENIE: Celem realizacji projektu jest stworzenie placu zabaw bezpiecznego oraz przyjaznego dzieciom, w każdej kategorii wiekowej. Ma on na celu pobudzić również wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny. Jego obecny wygląd odstrasza i pozostawia wiele do życzenia. Sprawia, iż Nasze Przedszkole wybierane jest w rekrutacji na drugim bądź też trzecim miejscu. Dobrze wyposażony plac zabaw zwiększy ofertę edukacyjną przedszkola, a dzieciom zapewni dodatkową radość przy zabawie z rówieśnikami. Placówka nie jest w stanie pokryć inwestycji z własnych środków. My rodzice chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom równe szanse rozwoju, dlatego właśnie wychodzimy z inicjatywą zgłoszenia takiego projektu. Na uwagę zasługuję również fakt, że plac zabaw w godzinach otwarcia Przedszkola jest dostępny dla wszystkich chętnych dzieci ze Starego Miasta i okolic.

 

Nazwa projektu: Ścianka wspinaczkowa
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji należy skontaktować się z autorem projektu budowlanego szkoły w zakresie praw autorskich osobistych.

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Narutowicza 74a , 64-100 Leszno

OPIS: Niniejszy projekt przewiduje stworzenie ścianki wspinaczkowej na terenie naszej gminy. W Lesznie nie ma obiektu, w którym można by sprawdzić swoje możliwości fizyczne w trudnych warunkach. Wykorzystując budynek szkolny znajdujący się na ul. Gabriela Narutowicza chcemy stworzyć unikatowe miejsce, dające możliwość mieszkańcom Leszna spędzenia wolnego czasu w nietuzinkowy sposób. Ponadto, w kreatywny sposób zmienimy istniejącą już konstrukcję, nadając jej nową funkcję. Miejsce to będzie również świetną propozycją, by rozwijać swoją aktywność na świeżym powietrzu Szacunkowo ścianka będzie mierzyła 17 metrów wysokości. Drogi wspinaczkowe będą więc bardzo zbliżone do tych, które występują w najbardziej znanych skałach, takich jak Góry Sokole czy Jura Krakowsko-Częstochowska. Stopień trudności zostanie dopasowany tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Obiekt zostanie wyposażony w atestowany sprzęt (liny, uprzęże, kaski oraz sprzęt asekuracyjny), który będzie dostępny dla każdego.

UZASADNIENIE: Wprowadzanie u młodych ludzi zajęć związanych z rozwojem ruchowym jest niezmiernie ważne. W dzisiejszych czasach ruchliwość młodego pokolenia jest zdecydowanie mniejsza niż kilka dekad temu. Tworzenie obiektów sprzyjających rozwojowi motorycznemu człowieka nie powinno być spychane na dalszy plan. Wspinaczka korzystnie wpływa na rozwój całego ciała. Nie tylko wzmacnia układ mięśniowy człowieka, ale również wspomaga świadomość własnych ruchów i możliwości. Każda czynność jest kontrolowana, wymaga niebywałej koncentracji i samozaparcia. By móc czerpać prawdziwe emocje niezbędne są też systematyczne ćwiczenia. Sporo jest sportów, które wymagają połączenia wielu umiejętności równocześnie, jednak nie wszystkie przyczyniają się do tak dużego wzrostu adrenaliny oraz satysfakcji z osiągnięć. Jednak ścianka wspinaczkowa to nie tylko miejsce zarezerwowane dla dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe również znajdą na niej coś dla siebie. Może nową pasję? Obiekt ten daje możliwość sprawdzenia nie tylko swojej kondycji, ale również stanu ducha czy przełamania leków i oporów przed nieznanymi wyzwaniami.

 

Nazwa projektu: „Grupa Wsparcia”
Szacunkowy koszt: 42.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu (rodział 2, pkt. 5 ppkt. f) - "Do budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt.6 (...), które polegają na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych"

LOKALIZACJA: Grupa Wsparcia funkcjonuje w Centrum Usamodzielniania w Lesznie ul. Słowiańska 55. Uczestnikami Centrum są osoby wykluczone, dotknięte niepełnosprawnością i przewlekłymi chorobami. Uczestnicy są mieszkańcami miasta Leszna. Grupa Wsparcia została utworzona z inicjatywy opiekunów faktycznych, których bliscy są uczestnikami Centrum.

OPIS: Cel projektu - utrzymanie ciągłości funkcjonowania Centrum w mies. XI i XII 2018, poprzez zabezpieczenie finansowe w zakresie płatności za dzierżawę pomieszczeń Centrum (240m2), dofinansowanie personelu specjalistycznego: rehabilitant, pielęgniarka, logopeda, psycholog, prawnik, warsztaty muzykoterapii, bilety wstępy na imprezy kulturalne i sportowe.

UZASADNIENIE: Centrum Usamodzielniania jest jedyną placówką w Lesznie realizującą potrzeby osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (po 18 r. ż) w zakresie: usamodzielniania do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, usprawniania fizycznego i psychicznego. Z naszego doświadczenia wynika, że uczestnictwo w zajęciach Centrum wpływa pozytywnie na poprawę mobilności, poczucie bezpieczeństwa, wiary we własne możliwości i sens życia. Uczestnicy z radością przebywają w Centrum i nie mogą się doczekać następnego dnia. My członkowie Grupy Wsparcia występujemy jako przedstawiciele wszystkich obecnych jak również potencjalnych przyszłych uczestników. Istotną i ważną sprawą jest fakt, że udział w zajęciach Centrum jest bezpłatny co dla większości osób ma duże znaczenie.  

 

Nazwa projektu: Szanujemy otoczenie małych dzieci - Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ulicy J. A. Komeńskiego 5 w Lesznie.
Szacunkowy koszt: 95.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji przedstawiony w projekcie szacunkowy koszt jest niedoszacowany.

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Plac Jana Amosa Komeńskiego 5, 64-100 Leszno

OPIS: Projekt dotyczy prac remontowych elewacji Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie. Przewiduje się wykonanie remontu w celu poprawy izolacyjności ścian zewnętrznych, ocieplenia i osuszenia budynku oraz zabezpieczenia przed dalszym zawilgoceniem; odnowienia, naprawy oraz uzupełnienia odspojonych elementów tynku. Przewiduje się położenie nowej powłoki z siatki i tynku mineralnego z warstwą styropianową, oraz odgrzybianie ściany od strony północnej z położeniem tynków. Przewiduje się także wymianę wszystkich parapetów, remont opierzenia dachu, renowację słupów przy bramie wjazdowej na teren przedszkola oraz podmurówki płotu ogradzającego plac.

UZASADNIENIE: Budynek Przedszkola jest stary - jego elewacja, ogrodzenie są zniszczone, posiadają liczne ubytki tynku. W miarę upływu czasu pogarsza się ich stan, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów (zawilgocenie od strony północnej). Remont elewacji budynku przyniesie pozytywną zmianę w przestrzeni publicznej. Przedszkole jest integralną częścią okolicy, w której jest usytuowane. Jego wygląd ma duże znaczenie; poprawa wizerunku podniesie poziom estetycznych wrażeń dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodziców oraz mieszkańców miasta. Dotychczas zmodernizowano ogród przedszkolny i sukcesywnie odnawiane jest wnętrze placówki. Nowoczesny, kolorowy budynek przedszkola będzie dobrze komponował się z nowym wizerunkiem przyszłej SP3. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Rodzice angażują się w remonty, modernizację sal i innych pomieszczeń przedszkolnych. Niestety odnowienie elewacji przekracza nasze wspólne możliwości. Odłożenie koniecznych remontów w czasie spowoduje wzrost kosztów tej inwestycji w przyszłości. Nasze Przedszkole znajduje się w obszarze rewitalizacji miasta. Z realizacji zadania skorzystają różne grupy wiekowe Miasta Leszna – od przedszkolaka do seniora.

 

Nazwa projektu: POLEGIWACZ: to instalacja-mebel miejski, który pełni funkcję placu zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań i odpoczynku dla dorosłych.
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Park im. Leszczyńskich Satyryków, za Teatrem Miejskim w Lesznie

OPIS: Projekt zakłada stworzenie instalacji w Parku im. Leszczyńskich Satyryków, która będzie pełniła funkcję placu zabaw dla dzieci, a dla dorosłych miejsca integracji i relaksu. Forma instalacji składa się z metalowych obręczy i naprężonych sznurków (siatki) wypełniającej przestrzeń między obręczami. Napięte sznurki mogą służyć dorosłym do leżenia lub siedzenia, natomiast dzieciom do wspinaczki. W ten sposób instalacja integruje różne grupy społeczne. Do realizacji niezbędne uzyskanie zgody Miejskiego Zakładu Zieleni Miejskiej, akceptacja położenia instalacji i skonsultowania, które drzewa można wykorzystać do montażu instalacji. Następnym etapem jest wykonanie projektu: określenie wielkości instalacji, ostatecznej formy, doborów materiałów i kolorystyki oraz skonsultowanie czy taki projekt spełnia normy i można oddać mieszkańcom do użytkowania. Po wykonaniu projektu firma wykonawcza wykona montaż konstrukcji. Istnieje możliwość rozważenia wspólnego z mieszkańcami zamontowania siatki. Takie wspólne działanie zintegruje mieszkańców, da im poczucie odpowiedzialności za instalacje i zainauguruje korzystanie z instalacji.

UZASADNIENIE: Potencjał Parku im. Satyryków Leszczyńskich jest niewykorzystany. Park położony w okolicach szkół średnich (I LO, IV LO, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych), może stać się miejscem integrującym uczniów w Lesznie. Teatr Miejski w Lesznie jest w stanie wykorzystać teren parku w sezonie letnim do działań artystycznych lub jako ogródek w sezonie letnim dla klubu Maskarada. Teren zieleni może również pełnić funkcję miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców. Instalacja: „Polegiwacz” może być wykorzystywana przez różne kategorie społeczne i wiekowe. Jej interesująca forma uatrakcyjni miejsce, przykuje uwagę i zachęci mieszkańców do przychodzenia do parku. Forma instalacji - siatka rozwieszona między drzewami pełni uniwersalną funkcję: zarówno placu zabaw dla dzieci, jak i miejsca spotkań i odpoczynku dla dorosłych. Dzieci chętnie będą się wspinały na instalację, natomiast dorośli oddadzą się odpoczynku kładąc się na siatkę i np. czytając książkę. W ten sposób ta atrakcyjna forma może stworzyć nowy landmark w mieście i ożywić teren parku.

 

Nazwa projektu: Rzeźba z okazji jubileuszu XX-lecia działalności UTW Leszno
Szacunkowy koszt: 
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Park Hermana w Lesznie u zbiegu ul. C.K.Norwida i Al. Jana Pawła II

OPIS: Rzeźba zostanie postawiona w zrewitalizowanym Parku Hermana. Zaplanowana rzeźba przedstawia kobietę w wieku 60+ zajętą szkicowaniem obrazu. Pomnik wybrany do realizacji w całości wykonany jest z piaskowca białego. Posadowiony na płycie z granitu szarego o wymiarach 65 cm x 60 cm. Wysokość rzeźby to 120 cm + podstawa. Koszty obejmują rzeźbę, koszt montażu z transportem, budowę fundamentu. Projekt rzeźby został zlecony artyście a jego propozycja została wstępnie zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Rzeźba oddaje charakter osób będących członkami leszczyńskiego Uniwersytetu, którzy mimo upływu lat stale się doskonalą i dbają o swój rozwój osobisty. Lokalizacja rzeźby w parku będzie do tego idealnym miejscem. Konsultacja z seniorami zyskała aprobatę co do kształtu i lokalizacji rzeźby. Nasza rzeźba będzie w całości zaplanowana i wykonana przez profesjonalnego artystę. Powierzenie tego zadania osobie doświadczonej zagwarantuje jakość i terminowość wykonania.

UZASADNIENIE: W 2018 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie obchodzi XX-lecie swojej działalności. Nasz Uniwersytet należy do najstarszych i największych UTW w Wielkopolsce. Jest miejscem, z którym związało się wiele szanowanych i znanych leszczyńskich Seniorów. Jesteśmy organizacją znaną w środowisku leszczyńskim. Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez władze Miasta Leszna i inne organizacje pozarządowe. Raz w miesiącu, Leszczyńska Gazeta "ABC" drukuje dodatek z działalności UTW. Prowadzimy zajęcia w ok. 40 sekcjach zainteresowań. Wykłady z medycyny, kultury, sztuki, muzykologii, psychologii, ekonomii, religioznawstwa odbywają się w poniedziałki. Organizujemy również wykłady wyjazdowe i wyjazdy edukacyjne. Nasi członkowie biorą udział w konkursach, wystawach i innych wydarzeniach w Lesznie i województwie. Są dumni z przynależności do leszczyńskiego UTW. Chcielibyśmy, aby jubileusz dwudziestolecia działalności, upamiętnić pozostawiając dla potomnych postać rzeźby. Rzeźba, która zostanie postawiona w Parku Hermana będzie wyrazem szacunku i wdzięczności Leszczynianom, którzy byli, są lub będą członkami naszej zasłużonej organizacji. Zwróci uwagę wszystkich osób odwiedzjących park na pozycję seniorów mieszkających w Lesznie. Będzie to także okazja do przełamanie wizerunku Seniora w oczach innych.

 

Nazwa projektu: Rekonstrukcja pomnika poświęconego żołnierzom 55. Poznańskiego pułku piechoty poległym w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920 roku.
Szacunkowy koszt: 60.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu (rodział 2, pkt. 5 ppkt. a i f) - "Do budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty (…), które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, które są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców".

LOKALIZACJA: Pomnik ma być zlokalizowany na terenie koszar (dawne koszary Tadeusza Kościuszki), w których stacjonował 55. Poznański Pułk Piechoty

OPIS: Pomnik jest symbolem pamięci ofiar poległych w wojnie polsko-bolszewickiej a jednocześnie jest hołdem dla ich poświęcenia w sprawie polskiej racji stanu. Zaprojektowany pomnik jest obiektem wolnostojącym w otwartej przestrzeni pomiędzy trzema budynkami koszar. Obiekt ma kształt strzelistego obelisku z urną na jego zwieńczeniu. Składa się z trzech nałożonych na siebie brył flankowanych z czterech stron kulami na piedestałach. Całość wyniesiona na schodkowym cokole. Od strony frontowej, na najwyższej bryle obelisku w formie ostrosłupa, w niższej części godło państwowe – orzeł wsparty na akcesoriach żołnierskich, wyżej obelisk udekorowany krzyżem wojennym Virtuti Militari z fragmentem szarfy. Na niższej, środkowej bryle obelisku, tablica z dedykacją pomnika, z pozostałych trzech stron tablice z nazwiskami żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Dekoracja bezpośrednio związana z wydarzeniami tamtych tragicznych dni, wyrażająca powagę i pośmiertne zadośćuczynienie dla poległych w obronie ojczyzny. Bryła pomnika jest prosta i szorstka w swoim wyrazie, lecz wprost wyraża swoje przeznaczenie, dla którego została wzniesiona. Jest wierną kopią pierwowzoru. Do momentu zgłoszenia wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna wykonane zostały prace ziemne oraz wylano fundament pomnika. Koszt tych prac wyceniony został na około 15.000 zł. Stowarzyszenie jako wnioskodawca posiada niezbędne dokumenty do wykonania rekonstrukcji pomnika 55. Poznańskiego pułku piechoty. Są to: kosztorys inwestorski, projekt budowlany, zgoda dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego na rekonstrukcję pomnika w miejscu, w którym się znajdował tj. w koszarach przy ul. Racławickiej w Lesznie. Następnym etapem jest wykonanie bryły pomnika w stanie surowym – przedmiotowy wniosek dotyczy finansowania tego etapu. Dalsze prace byłyby prowadzone po otrzymaniu środków finansowych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.

UZASADNIENIE: Z inicjatywy Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” i Garnizonu Leszno zapoczątkowano działania zmierzające do rekonstrukcji w koszarach przy ulicy Racławickiej (dawnych koszarach Tadeusza Kościuszki) pomnika ku czci żołnierzy 55. Poznańskiego pułku piechoty (1. pułku strzelców wielkopolskich) poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 roku. Pomysłodawcą budowy pomnika w 1924 roku był ówczesny dowódca 55. Poznańskiego pułku piechoty pułkownik Rudolf KAWIŃSKI i oficerowie pułku. Projekt ten zrealizował jego następca pułkownik Józef KUSTROŃ. Odsłonięcia i poświęcenia pomnika dokonano 19 stycznia 1928 roku w dniu święta 55. Poznańskiego pułku piechoty. W uroczystościach tych uczestniczyli pierwszy dowódca 1. pułku strzelców wielkopolskich (55. Ppp) gen. dyw. Daniel KONARZEWSKI oraz biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Stanisław GALL. Autorem i wykonawcą pomnika był miejscowy artysta, rzeźbiarz, kamieniarz, powstaniec wielkopolski Jan SKRZYPCZAK. Pomnik ten nie przetrwał próby czasu, uległ zniszczeniu w okresie okupacji hitlerowskiej oraz krótkiego pobytu wojsk radzieckich w leszczyńskich koszarach w 1945 roku. Zamiarem członków Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” i Garnizonu Leszno oraz wielu osób, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie jest przywrócenie kolejnym pokoleniom Wielkopolan pamięci o tych, którzy na ołtarzu umiłowanej Ojczyzny w imię wolności i niepodległości złożyli najwyższą daninę, swoje życie. Inicjatywa ta była by pięknym finałem działań w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej czczącym pamięć 292 bohaterskich żołnierzy 55. Poznańskiego pułku piechoty poległych w obronie Ojczyzny w latach 1919 – 1920.

 

Nazwa projektu: Renowacja terenu wokół budynku Przedszkola miejskiego nr 20 w Lesznie, polegająca na wymianie nawierzchni chodników i parkingu, ustawieniu paneli ogrodzeniowych oraz wymianie furtek i bram.
Szacunkowy koszt: 149.000,00 zł
Status: WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU/WYJAŚNIENIA
Uzasadnienie: W ocenie Komisji przedstawiony w projekcie szacunkowy koszt jest niedoszacowany.

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Karasia 11, 64-100 Leszno

OPIS: Prace mają polegać na wymianie płyt betonowych, znajdujących się na parkingu przy budynku przedszkola na kostkę brukową. Bardzo ważnym elementem projektu jest położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki oraz z placu zabaw do budynku placówki. Prace renowacyjne obejmą również montaż dodatkowych paneli ogrodzeniowych oddzielających parking od placu zabaw, a także wymianę bram i furtek, do których zamontowane zostaną elektroniczne systemy otwierania.

UZASADNIENIE: Renowacja terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie podniesie między innymi estetyczne walory miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. Wymiana chodników w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo dzieci, ponieważ obecne ścieżki prowadzące do budynku są dziurawe, upadają na nich nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Zamontowanie dodatkowych paneli ogrodzeniowych oraz wymiana bram i furtek i wyposażenie ich w elektroniczny system otwierania, również zwiększy bezpieczeństwo dzieci. Nadmienić należy, że z terenu wokół przedszkola korzystają także całe rodziny przedszkolaków.

 

Pliki do pobrania

Załącznik do projektu - Zielona klasa wraz z grami interaktywnymi Załącznik do projektu - Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem Załącznik do projektu - Cz. 1: Park Jonstona, wykonanie dodatkowych i koniecznych urządzeń umożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu osobom z dziećmi w różnym wieku. Cz. 2: Wieża Ciśnień, ul. Załącznik do projektu - Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych Załącznik do projektu - Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej) Załącznik do projektu - Hot Spot na polanie „Trzech dębów”. Oświetlenie drogi prowadzącej z miasta do „Karczmy Borowej”. Oznaczenie trasy Parkrun Leszno Załącznik do projektu - Zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie Załącznik do projektu - Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni. Załącznik do projektu - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie Załącznik do projektu - Ścianka wspinaczkowa Załącznik do projektu - Szanujemy otoczenie małych dzieci - Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ulicy J. A. Komeńskiego 5 w Lesznie Załącznik do projektu - POLEGIWACZ: to instalacja-mebel miejski, który pełni funkcję placu zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań i odpoczynku dla dorosłych Załącznik do projektu - Rzeźba z okazji jubileuszu XX-lecia działalności UTW Leszno Załącznik do projektu - Rekonstrukcja pomnika poświęconego żołnierzom 55. Poznańskiego pułku piechoty poległym w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920 roku