Graficzny nagłówek podstrony

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powstały jako organy opiniodawczo-doradcze w jednostkach samorządu powiatowego przy starostach oraz prezydentach miast na prawach powiatu.

Do zakresu działań powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu (Miasta Leszna) organizacji pozarządowych,  fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do powołania Rady zobowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2018r. 511 ze zm.)

Obecna Rada została powołana Zarządzeniem Nr 144/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 marca 2016 roku.

Skład Rady:

 1. Gabriela Jarecka - przewodnicząca Rady, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 2. Dankiewicz Irena - zastępca przewodniczącej Rady, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 3. Jakubowska Wanda - sekretarz Rady, Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”
 4. Dudziak Danuta - członek Rady, Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
 5. Dyzert Elżbieta - członek Rady, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego  Wieku.

W sprawach dotyczących zakresu działań Rady można  kontaktować się z Biurem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 11, pok. 14, tel. 65 529 82 28.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-14 09:25:36
0 Koszyk