Graficzny nagłówek podstrony

Wykonanie drogi łączącej DK5 z S5

UWAGA !!! w dniu 28 sierpnia 2017 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, link poniżej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/2899

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_internatu_ZSRB.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

UWAGA !!!

 link do zamówienia poniżej:

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2960

UWAGA !!! w dniu 28 sierpnia 2017 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, link poniżej:

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_internatu_ZSRB.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

 

Zmiana terminu składania ofert - do dnia 28.08.2017 r. godz. 10:00

W dniu 21.08.2017 dodano odpowiedzi na zapytania, modyfikację nr 2 SIWZ i zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana terminu składania ofert - do dnia 23.08.2017 r. godz. 10:00

W dniu 11.08.2017 dodano modyfikację SIWZ i zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

W DNIU 04.08.2017 OTWARTO KOLEJNE POSTĘPOWANIE 

zamawiający – Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 04 sierpnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563421-N-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław ”

Na realizację Projektu p.n.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części:

-     Część  I  –  obejmuje wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna

-     Część II  – obejmuje wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj " na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej 

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2960

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:

Dla Części I przedmiotu zamówienia:

-  100.000,00  PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Dla Części II przedmiotu zamówienia:

-  200.000,00  PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Termin wykonania zamówienia:

1)   Część I – do dnia 30.06. 2018 r. 

2)   Część II:

a)    dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID – do dnia 30.03.2018 r.

b)   roboty budowlane – do dnia 31.07.2018 r.

Kryteria oceny ofert dla każdej Części zamówienia:

- najniższa cena ofertowa brutto – waga: 60 pkt.,

- gwarancja jakości – waga: 40 pkt. 

 

Termin i miejsce złożenia ofertdo 21 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 w Biurze Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie.

Termin i miejsce otwarcia ofert21 sierpnia 2017 r. o godz. 10:15 w Biurze Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie.

 

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Małgorzata Łakomy- kierownik Biura Projektów Współfinansowanych, Agnieszka Lachowicz – główny specjalista Biura Projektów Współfinansowanych i Agnieszka Bożyk – inspektor Biura Projektów Współfinansowanych; bpw@leszno.pl

W DNIU 25.07.2017 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/2733.

KOMUNIKAT

Zamawiający – Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 534711-N-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław ”

Na realizację Projektu p.n.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części:

-     Część  I  –  obejmuje wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna

-     Część II  – obejmuje wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj " na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej : http://bip.leszno.pl/tenders/content/2733

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:

Dla Części I przedmiotu zamówienia:

-  100.000,00  PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Dla Części II przedmiotu zamówienia:

-  200.000,00  PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Termin wykonania zamówienia:

1)   Część I – do dnia 30.03. 2018 r.

2)   Część II:

a)    dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID – do dnia 30.03.2018 r.

b)   roboty budowlane – do dnia 31.07.2018 r.

Kryteria oceny ofert dla każdej Części zamówienia:

- najniższa cena ofertowa brutto – waga: 60 pkt.,

- gwarancja jakości – waga: 35 pkt. 

- termin płatności – waga: 5 pkt.

Termin i miejsce złożenia ofert: do 11 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w Biurze Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 lipca 2017 r. o godz. 10:15 w Biurze Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie.

 

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Małgorzata Łakomy- kierownik Biura Projektów Współfinansowanych, Agnieszka Lachowicz – główny specjalista Biura Projektów Współfinansowanych i Agnieszka Bożyk – inspektor Biura Projektów Współfinansowanych; bpw@leszno.pl

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk