Projekty duże

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO DUŻE (150.000,01-500.000,00 zł):

Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjna boiska do siatkówki i koszykówki. Otoki z trawy i kostki brukowej (nawierzchnia z kostki brukowej, oświetlenie, ławki, ogrodzenie)
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Tereny zielone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza, ul. G.Narutowicza 57, 64-100 Leszno

OPIS: Rewitalizacja terenów zielonych przy szkole wraz z budową wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki. Szkoła posiada już projekt: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie.

UZASADNIENIE: Zgłaszamy do realizacji projekt, ponieważ chcemy uatrakcyjnić rekreację dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu uczniom i mieszkańcom dzielnicy Podwale. Najbardziej lubianą formą zajęć dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie wolnym są gry zespołowe, do których to obiekt będzie służył. Z rozmów z rodzicami i uczniami wynika, że chętnie korzystaliby z takiego obiektu po południu i w czasie wolnym. Stan techniczny obecnych terenów zagraża zdrowiu naszym uczniom (liczne dziury w nawierzchni, mur graniczący z wieżą ciśnień rozpada się i grozi zawaleniem).

 

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Myśliwskiej do granicy miasta.
Szacunkowy koszt: 331.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt zawiera jedynie część kosztów związanych z przebudową ulicy Myśliwskiej w Lesznie, nie zawiera między innymi odwodnienia i niezbędnej przebudowy jezdni. Projekt odrzucony zgodnie z rodziałem 2, pkt. 6, ppkt d) Regulaminu.

LOKALIZACJA: Ulica Myśliwska od wysokości skrzyżowania z ulicą Łowiecką do przejazdu kolejowego w kierunku Gronówka (granica miasta).

OPIS: Wydzielenie oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym przy ul. Myśliwskiej od wysokości skrzyżowania z ul. Łowiecką do granic miasta (przejazd kolejowy).

UZASADNIENIE: Podstawowym zadaniem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Leszna poprzez zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych, a także promocja zdrowego stylu życia poprzez wybieranie form aktywnego wypoczynku. Brak chodnika jest realnym zagrożeniem dla osób przemieszczających się wzdłuż tej drogi, w tym m.in. dzieci, które są uczniami szkoły SP5. Mówimy przecież o bezpośrednim sąsiedztwie tej szkoły. Ponadto wielu mieszkańców Leszna spędza aktywnie czas uprawiając sporty takie jak bieganie, jazda na rowerze, czy po prostu spaceruje tą trasą, a dokładniej trasą z Leszna na tzw. „podkowę” przy Zakładzie Energetycznym. Realizacja finalnie i w sposób BARDZO REALNY otworzyłaby możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę ścieżki rowerowej z Gronowa do Gronówka. Dzięki tej inwestycji w niedalekiej przyszłości możliwe byłoby połączenie ścieżką Gronowa z Gronówkiem (warunkiem koniecznym, by taka inwestycja w ogóle mogła powstać jest na chwilę obecną istnienie jakiejkolwiek ścieżki rowerowej w granicach miasta, do którego ścieżka Gronówko – Gronowo mogłaby nawiązywać). Z informacji uzyskanych podczas bezpośredniej rozmowy z wójtem Gmina Lipno jest zainteresowana budową odcinka, który połączy Gronówko z miastem Leszno. Kolejny odcinek ścieżki rowerowej, powstałby wzdłuż drogi powiatowej poza granicami miasta. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania. Mając 3 źródła finansowania w postaci inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych, Gminy Lipno oraz dofinansowania projekt ma naprawdę duże szanse na realizację!!!!

 

Nazwa projektu: Boisko wielofunkcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Szacunkowy koszt: 170.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Plac przedszkolny przy przedszkolu miejskim nr 18 im. Sportowa Kraina, ul. Włodarczaka 3, 64-100 Leszno

OPIS: Celem zadania jest powstanie boiska stacjonarnego, wielofunkcyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie placu przedszkolnego. Zadanie polega na zmontowaniu boiska GolBox S BAMBINI o wymiarach 7m x 10,5m ogrodzonego bandami z płyt PE, z dwoma bramkami do gry w piłkę nożną, z jednym zamontowanym koszem do gry w koszykówkę oraz wyznaczonym miejscem na tzw.: bieżnię. Nawierzchnia boiska położona zostanie z trawy syntetycznej. Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy: 1 etap zakłada realizację inwestycji w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Etap 2 realizowany będzie z własnych środków przedszkola i rodziców dzieci tam uczęszczających w tym uzyskanym z 1% podatków. Zakresem zadania 1 Etapu jest wyposażenie placu zabaw w stacjonarne boisko wielofunkcyjne. 2 Etap będzie związany głównie z przygotowaniem terenu pod boisko i realizowany będzie w ramach zadań własnych przedszkola. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw tj. metalowych i drewnianych oraz ich ewentualne uzupełnienie o 2 huśtawki typu bujaczki oraz o piaskownice z zadaszeniem. Dodatkowo wykonanie projektu boiska nastąpi z własnych środków finansowych.

UZASADNIENIE: Realizacja zadania z pewnością efektywnie wpłynie na społeczność miasta Leszna, gdyż korzystać z obiektu będą przedszkolaki z naszej placówki (łącznie 150 dzieci), ich rodzeństwo, rodzice, którzy będą mogli wraz z dziećmi uczestniczyć w zabawach z piłką zgłębiając dzieciom tajniki gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Współpracując z Football Academy z Leszna będziemy organizować spotkania z profesjonalnymi trenerami dla chętnych dzieci w ramach innowacji pedagogicznej "Na sportowo rosnę zdrowo". Ponadto organizować będziemy cykliczne między przedszkolami leszczyńskimi rozgrywki w piłkę nożną między dziewczynkami w wieku 5-6 lat.

  

Nazwa projektu: Ogólnodostępny parking samochodowy
Szacunkowy koszt: 220.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Narutowicza 74, 64-100 Leszno (dz. 41/16)

OPIS: Parking dla pojazdów mechanicznych z uwzględnieniem boksów parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje powierzchnię 2200,00 m2, na który składają się następujące elementy robót drogowych: zdjęcie ziemi roślinnej, wykonanie koryta parkingu, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podsypki pod nawierzchnię brukową, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

UZASADNIENIE: Zagospodarowanie części terenu przed Zespołem Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. G. Narutowicza w Lesznie z przeznaczeniem na parking utwardzony ogólnodostępny zarówno dla uczniów tej placówki oświatowej, mieszkańców przyległego osiedla oraz dla większości widzów Teatru Miejskiego. Należy zaznaczyć, że w projekcie zagospodarowania części terenów na parkingi na terenie Leszna został wskazany również ten teren. Na dzień dzisiejszy brak parkingu w tej części miasta powoduje blokadę płynności ruchu na ulicy G. Narutowicza i przyległych do niej ulic.

 

Nazwa projektu: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi w pasie drogowym ul. Barbary Jeziorkowskiej. 
Szacunkowy koszt: 475.635,33 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Przedłużenie ul. Barbary Jeziorkowskiej od ul. Władysława Jagiełły w kierunku kościoła p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

OPIS: W ramach projektu przewiduje się dokończenie utwardzenia ul. Barbary Jeziorkowskiej poprzez wykonanie: powierzchni jezdni (679,0 m2), miejsc parkingowych (1000,0 m2), prac związanych z humusowaniem skarp oraz obsianiem skarp, oznaczenie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowy oświetlenia.

UZASADNIENIE: W wyniku realizacji projektu zostanie uporządkowana przestrzeń wokół zabudowy wielorodzinnej, handlowej, szkoły i kościoła p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Projekt poprawi nie tylko walory estetyczne tej przestrzeni ale również walory użytkowe i funkcjonalne. Zlikwiduje tym samym konieczność częstych działań interwencyjnych związanych z naprawami interwencyjnymi bieżącymi. Inwestycja będzie służyć społeczności lokalnej zamieszkującej w sąsiedztwie lokalizacji projektu korzystających z obiektów kultu religijnego, edukacyjnych jak i sportowo-rekreacyjnych.

 

Nazwa projektu: Obustronna przebudowa całkowita chodnika
Szacunkowy koszt: 261.800,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Jackowskiego, 64-100 Leszno (między ul. 55 Pułku Piechoty i ul. Powstańców Wielkopolskich)

OPIS: Ilość do wykonania to ok. 1000 m2. W zakresie prac do wykonania rozbiórka starych płyt chodnikowych, wymiana podłoża i położenie nowej kostki betonowej. Wymiana krawężników przy istniejących klombach w strukturze chodnika.

UZASADNIENIE: Chodniki na naszej ulicy Jackowskiego wykonano ok. 35 lat temu. Płytki są zniszczone i popękane, w/w chodniki wykonano w czynie społecznym przez mieszkańców ulicy, miasto przekazało krawężniki i płytki z rozbiórki. Obecnie wykonano przebudowę ulicy 55 Pułku Piechoty a przebudowa naszej ulicy będzie dalszym ciągiem rewitalizacji naszego osiedla, Po wykonaniu w/w praz poprawi się dojście do Szkoły oraz Przedszkola na ul. Prusa (główna ulica dojścia do w/w placówek) oraz mieszkańców szczególnie starszych.

 

Nazwa projektu: Renowacja terenu wokół budynku Przedszkola miejskiego nr 20 w Lesznie, polegająca na wymianie nawierzchni chodników i parkingu, ustawieniu paneli ogrodzeniowych oraz wymianie furtek i bram.
Szacunkowy koszt: 201.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt dotyczy prac remontowych, ponadto nie spełnia zapisów dotyczących ogólnodostępności. projekt odrzucony zgodnie z rodziałem 2, pkt. 5 ppkt. d) Regulaminu. Komisja zaopiniowała o przekazanie inicjatywy do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Karasia 11, 64-100 Leszno

OPIS: Prace mają polegać na wymianie płyt betonowych, znajdujących się na parkingu przy budynku przedszkola na kostkę brukową. Bardzo ważnym elementem projektu jest położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki oraz z placu zabaw do budynku placówki. Prace renowacyjne obejmą również montaż dodatkowych paneli ogrodzeniowych oddzielających parking od placu zabaw, a także wymianę bram i furtek, do których zamontowane zostaną elektroniczne systemy otwierania.

UZASADNIENIE: Renowacja terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie podniesie między innymi estetyczne walory miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. Wymiana chodników w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo dzieci, ponieważ obecne ścieżki prowadzące do budynku są dziurawe, upadają na nich nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Zamontowanie dodatkowych paneli ogrodzeniowych oraz wymiana bram i furtek i wyposażenie ich w elektroniczny system otwierania, również zwiększy bezpieczeństwo dzieci. Nadmienić należy, że z terenu wokół przedszkola korzystają także całe rodziny przedszkolaków.

 

Nazwa projektu: Maszt z flagą Polski - Pomnik w formie 30 metrowego masztu flagowego.
Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Tereny zielone przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja oraz Ewarysta Estkowskiego. Pas zieleni między skrzyżowaniem a restauracją Olimp.

OPIS: Zamiarem jest budowa masztu o wysokości 30 metrów wadze ok. 20 ton. Na maszcie ma być zainstalowana flaga narodowa Polski. Roboty budowlane miałyby polegać na: wykonaniu fundamentu pod maszt, wyładunku dostarczonego przez producenta masztu flagowego, że specjalistycznego samochodu dostawczego, za pomocą zamontowanego w tym pojeździe specjalistycznego urządzenia, położenia masztu na wyznaczonym fragmencie gruntu, a następnie wstawieniu do związanego trwale z gruntem fundamentem. Uporządkowanie terenu po budowie, zagospodarowanie terenu w instalację elektryczną do celów eksploatacyjnych oraz oświetleniowych, budowa ciągu komunikacyjnego pieszego od ulicy Konstytucji 3 Maja. Na szczycie masztu instalacja flagi o powierzchni 50 m2 wciągana elektrycznym urządzeniem.

UZASADNIENIE: Idea budowy masztu powstała z chęci upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 99 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. Dla każdego mieszkańca Leszna i nie tylko mieszkańca było by to dobre miejsce upamiętnienia świat narodowych, obchodów narodowych czy też rocznic. Pomnik w postaci 30 metrowego masztu flagowego doskonale dopasowałby się do pobliskich wieżowców. Maszt stojący na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 5 oraz nr 12 stał by się wspaniałą wizytówką Leszna i wzorem do naśladowania patriotyzmu oraz dumy z Flagi Narodowej.  

 

Nazwa projektu: Rewitalizacja kortów tenisowych przy ulicy Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20
Szacunkowy koszt: 490.000,00 zł
Status: ODRZUCONY
Uzasadnienie: Projekt nie spełnia zapisów dotyczących ogólnodostepności. Projekt odrzucony zgodnie z rodziałem 2, pkt. 5 ppkt. d) Regulaminu

LOKALIZACJA: Korty tenisowe przy ulicy Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20

OPIS: Niezbędne zadania związane z wykonaniem projektu: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej o przetargowej, 2) Wyremontowanie nawierzchni istniejących ceglanych, 3) Remont lub budowa zaplecza socjalno-administracyjnego + magazynem sprzętu, 4) Wykonanie strefy odpoczynku – zadaszona altanka lub wiatka, 5) Wykonanie oświetlenia boisk, 6) Wykonanie ścianki wys. 4,0 m i długości około 30,0 m do samodzielnych treningów, 7) Wykonanie nawierzchni przy ściance treningowej o szer. 7,0 m i długości 30,0 m, 8) Wykonanie mini kortu dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej, 9) Podniesienie ogrodzenia kortów (piłko chwyty), 10) Cześć wyposażenia oraz sprzętu zostanie przekazana w formie darowizny od prywatnej osoby – (komplet siatek i linii na 5 kortów).

UZASADNIENIE: Głównym celem projektu jest objęcie opieki przez miasto nad otwartymi kortami przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20 w Lesznie. Mimo dużej ilości kortów w naszym mieście to tylko ten ośrodek ma świetne warunki do tego by cieszyć się tenisem przez okres wiosenny i letni. Dzięki opiece miasta nad kortami dzieci w różnym wieku będą mogły rozpocząć swoją przygodę z tenisem, ze względu na niskie kosztu lub ich brak w wyznaczonych godzinach. Do tego dzięki rozbudowie ścianki tenisowej na obiekcie, młodzi oraz starsi adepci tenisa będą mogli sami rozwijać swoje umiejętności. Wiele też z tego pożytku będą mieli starsi gracze lub zawodnicy, ze względu na ceglaną nawierzchnię kortów, która, bo kilku rozegranych godzinach nie obciąża kolan. Obiekt ten jest też świetny dla co raz większej ilości leszczyńskich tenisistów grających w turniejach organizowanych przez Polski Związek Tenisowy, ponieważ na takiej nawierzchni organizowane jest 90% turniejów w całej Polsce.

 

Nazwa projektu: Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami.
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Projekt zakłada inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza z centralnym miejscem na placu Obrońców Warszawy. Pozostałe punkty na załączonych mapach.

OPIS: Projekt zakłada: 1) rewitalizację placu Obrońców Warszawy – odnowa zieleni, oświetlenie placu, montaż nowych elementów małej architektury. 2) Rewitalizację terenów zielonych w kilku punktach Zatorza według załączonych planów. 3) Wyposażenie rewitalizowanych miejsc w elementy edukacji wizualnej oraz elementy zabawowe. 4) Wszystkie punkty zostaną wyposażone w wygodne, estetyczne urządzenia małej architektury jak ławki, stoły, kosze. 5) Miejsca wymagające doświetlenia zostaną wyposażone w lampy solarne. Ideą całego projektu jest zastosowanie systemu łączącego wszystkie punkty stałym elementem w postaci słupków betonowych zwieńczonych metalową płytką z wytłoczonym rysunkiem o tematyce edukacyjno-poznawczej z możliwością kopiowania na papier. Stanowić to będzie stałą formę gry poznawczej dla najmłodszych odnajdujących pod okiem opiekunów kolejne punkty na Zatorzu. Zrewitalizowane obiekty połączone ideą gry poznawczej mogą zostać włączone do systemu informacji turystycznej miasta Leszna. Centralnym punktem wyjściowym, informacyjnym jak i reprezentacyjnym będzie plac Obrońców Warszawy.

UZASADNIENIE: Zgłaszane od dawna postulaty mieszkańców Zatorza odnośnie braku miejsc odpoczynku i relaksu zostaną przez przedmiotowy projekt w pełni zaspokojone. Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie na Zatorzu. Rewitalizacja terenów zielonych nierzadko zapomnianych w różnych punktach dzielnicy poprawi estetykę otoczenia a przede wszystkim pozwoli mieszkańcom na możliwość relaksacyjnej podróży przez Zatorze z możliwością zabawy, edukacji i wypoczynku. Wytyczenie tzw. PRZYSTOPEK stworzy ciekawą trasę spacerową wzbogaconą formą gry dla najmłodszych chętnych nowych doznań i atrakcji. Poszczególne punkty zmian będą fantastyczną bazą spotkań mieszkańców i konsolidacji pokoleniowej. Zrewitalizowany punkt centralny projektu plac Obrońców Warszawy może w przyszłości stanowić kolejny punkt na mapie miasta Leszna do wykorzystania w organizacji masowych miejskich imprez jak Rynki Śniadaniowe czy kina plenerowe. Oczekiwania mieszkańców Zatorza w pełni uzasadniają realizację projektu na taką skalę.

 

Nazwa projektu: Kompleks boisk Leszczynko – Zaborowo 
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

OPIS: Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych, wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonanie prac ziemnych, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowa kompleksu boisk, miejsc rekreacji, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie utwardzeń, elementów zagospodarowania, obsianie trawą i nasadzenia (prace związane z obsadzaniem terenów zielonych, wykonują uczniowie kierunków Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych), dostawa i montaż wyposażenia, uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, wymiana ogrodzenia (opcjonalnie), wykonanie oświetlenia (opcjonalnie), wykonanie monitoringu (opcjonalnie).

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe które znajduje się przy szkole powstało w latach 1969-1973 w czynie społecznym uczących się wówczas uczniów. Na dzień dzisiejszy boisko nie spełnia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu (asfalt stracił swoje właściwości, rozrastające się korzenie pobliskich drzew porozrywały asfalt). Budowa kompleksu znacznie wzbogaci bazę sportową szkoły, a w szczególności da możliwość uprawiania sportu mieszkańcom zamieszkujących dzielnice – Leszczynko, Zaborowo. Boisko służyłoby również uczniom Zespołu Szkół Specjalnych jak również młodzieży uczęszczającej do ZSR-B oraz młodzieży internackiej, dzięki czemu realizacja założeń dydaktycznych podstawy programowej oraz zajęcia rekreacyjne zwiększyłyby swą atrakcyjność, jakość oraz bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia dla argumentowania celowości złożonego projektu jest również fakt, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach naszej placówki zostanie uruchomiony oddział sportowy, którego patronem jest Polonia 1912 Leszno. Całościowo projekt boiska wpisuje się w wizję ZSR-B jako okolicznego centrum sportowego dla pobliskich mieszkańców, 100-letnia obecność placówki w świadomości mieszkańców miasta Leszno, świadczy o oczywistej potrzebie modernizowania i unowocześniania bazy w celu służenia mieszkańcom samego miasta jak i powiatu (młodzież internacka, dojeżdżający uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej, wychowankowie klubu Polonia 1912 Leszno).

 

Pliki do pobrania