Graficzny nagłówek podstrony

Usuwanie azbestu

W związku z przystąpieniem do opracowywania „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 - 2032”, zawierającej między innymi aktualne zestawienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Leszna, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o wyrobach zawierających azbest na obiektach należących lub zarządzanych przez Państwa.

W szczególności prosimy o przekazanie informacji (oddzielnie dla każdej nieruchomości) obejmujących:

  • informację o wyrobach zawierających azbest (zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8/2011, poz. 31) – wzór informacji stanowi załącznik nr 1. (Zgodnie z §10 w/w rozporządzenia osoba fizyczna zobowiązana jest przedkładać informację o wyrobach zawierających azbest Prezydentowi Miasta Leszna corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.),
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649 ze zmianą z 2010, poz. 1089) – wzór oceny stanowi załącznik nr 2.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do 04.06.2018 r. na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno lub mailowo na adres: os@leszno.pl

Jednocześnie informujemy, że wykazanie nieruchomości, na której występuje azbest w opracowanej Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 – 2032 jest konieczne do ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu.

 

I Z-ca Prezydenta Miasta Leszna

Adam Mytych

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-11 07:48:20
0 Koszyk