Graficzny nagłówek podstrony

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Miasto Leszno oferuje inwestorom zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zwolnieniu podlegają:

  • nowo wybudowane budynki lub ich części, przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa i wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez właściciela,
  • nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, w przypadku rozpoczęcia przez nabywcę wykorzystywania tych budynków lub ich części do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i liczy się od dnia:

1) dla nowo wybudowanych budynków lub ich części – od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:
a) budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
b) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części,
2) dla budynków lub ich części nowo nabytych przez przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w tym budynku lub jego części rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność była już w tym budynku lub jego części prowadzona przez tego przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto budynek lub jego część.
2. W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 pkt. 1 nie zostaną spełnione łącznie w danym roku podatkowym, okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy warunek określony w ust. 1 pkt. 1 lit. a spełniony zostanie w miesiącu grudniu, a warunek określony w ust. 1 pkt. 1 lit. b w miesiącu styczniu następnego roku, okres zwolnienia liczy się od dnia 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

Zwolnienie nie ma zastosowania do:

  1. budynków lub ich części związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, w tym również gdy łączna powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku przekroczy 100 m2 powierzchni związanej z działalnością handlową,
  2. stacji paliw,
  3. budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

    Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Natomiast kwota pomocy de minimis przyznana przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu towarów, nie może przekroczyć 100 000 EUR. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013). 


Zobacz szczegóły:

W Lesznie obowiązują niższe  stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą na podstawie dokonanego porównania do stawek obowiązujących w wybranych miastach podobnej wielkości.

Porównanie stawek podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą na rok 2019 (w PLN/m2)*

  Maksymalne krajowe Leszno Kalisz Konin Ostrów Wlkp.

Grunt

0,91 0,75 0,76 0,87 0,88

Budynki/części budynków

23,10 20,50 21,15 22,18 22,35

Budowle

2% 2% 2% 2% 2%

                                                 * stan na dzień 1.01.2019r.

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-01-23 08:53:03
0 Koszyk