Graficzny nagłówek podstrony

Przetarg Park ul. Kordeckiego

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568499-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego w Lesznie"

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 23.07.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27. 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

1.Agata Pawlikowska,
2.Bernadeta Szalewska - Konieczna,
3.Agnieszka Bożyk.

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/przetarg/5781/in-271-9-2019 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk