Graficzny nagłówek podstrony

Starówka

Niniejsza strona internetowa ma przybliżać wiedzę i popularyzować leszczyńską Starówkę jako przestrzeń łączącą świat kultury, handlu i usług, czyli tego, co zdecydowanie wyróżnia to miejsce od innych. Podkreślenie charakteru leszczyńskiego Starego Miasta jest bardzo istotne w kontekście rewitalizacji centrum Leszna.

Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015 objęto wprawdzie także inne miejsca dysfunkcyjne, niemniej to właśnie Rynek i jego najbliższe okolice są najbardziej narażone na wykluczenie gospodarcze i społeczne, co mogłoby doprowadzić, w obliczu współczesnych przemian, do zatarcia tradycyjnego charakteru Starówki.

Wbrew aktualnym kierunkom globalnych zmian, właśnie tutaj dostępna jest bogata oferta handlowo – usługowa i mieści się centrum życia kulturalnego oraz społecznej integracji mieszkańców Leszna i regionu.

Mamy nadzieję, że zawarte tutaj praktyczne informacje, pozwolą na lepsze poznanie centrum miasta i obiektywną ocenę potencjału i funkcji powiązanych z leszczyńską Starówką.

 

Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie funkcjonowania ogródków wiedeńskich 

I.    Postanowienia ogólne

  1. Plac miejski – Rynek zwany jest w niniejszym regulaminie Rynkiem.
  2. Przez ogródek wiedeński rozumie się obszar na terenie Rynku w Lesznie, wydzielony do ustawienia stolików, krzeseł i innych akcesoriów, które umożliwiają świadczenie usług o charakterze gastronomicznym.
  3. Dopuszcza się funkcjonowanie ogródków wiedeńskich na leszczyńskim Rynku z wyłączeniem strony północnej Rynku gdzie ustawiona jest scena i odbywają się koncerty i przedstawienia.
  4. Ogródki wiedeńskie mogą być prowadzone przez podmioty lub osoby fizyczne prowadzące całoroczną działalność restauracyjno – gastronomiczną, przy czym całoroczny lokal musi posiadać co najmniej 20 miejsc siedzących, a wejście do lokalu musi być umiejscowione od strony Rynku, z zastrzeżeniem ust. 5.
  5. W przypadku budynków narożnikowych dopuszcza się prowadzenie ogródków wiedeńskich przez właścicieli lokali, do których wejście nie jest umiejscowione od strony Rynku. Warunkiem wydania zgody na prowadzenie ogródka wiedeńskiego jest niezagospodarowanie przypisanej budynkowi przestrzeni na płycie Rynku przez podmiot dysponujący lokalem z wejściem od strony Rynku.
  6. W przypadku gdy w budynku zlokalizowanych jest więcej niż jeden lokal restauracyjno – gastronomiczny, to ogródek przysługuje podmiotowi działającemu na najniższej kondygnacji, licząc od parteru.
  7. Na dzierżawę powierzchni pod funkcjonowanie ogródka wiedeńskiego w danym roku kalendarzowym będzie zawarta umowa cywilno – prawna. W umowie tej zostaną określone warunki prowadzenia ogródka wiedeńskiego zawarte w niniejszym regulaminie oraz zasady wnoszenia opłat i ich wysokości.
  8. Wniosek, według udostępnionego na stronie www.leszno.pl wzoru, w sprawie wystawienia ogródka wiedeńskiego należy składać do Urzędu Miasta Leszna – wydział właściwy ds. związanych z funkcjonowaniem ogródków wiedeńskich, załączając do niego:
    a)    plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją ogródka,

b)    projekt graficzny ogródka uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

c)    pozytywną opinię w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych,

d)    oświadczenie, że lokal posiada więcej niż 20 miejsc siedzących,

e)     potwierdzenie o posiadaniu pełnego zaplecza sanitarnego,

f)    oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do Urzędu Miasta Leszna z tytułu prowadzenia ogródka wiedeńskiego na dzień złożenia wniosku.

9. Podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ogródek wiedeński w roku poprzedzającym złożenie wniosku i zamierzające prowadzić ogródek wiedeński na niezmienionych zasadach załączają do wniosku tylko te dokumenty, które wymagają aktualizacji.

10. Nabór wniosków przeprowadza się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, którego wnioski dotyczą. Ostateczny termin składania wniosków na stronie www.leszno.pl ogłasza wydział właściwy ds. związanych z funkcjonowaniem ogródków wiedeńskich.

11. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

12. Na podstawie złożonych wniosków Urząd Miasta Leszna określi dla każdego wnioskodawcy ostateczną powierzchnię i okres funkcjonowania ogródka wiedeńskiego w danym roku, przy czym:

a)   minimalna długość ogródka wiedeńskiego, mierzona wzdłuż budynku w którym prowadzona jest działalność restauracyjno – gastronomiczna przez wnioskodawcę, nie może być mniejsza od szerokości tego budynku, z zachowaniem przejścia
o szerokości minimum 2 m pomiędzy sąsiednimi ogródkami,

b)   termin rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ogródkach wiedeńskich nie może być wcześniejszy niż 15 kwiecień, a zakończenia nie później niż 30 listopad,

c)    dopuszcza się wykorzystanie terenu na 7 dni przed i 7 dni po upływie okresu jego dzierżawy celem prowadzenia działalności gospodarczej w ogródku wiedeńskim, jednak wyłącznie w celu budowy i rozbiórki ogródka, bez możliwości prowadzenia w nim działalności, z uwzględnieniem rozdział III ust. 3,

d)   jeżeli po raz pierwszy złożono wniosek o wystawienie ogródka wiedeńskiego przynależnego do danego lokalu, prowadzący może otrzymać lokalizację w miejscu dostępnym przed budynkiem, w którym prowadzona jest działalność restauracyjno – gastronomiczna przez wnioskodawcę,

e)   w przypadku gdy wniosek dotyczy lokalizacji obejmującej powierzchnię, która przekracza szerokość budynku w którym prowadzona jest działalność restauracyjno – gastronomiczna, zgoda w zakresie tej powierzchni może być udzielona jedynie
w sytuacji, gdy powierzchnia ta nie koliduje z powierzchnią, na której był prowadzony ogródek wiedeński przez podmiot lub osobę fizyczną w roku poprzedzającym składanie wniosku, korzystające z prawa pierwszeństwa,

f)     korzystający z prawa pierwszeństwa, zobligowany jest zapewnić przejście między swoim a innym ogródkiem o szerokości 2 m, jeżeli jego ogródek przylega do innego ogródka usytuowanego na powierzchni przypisanej i odpowiadającej szerokości budynku, w którym prowadzona jest działalność restauracyjno – gastronomiczna,

g)   w przypadku zmiany właściciela lub prowadzącego lokal restauracyjno – gastronomiczny, do którego przypisany jest ogródek wiedeński, nowy  podmiot nabywać będzie pełne prawa dotychczasowe wynikające z niniejszego regulaminu pod warunkiem, iż kontynuowana będzie działalność  restauracyjno – gastronomiczna,

h)   dopuszcza się możliwość zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż wskazany w złożonym wniosku, z możliwością jego przedłużenia, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,

i)     na wniosek prowadzącego ogródek wiedeński, możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania umowy na jego prowadzenie, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem lit. b.

13. Urząd Miasta Leszna odmówi zgody na lokalizację i prowadzenie ogródka wiedeńskiego: 

a)    jeżeli nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4,

b)    w przypadku określonym w części IV ust. 2,

c)    jeżeli lokalizacja ogródka w sposób znaczny wpłynie na pogorszenie warunków ruchu i bezpieczeństwa,

d)    jeżeli na dzień złożenia wniosku w stosunku do Miasta Leszna występują zaległości z tytułu prowadzenia ogródka wiedeńskiego.

II.   Warunki szczegółowe

Ogródek   wiedeński  winien  być   wykonany  z  estetycznych elementów, łatwo rozbieralnych umożliwiających, w razie konieczności, jego szybki demontaż.
Ustawienie ogródka wiedeńskiego winno nastąpić bez naruszenia istniejącej nawierzchni.
Nie zezwala się  na  lokalizowanie  w ogródku wiedeńskim jakichkolwiek namiotów oraz umieszczania w ogródku nośników reklam poza parasolami i elementami wyposażenia.
Nie zezwala się na odtwarzanie w ogródku wiedeńskim jakiejkolwiek muzyki mechanicznej w godzinach od 22:00 do 6:00, z zachowaniem postanowienia ust. 5.
Zezwala się, w godzinach 6:00 – 23:00, na odtwarzanie w ogródku wiedeńskim bezpośrednich transmisji i relacji telewizyjnych z ważnych wydarzeń sportowych rangi mistrzowskiej, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie innych przepisów.
Nie  zezwala  się  na podnajmowanie ogródka wiedeńskiego innym podmiotom lub osobom fizycznym.
Zezwala się na prowadzenie w ogródku wiedeńskim mini recitali z zachowaniem postanowienia ust. 4.
Prowadzący ogródek wiedeński zobowiązany jest ponadto do:
a)    utrzymywania ogródka wiedeńskiego we właściwym stanie technicznym
i estetycznym,

b)    utrzymania  w ogródku  wiedeńskim oraz wokół niego ładu i porządku publicznego,

c)    zachowania ciszy nocnej w godzinach od 23:00 – 6:00,

d)    bezpłatnego udostępnienia klientom ogródka wiedeńskiego toalet w lokalu w którym prowadzona jest przez Prowadzącego działalność restauracyjno – gastronomiczna,

e)    natychmiastowego czasowego usuwania ogródka wiedeńskiego na własny koszt,
w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z usunięciem awarii urządzeń uzbrojenia podziemnego, po otrzymaniu wezwania od Urzędu Miasta Leszna. W takim przypadku za okres ten nie będą naliczane opłaty,

f)     uporządkowania terenu po zdemontowaniu ogródka wiedeńskiego.  

III.   Opłaty

Za dzierżawę terenu pod funkcjonowanie ogródka wiedeńskiego będą pobierane opłaty, zgodnie z ust. 2 i 3.
Za dzierżawę terenu w celu w prowadzenia działalności gospodarczej zostanie pobrana opłata miesięczna. Opłaty miesięczne stanowić będą kwotę stawki jednostkowej za 1m2 zajmowanej powierzchni za jeden dzień, pomnożonej przez całkowitą powierzchnię i ilość dni przypadającą w danym miesiącu.
Za zajęcie terenu w celu budowy i rozbiórki ogródka wiedeńskiego zostanie pobrana opłata według stawki ryczałtowej.
Opłaty należy wpłacać w okresach miesięcznych z góry na podstawie wystawionych przez Miasto Leszno faktur VAT.
Za  opóźnienia  w  dokonywaniu  opłat  naliczane będą odsetki ustawowe.
IV.   Postanowienia końcowe

Miasto Leszno zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy na prowadzenie ogródka wiedeńskiego z jego usunięciem na koszt prowadzącego włącznie w przypadku gdy:
a) prowadzący nie będzie przestrzegał warunków szczegółowych Regulaminu, pomimo dwukrotnego wezwania go przez Urząd do ich przestrzegania,

b) prowadzący będzie zalegał z wniesieniem opłat za minimum dwa miesięczne okresy rozliczeniowe.

2. W przypadku zastosowania sankcji, o których mowa w ust. 1 karą dodatkową dla prowadzącego będzie zakaz ubiegania się o prowadzenie ogródka wiedeńskiego przez okres trzech kolejnych lat.

0 Koszyk