Graficzny nagłówek podstrony

Przetarg Park im. J. Heermanna

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560400-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Remont i przebudowa części parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al.Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)"

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 18.07.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27. 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

1.Agata Pawlikowska,
2.Bernadeta Szalewska - Konieczna,
3.Agnieszka Bożyk.

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk