Graficzny nagłówek podstrony

JESSICA 2- Niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację i rewitalizację

Ruszył program Jessica 2 – preferencyjnych pożyczek na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz na rewitalizację miast i ich dzielnic. Duże zainteresowanie pożyczkami wynika z ich atrakcyjnego oprocentowania – od 0,5% do 0,15% w przypadku termomodernizacji i od 0,25% przy rewitalizacji.

 

W Wielkopolsce pula środków na pożyczki wynosi ok. 173 mln zł na modernizację energetyczną i 112,6 mln zł na rewitalizację. Wielkopolska jest liderem wśród regionów wykorzystujących programy wsparcia z instrumentami zwrotnymi. Z pierwszego programu pożyczek Jessica skorzystały 33 podmioty. W Lesznie dzięki tym funduszom powstało np. Minicentrum Przedsiębiorczości. Nabór do programu Jessica 2 już się rozpoczął, prowadzony jest w sposób ciągły. Wnioski należy składać bezpośrednio w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, który jest podmiotem wdrażającym instrument finansowy dla poddziałań 3.2.2 i 9.2.3 WRPO 2014-2020.

Pożyczki na kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym na: ocieplenie budynków, wymianę okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację OZE, systemy chłodzące, systemy monitorowania i zarzadzania energią, pożyczki mogą finansować koszty wykonania audytów energetycznych.

Uwaga! Warunkami koniecznymi uzyskania pożyczki są m.in.:

-ujęcie projektu w planie gospodarki niskoemisyjnej,

-wykazanie poprawy efektywności energetycznej na poziomie min. 25% na podstawie audytu energetycznego,

-przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,

-pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Pożyczki na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, w tym na rewitalizację zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast wymagających odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, przebudowę oraz adaptację budynków i obiektów w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Uwaga! Warunkami koniecznymi uzyskania pożyczki są m.in.:

-ujęcie projektu w gminnym programie rewitalizacji,

-wykazanie wpływu projektu na wyeliminiowanie lub ograniczenie problemów społecznych na danym obszarze,

-pozytywna ocena zdolności kredytowej.


Szczegóły oferty

Kwota pożyczki:

Termomodernizacja: od 100 tys. do 10 mln zł

Rewitalizacja: od 500 tys. zł do 20 mln zł

Dla kogo pożyczki?

Efektywność energetyczna

 • JST oraz ich związki, jednostki organizacyjne, jednostki zależne, w tym spółki komunalne
 •  Organizacje pozarządowe,

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 •  Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

 • Podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • Uczestnicy PPP,

 • Dostawcy usług energetycznych.

 Rewitalizacja:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne

 • JST i podmioty działające na zlecenie JST,

 • Jednostki sektora finansów publicznych, administracja rządowa,

 • Szkoły wyższe, jednostki naukowe, szkoły i placówki oświatowe,

 • Instytucje kultury,

 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,

 • Podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • Partnerzy społeczni i gospodarczy,

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

 • Przedsiębiorcy,

 • Podmioty ekonomii społecznej,

 • Uczestnicy PPP. 

     Oprocentowanie:

 • Termomodernizacja: od 0,5% do 0,15% w skali roku w zależności od stopnia oszczędności zużycia energii

 • Rewitalizacja: podstawą ustalenia oprocentowania jest stopa referencyjna NBP (obecnie 1,5%), która może być pomniejszona o wskaźnik społeczny – przy czym oprocentowanie nie będzie mogło być niższe niż 0,25% rocznie.   

  Okres kredytowania: 
 • do 20 lat od daty pierwszego uruchomienia środków.

  Okres karencji w spłacie kapitału:

 • Termomodernizacja: do 15 miesięcy od pierwszego uruchomienia środków (do 20 miesięcy – w przypadku oszczędności energii powyżej 40%)

 • Rewitalizacja: do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

  Brak prowizji i opłat.

  Maksymalny udział pożyczki w kosztach kwalifikowanych projektu: w zależności od formy pomocy i indywidualnej oceny projektu: maksymalnie do 85%.

  Uwaga! Zalecany jest kontakt inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę, w celu uzgodnienia formy pomocy oraz struktury finansowania. Środki z pożyczek mogą finansować wydatki niezbędne do realizacji inwestycji, np.: zakup, wytworzenie, montaż środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, zakup ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych w tym audytu energetycznego.

  Zabezpieczenie spłaty pożyczki:

 • Weksel własny in blanco,

 • Dodatkowa forma(z wyjątkiem JST), np. hipoteka, zastaw, poręczenie, przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy, w zależności od typu inwestora, charakteru projektu i indywidualnej oceny wniosku.


  Wniosek o pożyczkę należy złożyć pocztą, kurierem lub osobiście w oddziale BGK w Poznaniu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań Tel. 618853100, fax 618528220 Mail: poznan@bgk.pl Dokładne informacje, wnioski i załączniki do pobrania, regulaminy i wytyczne dla inwestorów znajdują się na stronie BGK 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk