Graficzny nagłówek podstrony

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Leszna.

Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promocji i organizacji wolontariatu;

7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;

8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11) rewitalizacji.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

1) mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,

2) mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Jak złożyć wniosek?

1) Wnioski na formularzu załączonym poniżej należy złożyć:

a) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15,

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

2) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej.

3) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

 

Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

1) Złożone dokumenty rejestruje Wydział Promocji i Rozwoju, który w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i po akceptacji Prezydenta przekazuje jej złożony wniosek. W przypadku, gdy złożony wniosek nie dotyczy obszarów tematycznych wynikających z ustawy lub gdy jest złożony w nieodpowiedni sposób, na nieodpowiednim formularzu wniosku, jest niekompletny, odpowiedź bądź wezwanie do Wnioskodawcy przygotowuje Wydział Promocji i Rozwoju.

2) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna:

a) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni roboczych,

b) ocenia wniosek pod względem formalnym zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały,

c) przekazuje oceniony pod względem formalnym zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały.

3) Wydział Promocji i Rozwoju przedkłada Prezydentowi propozycję składu Komisji, w celu dokonanaia oceny wniosków pod względem merytorycznym.

4) Komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 Uchwały i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji zawierający proponowaną ocenę wniosków oraz ewentualne zmiany w zgłoszonych zadaniach.

5) Prezydent na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję podejmuje decyzję o przyjęciu wniosków do realizacji.

6) Wyniki naboru wniosków zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. O stanowisku Prezydenta Miasta Leszna zostają niezwłocznie powiadomieni Wnioskodawcy. W piśmie zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Miasta Leszna, bądź jednostce organizacyjnej Miasta Leszna, która będzie inicjatywę realizować. Kopia pisma zostaje przekazana do właściwej komórki/jednostki.

7) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna wraz z Wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania.

8) W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Miasto Leszno zawiera niezwłocznie umowę na czas określony z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia wpływu wniosku do Wydziału Promocji i Rozwoju. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione inne okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

 

Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej

3) stan przygotowania lub realizacji zadania

4) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania (w tym co najmniej 10% wkład finansowy) Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego stanowiących własnośc jednostek samorządu terytorialnego, nie wymaga się wkładu własnego w formie pracy społecznej. Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 7 ustawy dotyczących rewitalizacji nie wymaga się wkładu własnego finansowego.

5) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego Inicjatora.

 

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?

1) Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców, inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Na etapie składania wniosku inicjator musi posiadać zgromadzone środki finansowe, na poziomie nie niższym niż 10% kosztu realizacji zadania, co potwierdza oświadczeniem- nie dotyczy inicjatyw z zakresu rewitalizacji.  W przypadku zadań z zakresu rewitalizacji nie wymagany jest wkład finansowy- w tym przypadku wkład osobowy powinien być nie niższy niż na poziomie 30%. 

2) W ramach inicjatywy mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

 

Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?

1) Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług i dóbr). Na inicjatywy lokalne zaplanowano w budżecie miasta Leszna na rok 2019 rezerwę w kwocie 200 000 zł.

2) Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

 

Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?

Właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna współpracuje z grupą inicjatywną. Po zrealizowaniu inicjatywy wspólnie z inicjatorami przygotowuje sprawozdanie. Załączniki dostępne tutaj.

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk