Graficzny nagłówek podstrony

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (04.11.2019)

Na posiedzeniu, poza członkami Komitetu Rewitalizacji (zgodnie z listą obecności) obecni byli:

  • Adam Mytych – I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
  • Mariusz Suchanecki – kierownik Biura Gospodarki Lokalowej UML
  • Wiesław Wilczkowiak – Prezes Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  • Krzysztof Okoński – kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
  • przedstawiciele biura projektowego Piotr Adamczewski ARCHITEKT – Piotr Adamczewski i Ewa Gbiorczyk

Przewodnim tematem spotkania była dyskusja nt. koncepcji zagospodarowania terenu pokolejowego przy ul. Towarowej na funkcje mieszkaniowo-usługowe (posiedzenie Komitetu jako jedna z form konsultacji opracowywanej koncepcji) oraz koncepcji multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ul. Towarowej w Lesznie.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1.    Przedstawienie przez przewodniczącą, Karolinę Sternal krótkiej relacji z II Forum Komitetów Rewitalizacji, które odbyło się we Włocławku 19 października br.:

  • omówienie specyfiki fragmentu miasta (jedna ulica wraz z przyległymi budynkami) objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji
  • propozycja, by kolejne Forum odbyło się w Lesznie, a jego gospodarzem miałby być Komitet Rewitalizacji – przyjęta przychylnie przez uczestników spotkania

 

2.    Zaprezentowanie przez przedstawicieli biura projektowego wstępnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy ul. Towarowej oraz dyskusja:

a)  P. Adam Mytych – trzeba pomyśleć o zapewnieniu ciągłości ciągu pieszo-rowerowego w kierunku wschodnim (odpowiedź Macieja Kubiaka – architekta miejskiego: ciąg wg planów uregulowanych w MPZP będzie przebiegał obecną drogą wewnętrzną przebiegającą obok firmy GRENE)

b)  Kładka łącząca centrum z Zatorzem – p. Adam Mytych poinformował, że spodziewa się trudności w realizacji tego kosztownego zadania

c)  Sposób umiejscowienia w hali magazynowej części dla osób bezdomnych – Anna Goovaerts-Napiecek – podczas wcześniejszych konsultacji w UML zgłaszano uwagę, by część magazynu, która oferuje usługi dla osób bezdomnych nie była usytuowana od strony ul. Towarowej, tutaj powinny funkcjonować inne usługi, a front ma mieć rodzaj witryny. Odpowiedź projektanta: proponuje się pozostawienie umiejscowienia części dla osób bezdomnych od strony ulicy – ich obecność wówczas nie będzie uciążliwa dla mieszkańców lokali mieszkalnych

d)  Dyskusja nt. ewentualnych funkcji w części magazynu przeznaczonej dla osób bezdomnych – jadłodajnia, wydawanie odzieży, kabiny natryskowe. Nie planuje się uruchomienia ogrzewalni

e)  P. Adam Mytych – w części hali można pomyśleć o zlokalizowaniu siedziby CIS-u prowadzonego przez Miasto

f)   P. Donata Majchrzak-Poprawska – na terenie tym potrzebny będzie animator (stowarzyszenie) odpowiedzialny za realizację działań integrujących mieszkańców, budujących relacje między nimi

g)  Zapytanie p. Pawła Mycki, w jaki sposób przyznawane będą mieszkania. P. Adam Mytych i p. Mariusz Suchanecki – przyszli lokatorzy będą przechodzić proces kwalifikacyjny, tak, by zapewnić na tym terenie miks społeczny – osoby starsze, rodziny z dziećmi, studenci uczący się na uczelniach leszczyńskich, osoby niepełnosprawne itp.

Stanowisko Komitetu w powyższej kwestii: pozytywna rekomendacja i oczekiwanie od Prezydenta Miasta realizacji przedsięwzięcia.

 

3.    Dyskusja nt. przekazania kamienic miejskich Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego

P. Adam Mytych i p. Mariusz Suchanecki poinformowali, że miasto przymierza się do przeprowadzenia tego procesu stopniowo. Na początku 2020r. (po wyprowadzeniu jednego lokatora) nastąpi przekazanie kamienicy przy ul. Lipowej.

 

4.    Zaprezentowanie przez p. Macieja Kubiaka koncepcji multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ul. Towarowej w Lesznie.

– poinformowanie o kosztach realizacji zadania: część wschodnia – ok. 4,5 mln zł, część zachodnia (łącznie z budową tunelu podziemnego) – ok. 6,8 mln zł + koszty wykupu terenu

- p. Karolina Sternal – rozważyć miejsca parkingowe od strony zachodniej; p. Maciej Kubiak – trudno o takie rozwiązanie ze względów technicznych (brak miejsca)

 

Stanowisko Komitetu w powyższej kwestii: pozytywna rekomendacja i oczekiwanie od Prezydenta Miasta realizacji przedsięwzięcia.

 

5.    Zapytanie o plany inwestora dotyczące terenu po dawnej fabryce Goplany

P. Adam Mytych poinformował, że inwestor przymierza się do budowy obiektu handlowego, parterowego. Nie wpłynął jednak wniosek do wydziału architektury o wydanie pozwolenia na budowę.

 

 

Raport opracował:

Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk