Graficzny nagłówek podstrony

Projekty miękkie

Projekty miękkie (projekty nieinwestycyjne o wartości od 10 000,01 zł do 50 000,00zł)

PROJEKT NR 13  

NAZWA PROJEKTU: „Jak Zatorze wygrywa Budżet Obywatelski” Publiczny pokaz filmu w reżyserii Jakuba Gołembskiego

SZACUNKOWY KOSZT: 49 989,77 zł

STATUS:  NIEDOPUSZCZONY - złożono odwołanie od decyzji Komisji

LOKALIZACJA: 
Park Jonstona

OPIS: 
Mini kino plenerowe w Parku Jana Jonstona w Lesznie. Publiczny pokaz filmu w reżyserii Jakuba Gołembskiego „Jak Zatorze wygrywa Budżet Obywatelski”.

UZASADNIENIE: 
Nieoceniony jest wkład "Zatorza" dla idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Ich zaradność i kreatywność zasługuje na uwagę wszystkich Mieszkańców. Dzięki filmowi Mieszkańcy Leszna zobaczą co i kto stoi za sukcesem Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Niestety wiedza na temat Budżetu Obywatelskiego jest w mieście nadal niewystarczająca dlatego ważna jest edukacja i promowanie godnych zachowań. Miasto Leszno już wcześniej z powodzeniem realizowało na terenie Miasta pokazy kina plenerowego. Film nie ma ograniczeń wiekowych.

UZASADNIENIE NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA:

Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 13 pt. „Jak Zatorze wygrywa Budżet Obywatelski” Publiczny pokaz filmu w reżyserii Jakuba Gołembskiego”, zwanego dalej projektem nr 13, z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 6 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia;

Przyjęcie przez Radę Miejską Leszna uchwały regulującej zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego nie wyłącza z obowiązywania innych przepisów (ustaw, rozporządzeń, prawa miejscowego) normujących funkcjonowanie samorządu. Z treści cytowanego przepisu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego wnika wprost, że Komisja podejmując decyzję o dopuszczeniu jakiegoś zadania do realizacji musi zweryfikować jego zgodność nie tylko
z regulaminem, ale także sprawdzić czy realizacja proponowanego zadania nie narusza innych przepisów.

Przepis art. 44 ust. 3 pkt 1 lit.a  ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zaplanowany w projekcie nr 13 budżet wynosi 49 989,77 zł i obejmuje głównie wydatek związany z zakupem licencji na publiczne odtworzenie filmu. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt licencji dotyczy zaledwie 20 minutowego, niemego filmu, który ma zostać zaprezentowany publicznie tylko raz, należy uznać, że jest to wydatek niewspółmierny do efektów, jakie mogą zostać osiągnięte. Wcześniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Leszno dotyczące plenerowych pokazów filmowych wiązały się z ponoszeniem wielokrotnie niższych wydatków. Przeciętne koszty związane z realizacją takiego zadania nie przewyższały kwoty ok. 2 600 zł, przy czym w ramach tych środków zapewniona była, między innymi: obsługa techniczna, wynajem sprzętu oraz zakupu licencji, itp. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prezentowane w trakcie organizowanych przez Miasto Leszno, publicznych pokazów pełnometrażowe filmy stanowiły arcydzieła kinematografii światowej, nagradzane Oskarami, Złotymi Globami i innymi wyróżnieniami (La la Land, Whiplash). Zatem realizacja projektu nr 13 naruszałaby cytowany przepis art. 44 ust. 3 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych. Tym samym w świetle § 6 ust. 3 uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego projekt nr 13 uzyskał negatywną ocenę formalno-prawną, wskazany przepis uchwały stanowi bowiem, iż złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 6 skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu. W konsekwencji takiej oceny Komisja jest zobligowana nie dopuścić projektu nr 13 do głosowania.

Dodatkowo Komisja wskazuje, że nie skorzystała z uprawnień wynikających z § 6 ust. 4 uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego (propozycja modyfikacji projektu), gdyż nawet gdyby Pełnomocnik projektu nr 13 uzyskał zgodę reżysera filmu na obniżenie kosztów licencji do wskazanego wyżej poziomu, to wtedy wartość zgłoszonego projektu byłaby niższa od kwoty 10 tys. zł, a zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 1 wzmiankowanej uchwały 6 projekty o szacowanej wartości niższej niż kwota 10 000,01 zł nie mogą być zgłaszane do budżetu obywatelskiego.

ODWOŁANIE od decyzji Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna - wpłynęło w dniu 30.08.2021r. 

Prezydent Miasta Leszna po rozpatrzeniu odwołania podtrzymał decyzję Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu nr 13 do głosowania.  

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-10-06 10:35:18
0 Koszyk