Graficzny nagłówek podstrony

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
E-mail: wzk@leszno.pl
Ulica: Wałowa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 5298150, 65 5298151, 65 5298152
Telefon/fax: 65 5295710

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:

 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usu­waniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizacja Miej­skiego Planu Reagowania Kryzysowego,
  3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reago­wania na potencjalne zagrożenia,
  4. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  5. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym doku­mentowanie jego prac,
  6. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
  7. obsługa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:
   • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na po­trzeby zarządzania kryzysowego,
   • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i hu­manitarne,
   • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 2. W zakresie obrony cywilnej - kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsię­wzięć obrony cywilnej, w szczególności:
  1. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  3. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  4. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  5. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umunduro­wanie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksplo­atacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Leszna w warun­kach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
  2. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  3. organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Leszna,
  4. organizacja i kierowanie akcją kurierską,
  5. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  6. przeprowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  7. prowadzenie spraw dotyczących żołnierzy i ich rodzin.
 4. wynikające z przepisów o stanie klęski żywiołowej, w tym nakładanie świadczeń osobistych i rze­czowym w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej,
 5. zapewnienie wyposażenia oraz utrzymania ochotniczych straży pożarnych,
 6. Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa ze służbami, inspekcjami i strażami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi, dotyczące w szczególności:
  • przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, cywilizacyjnym oraz patologiom społecznym,
  • minimalizacji oraz usuwaniu ich skutków,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
 7. obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

Osoby:

 • Naczelnik wydziału - Jerzy Śliwa
 • Pracownik wydziału - Anna Adach
 • Pracownik wydziału - Maria Malepszy
 • Pracownik wydziału - Szymon Piwoński
Opublikował: Jerzy Śliwa kontakt: jsliwa@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk