Graficzny nagłówek podstrony

Projekty duże

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO DUŻE (200.000,01-700.000,00 zł):

NUMER: 1
Nazwa projektu: ZATORZE STAWIA NA SPORT. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej.
Szacunkowy koszt: 699.800,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Siewna, ul. Reja od nr 57 do nr 85, ul. Lubuska od ul Wolińskiej do ul. Misnieńskiej

OPIS: Projekt zakłada budowę dwu-funkcyjnego boiska przy ulicy Siewnej na działce nr 535/2. Boisko o wymiarach 18 x 36 m będzie służyło do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę. Zamontowane zostaną bramki o wymiarach do piłki ręcznej oraz kosze nad bramkami. Planowana jest sztuczna nawierzchnia z pianki poliuretanowej lub krótko ciętej sztucznej trawy. Teren zostanie oświetlone 4 lampami parkowymi podłączonymi do sieci miejskiej. Na terenie inwestycji powstaną chodniki o łącznej powierzchni 300m2. Postawione zostaną ławki oraz stojaki rowerowe. Projekt zakłada również remont chodników na ulicy Reja od posesji nr 57 do posesji nr 85 oraz na ulicy Lubuskiej po prawej stronie od ulicy Wolińskiej do ulicy Miśnieńskiej.

UZASADNIENIE: Realizacja wymienionych projektów jest w pełni uzasadniona z uwagi na brak obiektów rekreacyjno-sportowych w tej części miasta. Biorąc pod uwagę dalsze możliwości rozbudowy tej części dzielnicy należy zapewnić mieszkańcom podstawowe środki rozwoju fizycznego w minimalnym chociaż zakresie. Spełni z pewnością oczekiwania szczególnie młodszego pokolenia szukającego możliwości sportowej rywalizacji. Budowa chodnika oraz oświetlenia zapewni elementarne podstawy bezpieczeństwa. Dalsze remonty chodników na Zatorzu pozwolą na zniwelowanie zaniedbań inwestycyjnych w dzielnicy, oraz zapewnią bezpieczeństwo osobom starszym w poruszaniu się pieszo po Zatorzu.

 

NUMER: 4
Nazwa projektu: KOLEJ NA SPORT. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNO – TELEKOMUNIKACYJNYCH W LESZNIE.
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Jana Kilińskiego 4 (droga dojazdowa do szkoły, dotychczasowe boisko szkolne)

OPIS: Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o powierzchni – 965,48 m². Przewiduje się następującą kolejność robót: - przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, - wykonanie prac rozbiórkowych - wykonanie prac ziemnych - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i linii boisk do gier zespołowych - wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, piłko-chwytów oraz instalacja urządzeń boiska (cztery konstrukcje do koszykówki, dwie bramki do piłki ręcznej, słupki aluminiowe do piłki siatkowej i kortu tenisowego z możliwością regulacji wysokości i demontażu, ławki z oparciami). W celu zabezpieczenia bezpiecznego dojścia na boisko dla całej społeczności miejskiej, zależy nam aby na gruncie należącym do Miasta Leszna (nr działki 44/3) został wybudowany chodnik i miejsca parkingowe.

UZASADNIENIE: Zarówno szkoła jak i całe osiedle dynamicznie rozwija się, ale brakuje niezbędnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i edukacyjnej. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem sportowym, wypoczynkowo-rekreacyjnym umożliwi lepsze i atrakcyjniejsze stworzenie zajęć lekcji wychowania fizycznego i zachęcenie młodzieży do poprawy własnej sprawności fizycznej i integrację społeczności lokalnej, a także integrację międzypokoleniową. Pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Poprawi bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę przestrzeni szkolnej. Zaktywizuje społeczność lokalną. Zrealizowanie ww. projektu da impuls i możliwości do zmiany stylu życia na zdrowszy. Przebudowa drogi dojazdowej poprzez wybudowanie chodników i miejsc parkingowych umożliwi bezpieczne dojście uczniów do szkoły oraz społeczności lokalnej chcących korzystać z boiska. Na dzień dzisiejszy teren przed budynkiem szkolnym nie wygląda estetycznie. Dzięki powyżej opisanej inicjatywie szkoła i przyległe jej tereny miejskie zyskają na atrakcyjności.

 

NUMER: 12
Nazwa projektu: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Aleje konstytucji 3-go maja w ciągu zieleni, po stronie i na wysokości Galerii Leszno.
Szacunkowy koszt: 610.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r. zweryfikowała projekt negatywnie pod względem merytorycznym. W związku z realizacją inwestycją pn.: „Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnymi – Etap II” i złożonym projektem który przebiega w ciągu powyższej inwestycji a także związanym z tym wieloletnim okresem trwałości projektu nie spełniono zapisów § 5 ust. 8 pkt 2 i 7 Regulaminu, który stanowi że projekt musi „być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego” a także „być technicznie wykonalny”.

LOKALIZACJA: Początek budowanego chodznika to wjazd na parking Galerii od 17-tego Stycznia, pas zieleni przylegający do Aleji od strony i na wysokości Galerii

OPIS: Zadaniem projektu będzie budowę oraz poszerzenie istniejącego już chodnika pieszo rowerowego, łączącego wjazd na parking Galerii Leszno z ulicy 17-stycznia z ulicą Geodetów oraz osiedlem Rejtana, wraz z oświetleniem tego miejsca oraz oznaczeniem przejść dla pieszych o obniżonych krawężnikach na tym odcinku.

UZASADNIENIE: Projekt ma za zadanie poprawę komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się południową granicą miasta. Brakuje tam części chodnika a w niektórych miejscach, chodnik jest zbyt wąski aby mogli tam się zmieścić piesi i rowerzyści. Dowodem jak istotna jest tam potrzeba budowy ciągu, niech świadczą ślady wydeptane tam przez mieszkańców poruszających się pasem zieleni, które są nawet widoczne w google street view. Nie bez znaczenia jest tam również przystanek autobusowy, który ma dojście praktycznie tylko do przejścia dla pieszych od ulicy Rejtana, a brakuje takiego oznaczonego dojścia zarówno od ulicy Geodetów i 17-go Stycznia jak również samej Galerii Leszno. Odcinek ten nie jest oświetlony stąd propozycja montażu oświetlenia, poprawiającego zdecydowanie bezpieczeństwo tego miejsca. Projekt wydaje się być oczywistą potrzebą wynikającą ze zurbanizowania tej części miasta w ostatnich latach.

  

NUMER: 13
Nazwa projektu: Plenerowa strefa aktywności.
Szacunkowy koszt: 327.270,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Rumuńska -teren Szkoły Podstawowa Nr 12, wejście od ul. Holenderskiej

OPIS: Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa plenerowej strefy aktywności w centrum osiedla Przyjaźni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lesznie. Szkoła mieści się na terenie dużego osiedla, na którym główną zabudową są bloki. Plenerowa strefa aktywności wyposażona będzie w 14 podwójnych zestawów do ćwiczeń zamocowanych na pylonach. Powierzchnia pod urządzeniami do aktywności fizycznej będzie wyłożona materiałem poliuretanowym, który dobrze amortyzuje upadki, gdyż jest odpowiedniej miękkości. Ścieżki doprowadzające do urządzeń oraz podłoże pod ławkami będą wyłożone kostką chodnikową. Przy strefie aktywności będzie postawionych 8 ławek z oparciami, obok będą 4 kosze na odpady. Teren zostanie oświetlony 3 lampami również dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie strefy aktywności zostanie zamontowany monitoring składający się z 3ch kamer. Na terenie zostanie postawionych 20 stojaków rowerowych oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Uzyskaliśmy zgodę, na budowę strefy aktywności na terenie szkoły.

UZASADNIENIE: Realizacja zadania pozwoli na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Będzie to ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. Budowa plenerowej strefy aktywności w centrum osiedla Przyjaźni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lesznie służyć będzie dorosłym, dzieciom, młodzieży oraz seniorom, zarówno tym w pełni sprawnym ruchowo jak i tym którym większa aktywność fizyczna będzie bardzo przydatna z punktu widzenia zdrowotnego. Miejsce to będzie sprzyjało integracji społecznej, gdyż każda grupa wiekowa znajdzie coś dla siebie. Projekt jest również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Naszym celem jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji mieszkańców Leszna, poprzez przygotowanie im miejsca do aktywności, a co za tym idzie zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Cywilizacyjny rozwój kraju i nowe technologie mogą być częścią naszego życia lecz nie mogą przeszkodzić nam w rozwoju psychofizycznym, nie mogą zastępować nam ruchu, ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu.

 

NUMER: 14
Nazwa projektu: „Aktywne Zaborowo 2020”- wspólna przestrzeń miejska dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.;
Szacunkowy koszt:  693.005,22 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Rynek Zaborowski - Południowa część

OPIS: Projekt zagospodarowania, rewitalizacji Rynku Zaborowskiego w roku poprzednim spotkał się z dużym odzewem mieszkańców. Zaowocowało to realizacją w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 małego projektu – Park Miejski Zaborowo, który był pierwszym etapem dużego projektu „Aktywne Zaborowo”. Zamierzamy zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną w ramach dużego projektu zdobyć środki na etap II i III. Etap drugi to tor rowerowy „Pumptrack Speedway”, stacja rowerowa, stojaki rowerowe, oraz elementy architektury parkowej. Etap trzeci to dokończenie części parkowej z fontanną posadzkową ośmiodyszową, alejkami, architekturą parkową – ławki, stoliki, ławki wokół drzew, kosze. Trampoliny parkowe wykonane z odpornych na ścieranie poliamidowych elementów. Piramida liniowa - urządzenie składa się z masztu, na którym napięta jest konstrukcja linowa. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 1m i 2,5m. Od wierzchołka piramidy do dolnego piętra zamocowany jest szyb linowy, który ułatwia przemieszczanie się wewnątrz piramidy. Przejazd linowy tzw. tyrolka. Elementy parkour. Betonowe ścianki umożliwiające trening parkour. Obrzeża kapturów zabezpieczone są przed obiciami aluminiową opaską. Przenośna toaleta ogólnodostępna.

UZASADNIENIE: Rewitalizacja i zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych w centralnej części osiedla Zaborowo. Stworzenie estetycznego obszaru o różnorodnym przeznaczeniu dla szerokiego spektrum mieszkańców osiedla. Nowo powstała infrastruktura nie będzie kolidowała z istniejącym zadrzewieniem parku.

 

NUMER: 16
Nazwa projektu: SPORT W LESZNIE – POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OBIEKTÓW NA TERENIE CAŁEGO MIASTA LESZNA
Szacunkowy koszt: 681.900,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Gronowo Leszno - Boisko Orlik, Zaborowo Leszno - Boisko Orlik i Naturalne, Leszno ul. Świętego Franciszka z Asyżu - Boisko Orlik, Leszno ul. Grota Roweckiego - Boisko Orlik, Boisko Orlik przy LO II, Kompleks boisk przy LO III, Kompleks boisk przy SP 2, Tor Speedrowerowy, Stadion Lekkoatletyczno-piłkarski, Hala Trzynastka przy SP 13

OPIS: Ideą projektu jest poprawa infrastruktury sportowej poprzez jej uzupełnienie o trybuny, bramki, szafy na sprzęt oraz wymianę oświetlenia na obiektach z których korzystają mieszkańcy Miasta Leszna. Zakup trybun sportowych: 3 rzędy 50 miejsc – Boiska Orlik przy ulicach: Grota Roweckiego, Górowskiej, Łowieckiej, Prusa, Franciszka z Asyżu; Tor Speedrowerowy, Boisko III LO 1 rząd 20 miejsc – Kompleks Boisk Sportowych SP 2 2 rzędy dwustronna 2 x 108 miejsc – Kompleks Boisk III LO 6 rzędów 200 miejsc x 2 z zadaszeniem – Stadion LA Wymiana oświetlenia na lampy LED w Hali SP 13 w Lesznie Bramki piłkarskie: Typu Żak x 2, Skrzat x 4 - Boiska Orlik przy ulicach: Grota Roweckiego, Górowskiej, Łowieckiej, Prusa, Franciszka z Asyżu; Boisko III LO Typu Senior x 2 – Boisko ul. Górowska 49 Szafy na sprzęt sportowy – Kompleks Boisk III LO

UZASADNIENIE: Na terenie Miasta Leszna funkcjonuje wiele obiektów sportowych z których korzystają zarówno zawodnicy klubów zarejestrowanych w mieście jak i niezrzeszeni mieszkańcy miasta. Widocznym mankamentem występującym na tych obiektach jest brak trybun sportowych. Kibice zarówno lokalni, z innych rejonów Polski ale także z całego świata nie mają zapewnionych godnych warunków obserwacji zawodów sportowych. Proponujemy zakup modułowych trybun dostosowanych do wymogów oraz możliwości danych obiektów. Zakup bramek piłkarskich w odpowiednim rozmiarze pozwoli dzieciom na grę i zabawę w warunkach przystosowanych do ich wieku oraz zdolności. Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie Hali SP 3 zastąpi wysłużone i częściowo niesprawne oświetlenie, które nie spełnia wymogów organizacji zawodów sportowych. Zakup szaf na sprzęt sportowy pozwoli na bezpieczne i uporządkowane przechowywanie sprzętu sportowego. Realizacja projektu poprawi atrakcyjność obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców.

 

NUMER: 17
Miasteczko rowerowe w Zaborowie – Leszno na dwóch kółkach
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie - ul. Henrykowska

OPIS: Leszno to miasto z dynamiczne rozwijającą się infrastruktura drogową, wzrostem natężenia ruchu i występujących zagrożeń. W chwili obecnej w Lesznie funkcjonuje tylko jedno miasteczko ruchu przy SP nr 12. Dla ponad 60-cio tysięcznej miejscowości, powstaniu kolejnych szlaków rowerowych oraz społecznych oczekiwań to zbyt mało. W związku z tym proponuje się utworzenie dodatkowego miasteczka w dzielnicy Zaborowo. Mieszkańcy wskazują, że przejazd rowerami do SP12 jest kłopotliwy, pochłaniający czas, który można by poświęcić na naukę w lokalnym miasteczku. Należy pamiętań, że poza promowaniem jazdy na rowerze jako alternatywnego środka komunikacji, najistotniejsza jest edukacja przyszłych kierowców. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego zobowiązani do znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów na drodze. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami. O naszym bezpieczeństwie decydują właściwe zachowania wynikające ze znajomości prawa oraz posiadanych umiejętności zdobywanych przez doświadczenia i nawyki. Szkolenie dzieci w miasteczkach odgrywa kluczową rolę w poznawaniu zasad bezpiecznego korzystania z dróg, dzięki temu stają się świadomymi pieszymi oraz uzyskują podstawy do zdobywania karty rowerowej, motorowerowej czy prawa jazdy. Miasteczka ruchu dają duże możliwości. Dzieci przedszkolne uczą się poruszania po drogach, w szczególności przekraczania jezdni, młodzież doskonali właściwe zachowania rowerzysty oraz bezpieczne wykonywanie manewrów na drogach. Rodzice również mogą wraz z pociechami „sprawdzić” się w nowych przepisach, wspólnie doskonaląc jazdę po rondzie czy korzystania z kontrapasów i śluz rowerowych. Miasteczka pozwalają zrozumieć sens nakazów i zakazów, motywują do stosowania „wykutych” przepisów oraz uczą przewidywania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Dbając o bezpieczeństwo dzieci to przede wszystkim ciągła prawa rodziców, szkół, samorządowców i Policji. Natomiast szkolenie jest znakomitą „inwestycją” w młodzież. Najlepsze efekty uzyskać można poprzez współprace wszystkich podmiotów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi jakimi są miasteczka ruchu drogowego. Na nich najmłodsi zapoznają się ze znakami drogowymi, wyrabiają dobre nawyki, a także bawią się z rodzicami czy rówieśnikami.

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe które znajduje się przy szkole powstało w latach 1969-1973 w czynie społecznym uczących się wówczas uczniów. Na dzień dzisiejszy boisko nie spełnia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu (asfalt stracił swoje właściwości, rozrastające się korzenie pobliskich drzew porozrywały asfalt). Budowa kompleksu znacznie wzbogaci bazę sportową szkoły, a w szczególności da możliwość uprawiania sportu mieszkańcom zamieszkujących okolice ul. Strzeleckiej, bowiem w promieniu 1 km nie ma żadnego ogólnodostępnego obiektu sportowego do uprawiania zespołowych gier sportowych. Boisko służyłoby uczniom ZSR-B jak również młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych oraz młodzieży internackiej, dzięki czemu realizacja założeń dydaktycznych podstawy programowej, oraz zajęcia rekreacyjne zwiększyłyby swą atrakcyjność, jakość oraz bezpieczeństwo. Projekt boiska wpisuje się w wizję Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych jako okolicznego centrum sportowego dla pobliskich mieszkańców, 100-letnia obecność placówki w świadomości mieszkańców miasta Leszno, świadczy o oczywistej potrzebie modernizowania i unowocześniania bazy w celu służenia mieszkańcom samego miasta jak i powiatu (młodzież internacka, dojeżdżający uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej).

 

NUMER: 19
Nazwa projektu: Kreatywnie i bezpiecznie
Szacunkowy koszt: 283.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r. zweryfikowała projekt negatywnie pod względem formalnym. Nie spełniono zapisu § 5 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, który stanowi, że: „zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia.”.

LOKALIZACJA:  Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Karasia 11

OPIS: 1. Wymiana 17 sztuk ławek- ławki znajdują się na terenie placu zabaw, aktualny stopień zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie z nich. Pojawienie się nowych ławek zachęci społeczność lokalną do korzystania z placu. 2. Przygotowanie ścianki wspinaczkowej- ścianka powstanie na zagospodarowanym fragmencie muru, który stanowi część ogrodzenia na placu zabaw. Jej wymiary będą wynosiły 3 *6 metrów. Prace polegać będą na przygotowaniu fragmentu muru oraz zamontowaniu uchwytów służących do wspinania się. 3. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Przewidziane jest stworzenie 4 gier, dwóch na betonie i dwóch na trawie. Będą to gry dydaktyczne. Gdy skierowane będą do dzieci młodszych jak i starszych. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na zabawę całej rodzinie. 4. Wymiana płyt betonowych znajdujących się przy parkingu na kostkę brukową o powierzchni 650 m2. Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku placówki oraz z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m2

UZASADNIENIE: Wymiana ławek na terenie placu zabaw sprawi, że plac stanie się nie tylko miejscem zabaw, ale i odpoczynku. Będzie chętnie odwiedzany przez całe rodziny, również te niezwiązane z placówką. Zabawa na ściance wspinaczkowej wpłynie na zwinność dzieci i ich kondycję. Wspinaczka jako forma spędzania czasu jest aktualnie bardzo atrakcyjna. Budowa ścianki zachęci do odwiedzania placu zabaw przez rodziny zamieszkujące centrum miasta, gdyż w pobliżu nie znajduje się podobny obiekt. Smart plac zaktywizuje dzieci, które nauczą się jak twórczo spędzać czas, będą rozwijały zainteresowania otoczeniem. Gry zapewnią większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się. Połączona zostanie funkcja dydaktyczna z aktywnością ruchową. Renowacja terenu wokół budynku przedszkola podniesie między innymi estetyczne walory miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. Wymiana chodników w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo dzieci, ponieważ ścieżki prowadzące do budynku są dziurawe, upadają na nich nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Ogrodzenie panelowe odzieli plac zabaw od budynku przedszkola, wzrośnie bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Plac zabaw stanie się obszarem otwartym dla mieszkańców miasta poza godzinami funkcjonowania przedszkola.

 

NUMER: 20
Nazwa projektu: Edukacyjny park sportowy
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Gronowo - ul. Połanieckich

OPIS: Sportowy park edukacyjny to miejsce, w którym znajdzie się betonowy skatepark, tor do jeżdżenia na rolkach, miejsce do zabawy dla młodszych dzieci oraz miejsce dla rodziców, opiekunów, którzy będą mogli czekając na swoje pociechy chwilę odpocząć. Betonowy skatepark, czyli teren wylany z betonu, z różnego rodzaju przeszkodami, rampami, barierkami, schodkami dla osób jeżdżących na hulajnogach, deskorolkach, rolkach czy rowerach BMX, celem wykonywania trików i doskonalenia swoich umiejętności. Dodatkowo tor wokół skateparku, na którym mogą doskonalić swoje umiejętności jazdy na rolkach zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Kilka ławek, gdzie można usiąść, porozmawiać, odpocząć. Główne elementy skateparku: - przeszkody do jazdy - mała architektura - nawierzchnia - część edukacyjna prezentująca informacje dotycząca zdrowego trybu życia, zalet uprawiania sportu, zdrowego odżywiania ale również informacje dotyczące np. ryzyka związanego ze stosowaniem używek

UZASADNIENIE: W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze dzieci i młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu. W związku z tym, iż jedynym takim miejscem w Lesznie jest Skateplaza na Zatorzu, postanowiłam pomóc dzieciom i młodzieży z Gronowa złożyć projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczący budowy takiego skateparku w Gronowie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zbudowanie skateparku w Gronowie . Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Z powodu braku takiego miejsca w Gronowie, osoby jeżdżące na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark w Gronowie byłby idealnym miejscem do jazdy na hulajnodze, deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności. Aktualnie w związku z dużą ilością osób, uprawiających tego typu sporty, niejednokrotnie na Skateplaza na Zatorzu, była jednocześnie tak duża liczba dzieci i młodzieży, że nie były i nie są zachowywane żadne przepisy bezpieczeństwa. Dzięki budowie skateparku w Gronowie, dzieci i młodzież jeździłaby blisko miejsca swojego zamieszkania,(nie musieliby dojeżdżać na Zatorze, ani być zawożeni) w specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyliby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzaliby przechodniom. Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta Leszna, jak i samego Gronowa. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie mają szanse na rozwój, na odniesienie sukcesów w przyszłości. Na terenie skateparku można by organizować zawody, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy, a także nasi młodzi sportowcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców i zawodników, sponsorów. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale miejscem spotkań młodych ludzi, co w dzisiejszym „cyfrowym świecie”, jest kolejnym plusem. Dzieci i młodzież zamiast siedzieć w domach przed komputerem, będą mogli spotkać się, porozmawiać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również na zupełnie inne tematy.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2020-06-05 13:18:15
0 Koszyk