Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2018

Sześć projektów zostanie zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2018. Ich łączny szacunkowy koszt opiewa na kwotę ponad 1 miliona złotych.

Wzorem ubiegłego roku środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego zostały podzielone na projekty małe (szacowana wartość musi wynosić między 10.000,01 zł a 150.000,00 zł) oraz projekty duże (szacowana wartość musi wynosić między 150.000,01 zł a 500.000,00 zł). W tym roku do dyspozycji mieszkańców była kwota 1.200.000 zł

Do tegorocznej edycji zgłoszono 27 projektów, z czego 17 poddano pod głosowanie pełnoletnim mieszkańcom Leszna. Oddano łącznie 18.004 kart do głosowania, jednak po ich weryfikacji wykazano, że ilość prawidłowo oddanych głosów wyniosła 15.803. A zatem 12,2 % wszystkich oddanych głosów było nieprawidłowych – jest to najniższy współczynnik w 5-letniej historii Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna.

Poniżej szczegółowe wyniki tegorocznego głosowania na budżet obywatelski, a także prezentacja podsumowująca wszystkie edycje budżetu obywatelskiego w Lesznie.


 

Projekty, które będą realizowane:

- rodzaj: projekty duże (pula 500.000,00 zł) 

MIEJSCE 1 - 5286 poprawnie oddanych głosów
Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami.

Nr projektu: 14
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł

LOKALIZACJA: Projekt zakłada inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza z centralnym miejscem na placu Obrońców Warszawy. Pozostałe punkty na załączonych mapach.

OPIS: Projekt zakłada: 1) rewitalizację placu Obrońców Warszawy – odnowa zieleni, oświetlenie placu, montaż nowych elementów małej architektury. 2) Rewitalizację terenów zielonych w kilku punktach Zatorza według załączonych planów. 3) Wyposażenie rewitalizowanych miejsc w elementy edukacji wizualnej oraz elementy zabawowe. 4) Wszystkie punkty zostaną wyposażone w wygodne, estetyczne urządzenia małej architektury jak ławki, stoły, kosze. 5) Miejsca wymagające doświetlenia zostaną wyposażone w lampy solarne. Ideą całego projektu jest zastosowanie systemu łączącego wszystkie punkty stałym elementem w postaci słupków betonowych zwieńczonych metalową płytką z wytłoczonym rysunkiem o tematyce edukacyjno-poznawczej z możliwością kopiowania na papier. Stanowić to będzie stałą formę gry poznawczej dla najmłodszych odnajdujących pod okiem opiekunów kolejne punkty na Zatorzu. Zrewitalizowane obiekty połączone ideą gry poznawczej mogą zostać włączone do systemu informacji turystycznej miasta Leszna. Centralnym punktem wyjściowym, informacyjnym jak i reprezentacyjnym będzie plac Obrońców Warszawy.

UZASADNIENIE: Zgłaszane od dawna postulaty mieszkańców Zatorza odnośnie braku miejsc odpoczynku i relaksu zostaną przez przedmiotowy projekt w pełni zaspokojone. Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie na Zatorzu. Rewitalizacja terenów zielonych nierzadko zapomnianych w różnych punktach dzielnicy poprawi estetykę otoczenia a przede wszystkim pozwoli mieszkańcom na możliwość relaksacyjnej podróży przez Zatorze z możliwością zabawy, edukacji i wypoczynku. Wytyczenie tzw. PRZYSTOPEK stworzy ciekawą trasę spacerową wzbogaconą formą gry dla najmłodszych chętnych nowych doznań i atrakcji. Poszczególne punkty zmian będą fantastyczną bazą spotkań mieszkańców i konsolidacji pokoleniowej. Zrewitalizowany punkt centralny projektu plac Obrońców Warszawy może w przyszłości stanowić kolejny punkt na mapie miasta Leszna do wykorzystania w organizacji masowych miejskich imprez jak Rynki Śniadaniowe czy kina plenerowe. Oczekiwania mieszkańców Zatorza w pełni uzasadniają realizację projektu na taką skalę.

 

- rodzaj: projekty małe (pula 700.000,00 zł) 

MIEJSCE 1 - 2024 oddanych poprawnie głosów
Zielona klasa wraz z grami interaktywnymi

Nr projektu: 13
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Adres: ul. Łowiecka 50 c, 64-100 Leszno (boisko szkolne)

OPIS: Celem naszym jest stworzenie Zielonej Klasy. Będzie to zadaszona konstrukcja drewniana otoczona zielonymi ścianami z drzew i krzewów. Przestrzeń pozioma zostanie wzbogacona o szereg gier interaktywnych wykonanych z kostki brukowej. Klasę wypełnią ławki wykonane z drewna klejonego, skrzynie, w których dzieci stworzą zielniki i kwietniki, oraz karmniki i stacja meteorologiczna.
Prace niezbędne do powstania projektu:
1. Prace ziemne- doprowadzenie prądu i wody.
2. Prace fundamentowe – wykonanie podbudowy betonowej wraz z fundamentami żelbetowymi, wbetonowanie kotew mocujących karmniki i stację metę.
3. Prace ciesielskie – wykonanie konstrukcji drewnianej z drewna klejonego wraz z pokryciem z poliwęglanu komorowego NRO koloru brązowego.
4. Wykonanie utwardzeń wraz z grami interaktywnymi: gra w klasy, szachownica, róża wiatrów, współrzędne geograficzne miejsca.
5. Zieleń w postaci zielonej ściany z Platanów klonolistnych o formowanej koronie (szpaler formowany na stelażach bambusowych) oraz Grabów.
6. Zakup ruchomej tablicy oraz ruchomej sceny, wyposażenia stacji meteorologicznej.

UZASADNIENIE: Zielona Klasa będzie miejscem nie tylko do nauki na świeżym powietrzu. Dla nauczycieli zostanie stworzona możliwość prowadzenia kreatywnych zajęć na każdym etapie edukacji. Łatwiej w takich warunkach o innowacyjne formy nauczania. Uczniowie, przedszkolaki a także mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość współtworzyć przestrzeń dookoła Zielonej Klasy poprzez tworzenie zielników i kwietników w specjalnie przygotowanych skrzyniach. Ruchome tablice, karmniki i stacja meteorologiczna będą ułatwiały dzieciom naukę poprzez realne zaangażowanie. Pielęgnacja roślin oraz dbałość o wspólne dobro niewątpliwie pozytywnie wpłynie na postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży. Zielona Klasa będzie stanowić interaktywny plac zabaw dający lokalnej społeczności możliwość spędzania wolnego czasu, organizacji dni sportu, festynów i innych przedsięwzięć środowiskowych. Pod zadaszeniem znajdą się także ukryte atrakcje np. w postaci płytek sensorycznych jako innowacyjny element, przeznaczony do zabaw oraz różnych form terapii. Zielona Klasa będzie miejscem dającym szansę obserwacji rozwoju roślin, zjawisk przyrodniczych a także, dzięki grom interaktywnym, beztroskich zabaw.

 

MIEJSCE 2 - 1493 oddanych poprawnie głosów
Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej)

Nr projektu: 17
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Wprowadzone zmiany do projektu: przedstawiono kosztorys. Opis: Boisko do siatkówki (podłoże z trawy syntetycznej) o wymiarach 22 x 12 m, dwa boiska do siatkówki plażowej, linie boiska do siatkówki plażowej z siatki polipropylenowej o szerokości 5 cm, trybuny 3 rzędowe na 76 miejsc, słupki aluminiowe 80x80 do siatkówki plazowej, cztery tuleje montażowe do siatkówki plażowej, słupki do siatkówki aliminiowe, tuleje montażowe do siatkówki, siatka do siatkówki teningowa wzmocniona, koszty projektowe.

UZASADNIENIE: Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie z ponad 100-letnią tradycją. Młodzież w naszej szkole kształci się w wielu specjalizacjach. Obecnie uczęszcza do niej 800 uczniów. Duża część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się poza salą gimnastyczną. Kompleks boisk do siatkówki poprawi jakość tych zajęć. Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa boisk przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając brak tego typu infrastruktury sportowej w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzież, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Budowa boisk w centrum miasta uatrakcyjni teren szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców miasta Leszna.

 

MIEJSCE 3 - 909 oddanych poprawnie głosów
Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem.

Nr projektu: 16
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł

LOKALIZACJA: Wnioskowany teren został oznaczony na załączonej mapce. Znajduje się przy ul. 17 Pułku Ułanów, działka nr 38/3 oraz 58/141 ark. mapy 94, 123

OPIS: Zagospodarowanie istniejącego terenu miejskiego przy ul. 17 Pułku Ułanów. Projekt przewiduje wybudowanie miejsc postojowych, drogi manewrowej w przypadku utworzenia 2 rzędów miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia. Realizacja projektu wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

UZASADNIENIE: Realizacja wnioskowanego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki wskazanego terenu. Znaczny wpływ będzie również na poprawę infrastruktury drogowej – mieszkańcy pobliskich domów borykają się z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wniosek ten jest także odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego nie uzyskali wystarczającej liczby głosów poparcia.

 

MIEJSCE 4 - 471 poprawnie oddanych głosów
Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni.

Nr projektu: 9
Szacunkowy koszt: 44.000,00 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, Al. Z. Krasińskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Do wyremontowania mur o długości 49 metrów i wysokości 2,30 metra. Niezbędne do wykonania: skucie odpadającego tynku, położenie nowej elewacji, pomalowanie muru, na długości 24 metrów można umieścić tablice edukacyjne.

UZASADNIENIE: Realizacja projektu ma duże znaczenie dla uczniów szkoły, ponieważ boisko jest małe a zagospodarowanie muru stwarza dzieciom nowe możliwości zabawy. Boisko jest zawsze otwarte i korzystają z niego dzieci mieszkające na Nowym Rynku i Starym Mieście. Projekt może stać się dodatkową atrakcją dla dzieci na czas organizowanych na Nowym Rynku imprez dla mieszkańców, typu PORANKI ŚNIADANIOWE, ZLOT FOOD TRACK-ów. Realizacja Projektu wpisuje się w rewitalizację Starego Miasta.

 

MIEJSCE 5 - 445 poprawnie oddanych głosów
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie

Nr projektu: 11
Szacunkowy koszt: 86.796,60 zł

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 6, ul. 17 Stycznia 13, 64-100 Leszno

OPIS: Głównym założeniem projektu jest modernizacja (przebudowa) przedszkolnego placu zabaw w taki sposób, aby przeznaczony został w użytkowaniu dla wszystkich grup wiekowych. Projekt obejmowałby zakup oraz montaż nowych, bezpiecznych oraz wielofunkcyjnych elementów, zapewniających dzieciom rozwój zarówno fizyczny jak i intelektualny. Zestaw składałby się z: małej fortecy - zjeżdżalni, ciuchci z wagonikami, huśtawki, dwóch bujaków, dwóch ławeczek i kosza na śmieci. Wszystkie elementy są atestowane, rozmiarem dostosowane do wieku przedszkolnego. Wykonane z drewna, kolorowe - będą niemałą atrakcją dla dzieci. Realizacja projektu wpłynie na rozwój sprawności naszych dzieci.

UZASADNIENIE: Celem realizacji projektu jest stworzenie placu zabaw bezpiecznego oraz przyjaznego dzieciom, w każdej kategorii wiekowej. Ma on na celu pobudzić również wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny. Jego obecny wygląd odstrasza i pozostawia wiele do życzenia. Sprawia, iż Nasze Przedszkole wybierane jest w rekrutacji na drugim bądź też trzecim miejscu. Dobrze wyposażony plac zabaw zwiększy ofertę edukacyjną przedszkola, a dzieciom zapewni dodatkową radość przy zabawie z rówieśnikami. Placówka nie jest w stanie pokryć inwestycji z własnych środków. My rodzice chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom równe szanse rozwoju, dlatego właśnie wychodzimy z inicjatywą zgłoszenia takiego projektu. Na uwagę zasługuję również fakt, że plac zabaw w godzinach otwarcia Przedszkola jest dostępny dla wszystkich chętnych dzieci ze Starego Miasta i okolic.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-06-18 10:38:39
0 Koszyk