Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 15 kwietnia 2016

Trwają konkursy na dofinansowania!

Zdjęcie, Trwają konkursy na dofinansowania!

Przypominamy, że trwają konkursy, w których można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych.

Najszybciej bo już 29 kwietnia upływa termin składania wniosków do Fundacji Orange, organizatora programu MegaMisja. Celem programu jest

 • budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych przebywających w świetlicach szkolnych poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno – wychowawczych związanych z nowymi technologiami poprzez dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy zajęć, aktualizowanych informacji i nagród na rzecz świetlicy
 • rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej poprzez wspólne wykonywanie wyzwań edukacyjnych i osiąganie wspólnych celów
 • budowanie społeczności wychowawców świetlic poprzez animację aktywności wychowawców oraz dostarczone przez Organizatora narzędzia i metody pracy
 • angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci objętych Programem poprzez dostęp do relacji z zajęć oraz narzędzi
 • doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne (analogowe i multimedialne) poprzez realizację zgrywalizowanych wyzwań edukacyjnych.

 

Do 10 maja można natomiast składać wnioski w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020 gdzie na beneficjentów czeka łącznie ponad 226 milionów eueo.. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

Cele programu skierowane są na rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego. Projekty można składać na:

 • Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza.
 • Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego.
 • Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.
 • Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, pkany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

 

Do końca maja na wnioski w ramach konkursu grantowego „Po stronie natury” czeka Fundacja Nasza Ziemia. Celem programu jest:

 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie
 • wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów
 • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i ukazywaniu walorów przyrodniczych najbliższego środowiska naturalnego

W ramach programu można zuyskać granty w wysokości 5 lub 10 tysięcy złotych.

 

Wnioski składać można również w ramach Otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki rekreacji w Urzędzie Miasta Leszna.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,
 • organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Miasta Leszna na terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego ,
 • działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
 • kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych Miasta Leszna.

Kto może ubiegać sięo dofinansowanie:

 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
 • inne organizacje prowadzące działąlność pożytku publicznego

Na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i rekreacji w 2016roku przeznaczono 15 000 zł.

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia do godziny 15:00  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Leszna, ul Kaziemierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

 

Więcej informacji na temat ogłąszanych konkursów znajduje się na stronie Urzędu Miasta Leszna w zakładce Organizacje Pozarządowe/Konkursy.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2016-04-15 14:43:58
0 Koszyk