Kolej na Sobieskiego

Dodano 2024-05-29 15:49:33 Miasto Leszno poszukuje wykonawcy remontu budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego.

Miasto Leszno w dniu 29 maja 2024 roku ogłosiło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – Remont budynku przy ul. Sobieskiego 34 -36”.

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/933714

Na realizację przedsięwzięcia remontowego Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach „PROGRAMU TERMO”, odrębnie dla każdego budynku. 

Kwota przyznanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego: 1 371 451,72 PLN

Nazwa Inwestycji: B1.1.2 wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w części dotyczącej budynków wielorodzinnych.

Cel inwestycji: poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym.

Realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia remontowego stanowi urzeczywistnienie idei przewodniej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), która brzmi: Mierząc się z kryzysem stawiamy na bezpieczną przyszłość. Zaplanowane przez Miasto Leszno remonty wyżej wymienionych budynków mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach i lepszej jakości mieszkań oraz zwiększyć komfort życia mieszkańców Leszna.  

Miasto postanowiło skorzystać z możliwości, jakie daje Krajowy Plan Odbudowy ostatecznym odbiorcom wsparcia, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności.

Komunikat o realizacji przedsięwzięcia, jego postępach i osiągniętych rezultatach będzie przekazywany przez Miasto w ramach prowadzonych działań informacyjnych.