Grasz - dbasz - wygrywasz

Dodano 2023-01-24 11:23:43 Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko”.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 • Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego,
 • Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem Konkursowym VIII edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ……”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

Scenariusz musi zawierać:

 • temat przewodni gry,
 • instrukcję do gry terenowej wraz z regulaminem gry,
 • zadania do wykonania wraz z punktami za udzielenie poprawnej odpowiedzi oraz czasem ich ukończenia na poszczególnych etapach gry – minimum 10 lokalizacji w terenie (dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zadanie do wykonania),
 • materiał graficzny – mapa lub inna forma graficzna przedstawiająca lokalizację gry,
 • kartę przebiegu gry terenowej do wypełnienia przez uczestników

Czas trwania: około 1-1,5 godzin
Forma: zajęcia terenowe
Odbiorcy: młodzież i dorośli

Brak któregokolwiek z elementów składowych scenariusza stanowi podstawę do odrzucenia pracy Konkursowej.

Głównym celem gry terenowej jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja i rozpropagowanie lokalnych atrakcji przyrodniczych. W szczególności

 • zachęcenie uczestników do poznania przyrody w ich najbliższym sąsiedztwie: parków, zielonych zakątków, terenów objętych ochroną,
 • zwrócenie uwagi na cenne przyrodniczo miejsca: skupiska drzew i krzewów, zarośla, dzikie trawniki, szuwary i mokradła, które zamieszkiwane są przez motyle, chrząszcze, pszczoły i inne bezkręgowce oraz płazy, ptaki i ssaki,
 • przedstawienie rodzimych gatunków roślin i zwierząt z ciekawą historią (a nawet legendą),
 • promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VIII edycji Konkursu od 13 stycznia 2023 r. (data ogłoszenia) do 20 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Szczegóły i regulamin konkursu oraz inne materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja