VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018 (27.08.2018)

Na spotkaniu w dniu 27 sierpnia 2018 Komitet Rewitalizacji zajął się przedstawionym przez Barbarę Mikołajczak, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat projektem uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków zajętych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji.

            Przedstawiony projekt uchwały wywołał bardzo ożywioną dyskusję, podczas której wskazano przede wszystkim na potrzebę uproszczenia jego zapisów. Zdaniem członków Komitetu, główną przesłanką przyszłej uchwały powinno być dążenie samorządu do poprawy stanu technicznego i standardu wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym Programem Rewitalizacji – zarówno tych znajdujących się w zasobach Miasta Leszna, jak i prywatnych. Dlatego też proponowany projekt uchwały powinien w jak najszerszym zakresie wspierać i ułatwiać dążenia prywatnych właścicieli nieruchomości do ich systematycznego i gruntownego remontowania. Tymczasem proponowane zapisy wprowadzają takie obostrzenia, które w obecnej sytuacji kryzysowej w bardzo znaczniej mierze przyczynią się do znikomego zainteresowania potencjalnych beneficjentów uchwały. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że opinia członków w tej sprawie była bardzo jednomyślna.

 

PROPOZYCJE ZMIAN

 

Po zakończeniu dyskusji i sformułowaniu zmian do projektu uchwały przeprowadzone zostało głosowanie. Komitet pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków zajętych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji wraz z następującymi propozycjami zmian:

1.Zmienić nazwę uchwały na: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków związanych z działalnością gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji (słowa: na działalność, zastąpiliśmy słowami: związanych z działalnością).

Uzasadnienie: Nadrzędną wartością powinno być dążenie do poprawy stanu technicznego i standardów nieruchomości. Zawarte natomiast w paragrafie drugim zapisy o konieczności zobowiązania się podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej w budynku w części objętej zwolnieniem przez okres nie krótszy niż dwa lata w obecnej sytuacji doprowadzi do tego, że uchwała będzie martwym zapisem, gdyż niewielu właścicielom nieruchomości uda się z niej skorzystać.

2.Zmieć zapis w paragrafie drugim, punkt piąty dt ograniczenia powierzchni użytkowej związanej z handlem ze 100 na 300 metrów kwadratowych.

Uzasadnienie: Zdaniem członków Komitetu, w tym osób zajmujących się działalnością gospodarczą, na obszarze objętym rewitalizacją potrzeba bardzo zróżnicowanej oferty lokali. W tej sytuacji należy wspierać tych właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się wyremontować i tym samy przygotować większe lokale handlowe. W naszej opinii nie ma obawy, że lokale o tak dużej powierzchni zdominują rynek nieruchomości.

3.Zmienić zapis paragrafu trzeciego, punkt pierwszy mówiący o tym, że zwolnienie przysługuje na okres jednego roku. Nasza propozycja to zwolnienie na trzy lata.

Uzasadnienie: Warto w tym miejscu przypomnieć, że od chwili wprowadzenia w życie podobnej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wyremontowania elewacji skorzystało z niej dziesięciu właścicieli nieruchomości, przy czym okres zwolnień jest znacznie dłuższy niż ten proponowany w projekcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków zajętych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji. Dlatego też proponujemy trzy lata, mając na uwadze faktyczne proporcje wysokości ulgi do wielkości kosztów remontów lokali.