Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powstały jako organy opiniodawczo-doradcze w jednostkach samorządu powiatowego przy starostach oraz prezydentach miast na prawach powiatu.

Do zakresu działań powiatowych rad należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu (Miasta Leszna) organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do powołania Rady zobowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Od 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna.

Nowy skład Rady został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. :

  1. Pani Agnieszka Ciesielska/ Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TOTUS TUUS -  Przewodnicząca
  2. Pani Gabriela Jarecka/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów/ - Zastępca Przewodniczącej,
  3. Pani Elżbieta Dyzert/ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ - Sekretarz
  4. Pani Danuta Dudziak/Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" /- Członek
  5. Pani Anna Juskowiak/ Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"/- Członek

Kontakt

W sprawach dotyczących zakresu działań Rady należy kontaktować się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie  przy ul. Śniadeckich 5, tel. 65 529 50 67, 65 529 94 33 lub e-mail sekretariat@leszno.praca.gov.pl