Graficzny nagłówek podstrony

Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego

UWAGA:

Dnia 06.02.2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Link poniżej: 

http://bip.leszno.pl/tenders/content/3598

- w dniu 25.01.2018r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 2, modyfikację treści SIWZ  nr 3 ( z uzupełnieniem dla załącznika nr 8 do SIWZ) i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.02.2018r.

- w dniu 19.01.2018r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, modyfikację treści SIWZ  nr 2 ( z aktualnym załącznikiem nr 6 do SIWZ  i z uzupełnieniem dla załącznika nr 8 do SIWZ) i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.01.2018r.

- w dniu 11.01.2018r. dodano modyfikację treści SIWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.01.2018r.

 

KOMUNIKAT

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637165-N-2017oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

 Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.01.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 17.01.2018 roku do godz. 10:00.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Małgorzata Łakomy,

2) Agnieszka Bożyk,

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/3598

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk