Graficzny nagłówek podstrony

Zagospodarowanie terenu pokolejowego

W 2019 roku na zlecenie Miasta Leszna opracowano „Koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zagospodarowania terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz program funkcjonalno-użytkowy modelowego budynku mieszkalnego energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W koncepcji zaplanowano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowano mieszkania dostosowane do potrzeb różnych grup – osób starszych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, a także mieszkania treningowe – rotacyjne. Tym samym ma być zrealizowana koncepcja miksu społecznego.
Na terenie pokolejowym, w myśl koncepcji powstanie modelowy budynek mieszkalny energooszczędny, wielorodzinny 3-kondygnacyjny, który będzie, przyjazny dla środowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Budynek ten stanowi część budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którego skład wchodzi budynek istniejący administracyjno-biurowy zaadaptowany na budynek mieszkalny wielorodzinny 3-kondygnacyjny (BI), oraz dwa budynki modułowe energooszczędne M1 oraz M2, połączone z budynkiem BI poprzez galerie.

Koncepcja poza funkcjami mieszkaniowymi, ma na celu stworzenie obszaru wielofunkcyjnego będącego szansą na ożywienie gospodarcze tego obszaru miasta. Istotnym elementem opracowania jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. W tym celu zaprojektowano zróżnicowane ‘mikro-przestrzenie’ przeznaczone dla różnych grup wiekowych tj. zielone miejsca dla seniorów, mogące służyć, jako sąsiedzkie ogródki, strefa piknik i wypoczynek, strefa rodzica (w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci), miejsca spotkań sąsiedzkich/towarzyskich, plac zabaw dla dzieci do lat 5, strefa aktywności fizycznej dla dzieci do lat 10, strefa aktywności dla młodzieży, oraz strefa aktywności dla młodzieży i osób dorosłych, która jest ogólnodostępna, zatem sprzyja interakcjom pomiędzy wszystkimi przyszłymi użytkownikami tego terenu (nie tylko między mieszkańcami budynku mieszkalnego). Na przedmiotowym terenie przewiduje się również budowę parku tzw. wybiegu dla psów. Równolegle z funkcjami półprywatnymi dla mieszkańców budynku mieszkalnego, współistnieją funkcje ogólnomiejskie tj. lokal gastronomiczny oraz lokale usługowe, jako element ożywienia gospodarczego terenu rewitalizowanego, oraz tzw. poczekalnia dla młodzieży oczekującej na pociąg/autobus z uwagi na bliskie sąsiedztwo zintegrowanego węzła przesiadkowego. Funkcje te mają być zlokalizowane w hali magazynowej. W tej hali planuje się także umieszczenie funkcji służących, istniejącemu w sąsiedztwie, Schronisku dla Osób Bezdomnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie poczekalni zlokalizowanej w hali, znajduje się ogólnodostępne miejsce aktywności fizycznej. Jednocześnie wydzielono dwie ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Pierwsza w postaci placu miejskiego, który w przyszłości może stać się miejscem spotkań, wydarzeń miejskich, oraz druga to przestrzeń ogólnodostępnej zieleni publicznej, oraz miejsce aktywności fizycznej. Dzięki przestrzeni publicznej, oraz funkcjom ogólnomiejskim, teren dostosowany jest do potrzeb obszaru staromiejskiego, jako terenu o funkcjach centrotwórczych. Rewitalizacja zaniedbanego terenu, podnosi estetykę tego obszaru miasta, ożywia go gospodarczo i społecznie.
Projekt przewiduje wykonanie tzw. „zielonej bariery” pomiędzy omawianym obszarem a terenem kolejowym, zasłaniając nieestetyczne zagospodarowanie sąsiedzkiego terenu, w postaci nasadzeń zieleni. Proponuje się wykonanie ekranów akustycznych z grubych włóknistych mat montowanych w metalowych stelażach. Tego rodzaju ekrany pochłaniają i rozpraszają fale dźwiękowe, ale dopiero porośnięte pnączami stają się rozwiązaniem prawie idealnym: zajmują stosunkowo niewiele miejsca, wyglądają estetycznie i tak jak inne rośliny poprawiają mikroklimat otoczenia.
W odpowiedzi na sugestie będące wynikiem konsultacji społecznych, na dachach budynków mieszkalnych zaprojektowano zielone dachy, koncepcja przewiduje możliwość użytkowania dachu na budynku BI. Docelowo możliwa byłaby budowa na w/w dachu np. tarasów, a przestrzeń stanowiłaby miejsce rekreacji i wypoczynku. Wejście na dach odbywałoby się poprzez „szklany ogród” znajdujący się nad zaprojekowanym przejściem z ul. Towarowej na teren zielony znajdujący się za budynkiem mieszkalnym (przerwa w budynku BI).
Ważnym elementem koncepcji jest zachowanie starego drzewostanu wzdłuż ulicy Towarowej. Miejsca postojowe rozplanowano tak, by uszanować ww. istniejący szpaler drzew. Na terenie działek znajdują się również drzewa i krzewy o mniejszej wartości, na ich wycinkę należy uzyskać zgodę.

Ważnym aspektem opracowania jest partycypacja społeczna na każdym etapie projektowym. Ideą opracowania jest odpowiedź na potrzeby przyszłych użytkowników terenu. W związku z powyższym projektant uczestniczył w konsultacjach społecznych, a przedstawiona koncepcja stanowi odpowiedź na wnioski z tych spotkań.

Raport z konsultacji społecznych znajduje się poniżej.

Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, dotyczącym wyboru wykonawcy dla realizacji koncepcji znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk