Patronat Prezydenta

Organizujesz wydarzenie? Zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić, by promocja i organizacja Twojego przedsięwzięcia stała na jak najwyższym poziomie, a event uzyskał jak największy zasięg? Chciałbyś, by Twoja inicjatywa uzyskała jak największą rangę? Aplikuj o Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Leszna!

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Leszna Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Leszna jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Leszna, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Leszna i rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

Jak otrzymać patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna?

 • O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Leszna pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Leszna, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna, jak również dostępnym w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 (na parterze).
 • Prośbę o patronat należy dostarczyć na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
 • Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście lub wysłać do: Urzędu Miasta Leszna Ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno. Wniosek można również przesłać na adres elektroniczny Prezydenta Miasta Leszna: prez@leszno.pl.
 • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo. •
 • Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego. O środki finansowe ubiegać należy w konkursach grantowych organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Leszna lub jednostki organizacyjne miasta.
 • Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
 • Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu lub odmowie patronatu. Decyzja o odmowie udzielenia patronatu honorowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Leszna może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 • Objęcie przez Prezydenta patronatem honorowym nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia, zgody itp. dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz nie stanowi podstawy do ich uzyskania.

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna? 

 • Podkreśla rangę wydarzenia.
 • Jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia.
 • Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej miasta.

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Leszna zobowiązuje organizatora do:

 • Przekazania Prezydentowi Miasta Leszna zaproszenia na wydarzenie wraz z jego programem.
 • Przestrzegania przez organizatora wydarzenia „Wytycznych dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji”. Dokument dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna pod adresem: www.bip.leszno.pl
 • Zamieszczenia logo i herbu Miasta Leszna we wszystkich materiałach organizatora. Aby zapobiec błędnemu używaniu powyższych symboli prosimy o przesyłanie przygotowywanych materiałów informacyjno - promocyjnych do akceptacji drogą elektroniczną, na adres: promo@leszno.pl Na adres ten można także kierować pytania związane z użyciem powyższych symboli.
 • Zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora.
 • Przyznanie przez Prezydenta Miasta Leszna patronatu honorowego wiąże się z promocją wydarzenia na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl
 • Informacje prasową wraz ze zdjęciem, grafiką, plakatem, programem należy przesłać w formie elektronicznej na adres wskazany w odpowiedzi o przyznaniu patronatu najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 • Przesłanie w terminie 3 dni od zakończenia imprezy krótkiej informacji/relacji z wydarzenia wraz ze zdjęciem/- ciami w wersji elektronicznej, z prawem do nieodpłatnego wykorzystania przez Urząd Miasta Leszna na adres e-mail wskazany w odpowiedzi o przyznaniu patronatu.
 • Niewywiązanie się z powyższych zobowiązań, będzie podstawą do nie udzielania patronatu w przyszłości.

Pliki do pobrania