Graficzny nagłówek podstrony

Informacje ogólne

Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna zajmuje się zamianą mieszkań i przeprowadzaniem zamian, obejmujących w każdym przypadku co najmniej jedno mieszkanie komunalne - stanowiące własność Gminy miasto Leszno oraz inny, dowolny lokal mieszkalny, zgłoszony do zamiany. 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 14 uchwały Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 162, poz. 4351 ze zm.) wzajemna zamiana mieszkania uzależniona jest od zgłoszenia odpowiedniej propozycji przez inną rodzinę i przyjęciu takiej propozycji przez wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 162, poz. 4351 ze zm.).

Podstawowe zasady

Zgodnie z § 14 ust. 1,2 i 3 wyżej wskazanej uchwały wzajemna zamiana lokali pomiędzy lokatorami wymaga ich porozumienia oraz zgody na zamianę wyrażonej przez dysponentów tych lokali. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali można odmówić, jeżeli wnioskodawca zalega z opłatami za mieszkanie oraz gdy zamiana spowodowałaby zmniejszenie powierzchni mieszkalnej lokalu poniżej 5 m2 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Były najemca może dokonać zamiany zajmowanego lokalu z innym lokatorem, jeśli w wyniku tej zamiany otrzyma lokal o niższym czynszu lub nastąpi spłata co najmniej podstawowej kwoty zadłużenia wobec zarządcy.

Oferty mieszkań do zamiany umieszczane są na tablicy ogłoszeń w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna oraz dostępne na stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami uchwały Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 162, poz. 4351 ze zm.) warunkiem dokonania zamiany jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem, własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu itp.).

Przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego - obejmowanego w drodze zamiany nie pobiera się kaucji.

Chęć rezygnacji z oferty o zamianę lokalu należy zgłosić w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna. 

Korzyści wynikające z zamiany lokali komunalnych

  • poprawa warunków mieszkaniowych,
  • dostosowanie standardu i wielkości lokalu oraz opłat do swoich potrzeb,
  • możliwość dokonania zamiany z przejęciem długu, w sytuacji gdy inny najemca zadeklaruje spłatę zadłużenia,
  • dostosowanie metrażu do kryteriów dot. ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,
  • dostosowanie lokalu do potrzeb ze względu na stan zdrowia,
  • możliwość zamieszkania w lokalu, który przeznaczony jest na sprzedaż,
  • zmiana otoczenia,
  • możliwość uzyskania lokalu w innym mieście.

Urząd Miasta Leszna zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia oferty w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21.

0 Koszyk