Graficzny nagłówek podstrony

Przetarg nadzory

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 590911-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi remontów i przebudowy terenów zieleni w Lesznie"

Zamówienie jest częścią Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 współfinansowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 09.09.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

  1. Agata Pawlikowska,
  2. Bernadeta Szalewska - Konieczna,
  3. Agnieszka Bożyk,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/przetarg/5968/in-271-10-2019

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk