Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

 

                                                      

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Tytuł projektu

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, priorytet: IV „Infrastruktura drogowa dla miast”, działanie: 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK nr 12 w granicach miasta Leszna. Analizowaną trasę podzielono na odcinki:

 • I (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską,
 • II Wiadukt im. Gen. Grota Roweckiego,
 • III (Al. Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania)
 • IV (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda)
 • V (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • dobudowę pasa ruchu,
 • wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
 • budowę i przebudowę: dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, kolektora deszcz. Wraz ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, kan. technologicznych, przejścia podziemnego, światłowodu, przystanków autobusowych, monitoringu,
 •  modernizację Wiaduktu,
 •  zagospodarowanie terenów zieleni,
 •  przebudowa mostu na Rowie Strzyżewickim na przepust z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu

październik 2015r. – listopad 2020r.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest lepsza dostępność drogowa do ośrodka miejskiego – Miasta Leszna.

CELE BEZPOŚREDNIE

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

Przebudowana droga krajowa nr 12 o długości 6,95 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja zmniejszy koszty eksploatacji, emisję do środowiska zanieczyszczeń oraz poprawi komfort akustyczny, spowoduje skrócenie czasu podróży i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych.

II. Zwiększenie dostępności transportowej, w tym połączenie z siecią TEN-T (drogową, kolejową i wodną)

Zapewniona zostanie lepsza komunikacja w mieście, powstaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gosp., ułatwi dostępność do centrum. Komunikacja przebiegać będzie sprawniej i przy mniejszych kosztach. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał obszaru, zapewni bezpieczne i szybkie połączenie z drogą ekspresową S5, węzłem kolejowym (linia Poznań-Wrocław) oraz lotniskiem - udogodnienia dla podróżnych i łatwiejsza dostępność do miejsc przesiadkowych.

CELE POŚREDNIE

I. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu

Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności miasta. Przebudowa trasy pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru. Unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój gospodarczo-ekonomiczny na obszarze i wpłynie na poprawę walorów estetyczno - przestrzennych rejonu.

II. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Przedsięwzięcie przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez: zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego i poprawę estetyki krajobrazu.

Efekty realizacji projektu

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Leszna podniesie komfort i jakość życia mieszkańców, a także zapewni zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, eliminację utrudnień w ruchu lokalnym, zwiększenie komfortu jazdy i skrócenie czasu jazdy na analizowanej trasie oraz w szerszym ujęciu - poprawi warunki ruchowe na drogach województwa wielkopolskiego i zapewni dogodne połączenie do drogi ekspresowej S5, będącej w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Efektem realizacji inwestycji będzie:

 • zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę odcinka trasy w ciągu drogi krajowej nr 12 w Lesznie (poza siecią TEN-T), zarządzanej przez miasto na prawach powiatu,
 • poprawa powiązania sieci dróg województwa wielkopolskiego z siecią dróg krajowych, wojewódzkich oraz z transeuropejską siecią transportową TEN-T (poprzez węzeł Leszno Zachód S5),
 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,
 • polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,
 • dostosowanie obiektu w ciągu ul. Szybowników (DK12) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś,
 • zapewnienie dogodnego dojazdu do lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie przy ul. Szybowników,
 • zapewnienie dogodnego dojazdu do dworca kolejowego (zjazd z wiaduktu im. Grota-Roweckiego - linia kolejowa nr 271 Poznań-Wrocław, stanowiąca element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - magistrali E 59 ujętej w Umowie europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC),
 • poprawa obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,
 • aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu,
 • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego,
 • obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego,
 • poprawa wizerunku miasta,
 • zmniejszenie uciążliwości społecznych - poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców Leszna.

Całkowita wartość projektu

68.994.669,03 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

57.618.598,56 PLN

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk