Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 02 grudnia 2020

Zrewitalizuj swoją okolicę i pobudź ją do życia! - Jessica 2: widekonferencja BGK

Zdjęcie, Zrewitalizuj swoją okolicę i pobudź ją do życia! - Jessica 2: widekonferencja BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Wielkopolski zaprasza na bezpłatną wideokonferencję przedstawiającą inicjatywę Jessica 2.

Pożyczki Jessica2 udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe”. BGK realizuje to działanie na zlecenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Pożyczki udzielane są w wysokości od 500.000.00 zł do 20.000.000,00 zł na finansowanie projektów rewitalizacyjnych zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji z terenu województwa wielkopolskiego realizowanych przez samorządy, spółki komunalne oraz przedsiębiorców.

Pożyczki Jessica2 wyróżnia długi, bo aż 20-letni okres spłaty. Ogromną zaletą jest wyjątkowo niskie oprocentowanie pożyczek. Co ważne, BGK nie pobiera żadnych opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i obsługi pożyczek Jessica2, w tym także z tytułu wcześniejszej spłaty zadłużenia. Poza kapitałem spłacane są wyłącznie odsetki. Ponadto możliwe jest uzyskanie karencji w spłacie kapitału pożyczki do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Szczegółowa oferta BGK, obejmująca zasady udzielania pożyczek oraz wzory dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o pożyczkę, znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pozyczka-rewitalizacyjna-/-jessica2/

Wnioski przyjmowane są na bieżąco w Regionie Wielkopolskim BGK w Poznaniu, przy ul. Składowej 5, do wyczerpania dostępnej puli środków na pożyczki.

Wideokonferencja odbędzie na platformie Microsoft Teams w terminie: 3.12.2020 r. o godz. 10:00

Link do wideokonferencji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWExMzQwYmItMmE1ZS00OTFjLTg5YmYtYzFkNDhkZDFlNTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229bb5b9c-200a-4906-89ef-c651c86ab301%22%2c%22Oid%22%3a%227e44da11-fd76-47d5-bd2e-db61453b4a45%22%7d

Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani Pauliny Urbaniak (paulina.urbaniak@bgk.pl, tel. 517 883 791) i Pana Jędrzeja Krauze (jedrzej.krauze@bgk.pl, tel. 519 018 357).

Ponadto pracownicy BGK udzielają wsparcia informacyjnego na każdym etapie ubiegania się o pożyczkę (BGK Region Wielkopolski tel. 67 885 31 00, e-mail: poznan@bgk.pl, Departament Programów Europejskich tel. 22 479 94 10, e-mail: jessica2@bgk.pl).

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk